Õppekava nimetus: Aiakujunduse koolitus
Õppekavarühm: Arhitektuur ja linnaplaneerimine

Koolitajad: Jelena Dmitrova (kõrgharidus, praktik-spetsialist aiakujunduse valdkonnas), Toomas Kirotar (kõrgharidus, agronoom).
Sihtgrupp: Kursus on mõeldud neile, kes soovivad osutada teenust ajakujunduse valdkonnas, ning sooritada Maastikuehitaja kutsestandardi, tase 3 või tase 4 kutseeksamit.

1. Üldsätted
EV Koolitus MTÜ Aiakujunduse koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest ning Maastikuehitaja, tase 3 või tase 4 kutsestandardist.
Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.

2. Eesmärk
Koolituse tulemusena on õppija suuteline iseseisvalt osutama teenust ajakujunduse valdkonnas ja omab vajalikke teadmisi Maastikuehitaja kutsestandardi, tase 3 või tase 4 kutseeksami sooritamiseks.

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
• mõõdab maa-ala ning koostab topograafilist plaani;
• loeb geodeetilisi jooniseid;
• uurib olukorda maa-alal ning mõjutab territooriumi funktsionaalset tsoneerimist;
• arendab ja loob erinevaid aia elemente (istutusalad, murud, teed);
• organiseerib aedade ehitustööd ning edaspidist hooldust nende eest;
• koostab haljastuse eskiisprojekti.

4. Õppe kogumaht
Õppekava näeb ette 156 ak.t. (millest 110 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid ning 46 ak.tundi iseseisvat tööd ).

5. Koolituse sisu
Aiakujunduse põhialused
Aiakujundaja eriala
Maastiku arhitektuuri ajalugu, aedade stiilid
Erinevate aiastiilide detailide analüüs, nende kasutamise võimalused.
Projekteerimine
Maatüki uuring
Tellija vajaduste kindlaks määramine
Maatüki funktsionaalne tsoneerimine
«Maatüki hinnangu akti» ning «Maatüki asendiplaani» esitamine (joonis mõõtkavas 1:100)
«Projekteerimise tehnilise ülesande» vormistamine. «Territooriumi funktsionaalse tsoneerimise plaani» esitamine.
Kompositsiooni ja vormide moodustamise alused
Värviõpetuse alused
Dekoratiivne aiandus
Maa-ala heakorra ja haljastuse eskiisprojekt
Kokku: 116 ak tundi (sh 30 ak. tundi iseseisvat tööd).

Maastikudisain arvutil Omega Meie Aed 9.0
Põhioskuste omandamine tööks programmiga Omega Meie Aed Rubiin 9.0
Projekti Generaalplaani täitmine
Projekti dokumentide ja jooniste vormistamine
Aia kujutiste ettevalmistamine mahus
Kogu projekti eelarve koostamine tervikuna
Töö Fotoredaktoriga
Projekti esitamine täies mahus elektroonilises vormis. Projekti presentatsiooni ettevalmistus
Kokku: 40 ak tundi (sh 16 ak. tundi iseseisvat tööd).

6. Õpingute alustamise tingimused
Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.
Кoolitusel saavad osaleda isikud, kellel on vähemalt põhiharidus.

7. Õppevorm
Aiakujunduse koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas.
Õppekeel on vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Üks õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi loengu, praktilise ja iseseisva töö vormis.

9. Hindamismeetod
Maa-ala haljastuse eskiisprojekti koostamine

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Täieliku koolituse lõpus õppija esitab maa-ala haljastuse eskiisprojekti.
Õppijale, kes on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja esitanud eskiisprojekti, mis on saanud koolitaja poolt positiivse hinnangu, väljastatakse tunnistus.
Õppijale, kes osales vähemalt 70% kontakttundides, kuid ei esitanud eskiisprojekti või ta ei saanud koolitajalt positiivset hinnangut, väljastatakse koolitusel osalemise kohta tõend.

11. Õppematerjal
Lektorite poolt koostatud konspektid

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
On olemas tingimused liikumispuudega inimestele (kaldtee, inva-wc).

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Koolitus MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.