Õppekava nimetus: Veebi ja UX/UI disainer
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Koolitaja: A.Landarski – kutsekeskharidus, kodulehekülje loomise ja programmeerimise programmide spetsialist.
Sihtrühm: kursus on mõeldud neile, kes soovivad luua oma veebelehekülgi

1. Üldsätted
EV Koolitus MTÜ Veebi ja UX/UI disainer  õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest, praktilisest osast ja iseseisvast tööst.

2. Eesmärk
Koolituse tulemusena õppija omandab praktilised oskused kaasaegse liidesega mugava kodulehekülje loomiseks.

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu oskab:
— oskab töödelda Photoshopis pilte, bännereid ja logosid.
— oskab töötada värvidega ning luua kompositsioone.
— oskab kujundada atraktiivset ning kasutajasõbralikku liidest.
— oskab luua kohandatud ja mobiilset disaini.

4. Õppe kogumaht
90 ak. tundi (millest 60 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid ning 30 ak.tundi iseseisvat tööd).

5. Õppe sisu
Sissejuhatus erialasse. Tutvumine graafiliste redaktoritega.
Graafilise disaini arendamine UI/UX.
Raster- ja vektorgraafika.
Piltide, bännerite, logode töötlemine Photoshopis.
Töö tekstiplokkidega. Võtteid tööks värvidega.
Graafika import ja eksport.
Populaarsed veebidisaini stiilid ning uuendused.
Sidus ja visuaalselt huvitav veebileht: struktuur, põhielemendid, teksti ning illustratsioonide paigutus.
Tüpograafia ja fondid.
Töö värvidega. Ülesehitus.
Tööprotsessi printsiibid, mõtlemise disain ning ideede genereerimine.
Ideede laenamine ja plagiaat: eetika ning juriidiline külg.
Arusaam tööülesannetest ja protsessidest, kuidas töötada lähteülesande ning tellijaga.
Kasutajasõbraliku liidese loomine. Esimesed sammud disainis.
Üldised põhimõtted: tagasiside, paigutuse teooria ja modulaarsus.
Navigeerimine. Vormid ja juhtelemendid. Ikoonid ja piktogrammid.
Liidese ebastandardsed elemendid. Animatsiooni roll liidestel.
Responsiivne ja mobiilne disain.
Resümee ja portfolio koostamine.
Kokku: 90 ak.t (sh iseseisev töö 30 ak.t).

6. Õpingute alustamise tingimused
Õppijal on olemas elementaarsed arvutikasutamise oskused.
Õppija alustab õpinguid suulise või kirjaliku registreerimise alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik koolitusleping.

7. Õppevorm
Põhiõpe toimub õhtuses töövormis 1-2 korda nädalas.
Õppekeel on vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi loengu, praktilise ja iseseisva töö vormis.

9. Hindamismeetod
Praktiline töö.

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab praktilise töö.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest ja tema praktilise töö sooritamise õigsus on vähemalt 60% töö mahust, siis väljastatakse õppijale tunnistus.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest, kuid tema praktilise töö sooritamise õigsus jääb alla 60% töö mahust või ta ei ole praktilist tööd sooritanud, siis väljastatakse õppijale kursusel osalemist kinnitav tõend.

11. Õppematerjal
Koolitajate poolt koostatud konspektid.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
On olemas tingimused liikumispuudega inimestele (kaldtee, inva-wc).

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Koolitus MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.