EV Koolitus MTÜ Raamatupidaja kvalifikatsiooni tõstmise koolituse õppekava

Õppekava nimetus: Raamatupidaja kvalifikatsiooni tõstmise koolitus

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus

Õppejõud: Anžela Melikhova (juriidiline kõrgharidus), Doris Jaško (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik), Anna Tsõpova (majanduse kõrgharidus), Oksana Kutsai (juriidiline kõrgharidus, raamatupidaja-praktik), Ingrid Fedotova (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik), Vassili Hromenkov (kõrgharidus, matemaatik-programmeerija), Alla Zarubina (pedagoogiline kõrgharidus, eesti-inglise keelte õpetaja), Olga Sorkina (majanduse kõrgharidus)

1. Üldsätted
1.1. EV Koolitus MTÜ Raamatupidaja kvalifikatsiooni tõstmise koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest ning Raamatupidaja kutsestandardist, tase 5 ja Vanemraamtupidaja kutsestandardist, tase 6.
1.2. Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest;
1.3 Õppekava kohaselt on võimalik ka eraldi lühikursuste ja lühiseminaride (minimaalselt 8 tunniste) korraldamine teatud teemade kordamise eesmärgil ja/või seadusandluses tehtavate muudatuste tutvustamise eesmärgil.

2. Õppekava eesmärk
2.1. Käesoleva kursuse eesmärk:
2.1.1 täiendada algõppe koolitusest/varasemast kogemusest omandatud teadmisi äriühingu raamatupidamisest ja maksundusest.
2.1.2 anda kursuse läbinule praktiline ning teoreetiline oskus äriettevõtte raamatupidamise korraldamiseks, majandusarvestusest tulenevate juhtimisotsuste langetamiseks, suutlikkus iseseisvalt koostada äriettevõtte majandusaasta aruandeid.

3. Omandatavad teadmised ja oskused
3.1 Raamatupidaja peamiste tööülesannete kohta omandatavad täiendavad teadmised ja oskused:
— Võimaldab õppuritel saada teadmisi ja oskusi, millised on vajalikud töötamiseks raamatupidajana igat liiki äriühingus;
— Kursusel saadud teadmised võimaldavad lõpetanul iseseisvalt läbi viia raamatupidamise arvestust, koostada aruandeid, koostada ja kaitsta raamatupidamise bilanssi;
— Kursuse läbinu suudab raamatupidamist korraldada nii käsitsi, MS Excel või spetsiaalseid raamatupidamisprogramme kasutades (1C-Raamatupidamine, raamatupidamise programm Standard Books);
— Kursuse läbinu on pädev nii teoreetilises kui ka praktilises osas sellest, mis on vajalikud kutsestandartide Raamatupidaja, tase 5 ja Vanemraamatupidaja, tase 6 edukaks sooritamiseks.
3.2 Iseseisev töö
Eesmärk: Omandada põhilisi teadmisi, professionaalseid oskusi ja võimeid. Profiili kogemus, loominguline ja teadustegevus. Õpilaste iseseisev töö soodustab iseseisvuse arenemist, vastutustunde suurenemist, loomingulist lähenemist probleemide lahendamisele haridus- ja professionaalsel tasemel.
Tänu iseseisvale tööle õpilased õpivad orienteeruma vastavas teaduslikus kirjanduses.
3.3 Praktika
Praktika eesmärgiks on omandada praktilise töö kogemusi kasutades omandatud teoreetilisi teadmisi, anda õppijale töö leidmiseks vajalik praktiline töökogemus ning täiendada töölesaamiseks vajalikke ametialaseid oskuseid ja teadmisi.

4. Õppekava struktuur ja kestvus
4.1 Õppekava näeb ette 420 ak.tundi ja koosneb seitsmest moodulist.
4.2. Reeglina osaleb õppija ühel moodulõppel korraga.

Moodul 1. Raamatupidamise täiendkoolitus
Teema 1. Raamatupidamise seadus. Seaduse põhisätted.
Teema 2. Maksuseadused
Ülevaade põhilistest maksudest Eesti Vabariigis, maksu subjektid. Maksustamise kontroll ettevõtetes, trahvid ja muud sanktsioonid.
Teema 3. Raamatupidamise toimkonna juhendid
Nende tähendus ja kasutamine praktikas.
Ülevaade kõikide juhendite põhisätetest raamatupidamise aruannete analüüsi baasil (bilansi kirjete, kasumiaruande, rahavoogude aruande, omakapitali muutuste aruande)
Teema 4. Tulu- ja sotsiaalmaksu seadus.
Tulumaksuga maksustamise erijuhud. Erisoodustused. Kingitused ja annetused. Esinduskulud.
Ettevõtlusega mitteseotud kulud. Dividendide maksustamine. Füüsiliste isikute maksustamine.
Teema 5. Tulundusühingute omakapital
Omakapitali kajastamine bilansis ja omakapitali muutuste aruandes äriseadustiku ja Raamatupidamise Toimkonna juhendite alusel. Ettevõtte võimalused muudatuste tegemiseks omakapitalis.
Teema 6. Käibemaksuseadus.
Maksukohuslane. Piiratud maksukohuslane. Käibemaksukohuslaseks registreerimine, käibemaksukohuslase õigused ja kohustused. Käibemaksukohuslase registrist kustutamine.
Käibemaksu summa arvutamine. Arvutamise nüansid.
Kauba käive. Eestisisene kaubakäive. Käibemaksu määrad. Kauba eksport ja import.
Kaubakäive Euroopa Liidus. Kauba müük. Euroopa liidu sisene kauba soetamine.
Teenuste käive. Teenuste käive Eestis. Käibemaksumäärad. Teenuste käive Euroopa Liidus ja väljaspool Euroopa Liitu. Teenuste käibemaksuga maksustamise erijuhud.
Teema 7. Aastaaruanne
Majandusaasta aruannete liigid. Nõuded nendele. Aruannete esitamine äriregistrile elektrooniliselt.
Teema 8. Tööseadusandlus.
Töölepingu seaduse erisused. Töölepingu sõlmimise kord. Töölepingu ja töövõtulepingu erinevused.
Leping juriidilise isiku juhatuse liikmega. Töösuhete muutmine ja lõpetamine. Töö- ja puhkeaja õiguslik reguleerimine. Puhkused. Töötasu. Töötaja ja tööandja vastutus. Individuaalsete töövaidluste lahendamise kord.
Teema 9. Interneti kasutamise võimalused raamatupidaja praktilises töös.
Äriregistri portaali, majandustegevuse registri, Eesti väärtpaberite keskregistri portaali kasutamise võimalused.
Teema 10. Finantsplaneerimine
Kulude analüüs. Eelarve (rahavoogude prognoos) – praktiline ülesanne.
Teema 11. Iseseisev töö (10 ak.t)
Kokku: 140 ak.t (sh kontatkttunnid — 90 ak.t., iseseisev töö 10 ak.t ja praktiline töö 40 ak.t)

Moodul 2. Raamatupidamise programm “1C-RAAMATUPIDAMINE” 7.7; 8.0
Teema 1. Programmiga töötamise printsiibid.
Teema 2. Konstantide sisestamine
Teema 3. Tööperioodi ülesanded.
Teema 4. Informatsiooni sisestamise meetodid: kanded, dokumendid
Teema 5. Ülevaade andmikest. Erinevate andmike täitmise erisused (kontaktid, töötajad, maksud ja kinnipidamised, nomenklatuur)
Teema 6. Kanded (käsitsi sisestamine, keeruliste kannete sisestamine) Operatsiooni žurnaal. Kontoplaan.
Teema 7. Dokumentide sisestamine.
Teema 8. Andmike sisestamine ja parandamine.
Teema 9. Töö algdokumentidega.
Teema 10. Tüüpdokumendid: kassa sissetuleku ja väljamineku order, maksekorraldused, arve, saateleht, faktuurarve. Dokumentide sisestamine. Dokumentide ja kannete parandamine ja kustutamine.
Teema 11. Dokumentide trükkimine. Arvestus ja aruandlus programmis „1C raamatupidamine“. Põhivahendite ja immateriaalse põhivara, varude (materjalide), kaupade arvestus
Teema 12. Personali arvestus, töötasu arvestus ja töötasu ülekanded. Rahaliste vahendite arvestus.
Arveldused aruandvate isikutega, sularahata arveldamine, kulude arvestus. Omahinna arvestus, valmistoodangu arvestus ja realiseerimine. Finantstulemuse väljatoomine.
Teema 13. Aruandluse vormid. Standardsed, reglementeeritud ja erialased aruanded.
Teema 14. Reglementeeritud aruanded (ettevõtte kvartali ja aastaaruanne).
Teema 15. Iseseisev töö (10 ak.t)
Kokku: 40 ak.t (sh iseseisev töö 10 ak.t)

Moodul 3. Raamatupidamise programm Standard Books (HansaRaama, Standard Hansa)
Teema 1. Ülevaade programmist
Teema 2. Faktuurarvete sisestamine ja parandamine
Teema 3. Laekumiste sisestamine ja nende parandamine
Teema 4. Ostu faktuurarvete sisestamine ja parandamine.
Teema 5. Maksete sisestamine ja nende parandamine.
Teema 6. Rahalised kanded ja nende parandamine.
Teema 7. Kliendi andmete sisestamine.
Teema 8. Kontoplaani haldamine
Teema 9. Põhilised seaded.
Teema 10. Põhiaruanded.
Teema 11. Teksti koopiad ja ohutus.
Teema 12. Iseseisev töö (10 ak.t)
Kooku: 40 ak.t (sh iseseisev töö 10 ak.t)

Moodul 4. Praktiline töö programmiga «1C» 7.7; 8.0
Teema 1. Andmete ja dokumentide sisestamine
Teema 2. Töötasude ja maksude arvestus programmis
Teema 3. Dokumentide ja kannete parandamine ja kustutamine.
Teema 4 Põhivahendite ja amortisatsiooni arvestus
Teema 5 Arveldused aruandvate isikutega
Teema 6 Kulude ja tulude arvestus
Teema 7 Arveldused ostjatega ja hankjatega
Teema 8 Aruandluse vormid. Standardsed, reglementeeritud ja erialased aruanded.
Teema 9. Reglementeeritud aruanded (ettevõtte kvartali ja aastaaruanne).
Teema 10.Iseseisev töö (10 ak.t)
Kokku: 40 аk.t (sh iseseisev töö — 10 ak.t)

Moodul 5. Excel raamatupidajatele
Teema 1. Lausendid
Teema 2. Finantsfunktsioonid
Teema 3. Aruandluse koostamine
Teema 4. Iseseisev töö (10 ak.t)
Kokku: 30 ak.t (sh iseseisev töö 10 ak.t)

Moodul 6. Erialane eesti keel
Teema 1. Bilanss. Terminoloogia.
Teema 2. Pank, konto. Kontode tüübid, liigid, tunnused. Raha ja manipulatsioonid.
Teema 3. Palk, selle liigid. Tasud, väljamaksed.
Teema 4. Aruanded ja aruandlus.
Teema 5. Arvsõnade käänamine, tuletised. Aritmeetika, terminid.
Teema 6. Järgarvsõnade kasutamine. Kuupäevad ja kellaajad. Kokkulepete tegemine.
Teema 7. Telefonikõned, e-kirjad. Sõnavara.
Teema 8. Raamatupidaja töövahendid: arvuti, kantseleikaup, programmid.
Teema 9. Ametlikud kirjad. Sõnavara, lühendid, kirjade struktuur.
Teema 10. Sõnatuletus: levinuimad liited.
Teema 11. Iseseisev töö (5 ak.t)
Kokku: 65 ak.t (sh iseseisev töö 5 ak.t)

Moodul 7. Erialane inglise keel
Teema 1. Bilanss. Terminoloogia.
Teema 2. Pank, konto. Kontode tüübid, liigid, tunnused. Raha ja manipulatsioonid.
Teema 3. Palk, selle liigid. Tasud, väljamaksed.
Teema 4. Aruanded ja aruandlus.
Teema 5. Arvsõnade käänamine, tuletised. Aritmeetika, terminid.
Teema 6. Järgarvsõnade kasutamine. Kuupäevad ja kellaajad. Kokkulepete tegemine.
Teema 7. Telefonikõned, meilid. Sõnavara.
Teema 8. Raamatupidaja töövahendid: arvuti, kantseleikaup, programmid.
Teema 9. Ametlikud kirjad. Sõnavara, lühendid, kirjade struktuur.
Teema 10. Iseseisev töö (5 ak.t)
Kokku: 65 ak.t (sh iseseisev töö 5 ak.t)

5. Koolituse sisu ja maht
Põhiõpe koosneb 7 moodulist ja sisaldab 420 akadeemilist tundi, millest 200 ak.t on kontakttunnid, 40 ak.t on praktiline töö, 50 ak. tundi on iseseisev töö, 65 ak.t on eesti keele tunnid (s.h 5 tundi on iseseisev töö) ja 65 ak.t on inglise keele tunnid (s.h 5 tundi on iseseisev töö).

Moodul 1 sisaldab 140 ak.tundi, moodul 2 – 40 ak.tundi, moodul 3 – 40 ak.tundi, moodul 4 – 40 ak.tundi, moodul 5 – 30 ak.tundi, moodul 6 – 65 ak.tundi, moodul 7 – 65 ak.tundi.

6. Õpingute alustamise tingimused
6.1. Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
6.2. Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.

7. Õppevorm
7.1. Raamatupidaja koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 3-4 korda nädalas. Õppekeel on vene keel.
7.2. Õppetöö viiakse läbi loengu, seminari ja praktilise töö vormis.
7.3 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
7.4.Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 4 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Hindamise põhimõtted
8.1. Õppija võib mooduli lõpetada vastava astme suulise ja/või kirjaliku testiga, ning praktiliste ülesannetega.
8.2. Õppija võib jätkata õpinguid järgmisel moodulil ka õpetaja hinnangu alusel.
8.3 Teadmiste kontrollimiseks kasutatakse erinevaid vorme: suuline arvestus; kirjalik arvestus; iseseisvate tööde arutelu; praktiliste oskuste kontrollimine.

Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse järgmiselt:

— kui õpilane on saanud 90–100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «5» „väga hea“.
— kui õpilane on saanud 70–89% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «4» „hea“.
— kui õpilane on saanud «3» 45–69% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „rahuldav“.
— kui õpilane on saanud «2» 20–44% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „puudulik“.
— kui õpilane on saanud «1» 0–19% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „puudulik“.

Õpitulemus loetakse positiivseks, kui seda on hinnatud hindele «3» (« rahuldav ») kuni «5» («väga hea») ning negatiivne tulemus «mittearvestatud».

9. Õpperuumid, sisustuse ja seadmete kirjeldus
9.1 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, arvutid. Loengute läbiviimiseks kasutatakse tahvlit, projektorit ja arvutit. Õppetöös kasutatakse kooli arvuteid, kuhu on paigaldatud litsentseeritud programmid.

10. Lõpetamise kord
10.1. Nõuded õpingute lõpetamiseks: aktiivne osavõtt loengutest ja praktilisest tööst ning aktiivne iseseisev töö.
10.2. Täieliku põhiõppe või mooduli lõpus õppija sooritab suulise ja/või kirjaliku testi või suulise ja kirjaliku arvestuse, mille positiivset tulemust kinnitab vastav tunnistus.
10.3. Õpingute lõpetamist kinnitab ka tõend koolitusel osalemise kohta.