Õppekava nimetus: Arvutikursus edasijõudnutele

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Koolitajad: Vassili Hromenkov (kõrgharidus), Maria Terentyeva (kõrgharidus),

Sihtrühm: Kursus on mõeldud neile, kes soovivad täiendada iseseisva töö oskusi arvuti programmidega MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), Windows 10, omandada vilumust Interneti ja e-posti kasutamisel, mis vastaks Tööandja nõuetele.

 1. Üldsätted

EV Koolitus MTÜ Arvutiõppe õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest. Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest, praktilisest osast ja iseseisvast tööst.

2. Eesmärk

Anda õppijaile edasi kogemusi  praktiliste töövõtete osas kasutades rakendatavaid programme tööülesannete täitmiseks, sealhulgas :

– töö tabelarvutuse programmiga MS Excel, tase – edasijõudnud kasutaja;

– pilve andmete koostamine ja kasutamine ;

– Interneti keskkonna kommunikatsiooni lisarakenduste kasutamise alused (Teams, Messenger, Adobe, Instagram, Facebook);

– arvutiga kaasaskäivate seadmete (printer, nutitelefon) ohutu kaasamine

– võrguühenduste häälestamine;

– konkreetsele programmi kasutajale häälestamine (Windows 10);

3. Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • töötab iseseisvalt arvutiga kasutades õigeid töö meetodeid
 • koostab dokumente ja keerukaid MS Excel tabeleid
 • laeb alla ja häälestab programme
 • häälestab endale või teisele kasutajale Windows 10
 • kaasab töösse printerid ja skanneri
 • koostab andmete hoidla
 • suudab iseseisvalt valmistada väikese võrgu
 • avab, koostab, säilitab ja trükib dokumente ning tabeleid
 • koostab presentatsioone, säilitab neid, paigutab ümber avatud presentatsioonide vahel
 • töötleb dokumente kõrgemal tasemel, kasutab tõlkimise abivahendid
 • liigub vabalt veebi keskkonnas ja toimetab iseseisvalt kommunikatsiooni lisarakendustes

4. Õppe kogumaht

64 akadeemilist tundi (millest 50 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid ning 14 ak.tundi iseseisvat tööd).

5. Koolituse sisu

1. Tutvus  Google Play teenustega

Antud teemas tutvuvad õppijad lisarakendusega Google Play.  Õpivad otsima ja leidma vajalikke programme ja lisasid, häälestama konkreetsele kasutajale:

Teams

Messenger

Adobe

Instagram

Facebook

Kokku: 14 ak.t. (sh iseseisev töö 2 ak.t)

2. Töö lisarakendustega, mis võimaldavad töötada Eesti Interneti avaruses

ID kaardi tarvara allalaadimine, dokumentide allkirjastamine.

Kokku: 6 ak.t. (sh iseseisev töö 2 ak.t)

3. Windowsi häälestamine konkreetsele kasutajale: keel ja vajalike parameetrite struktuur, virtuaalne klaviatuur, sünkroniseerimine, teadaanded

Kokku: 12 ak.t. (sh iseseisev töö 2 ak.t)

4. Printerite kaasamine, draiverite mõiste, draiverite allalaadimine. Dokumentide ja kujutiste trükkimine.

Kokku: 8 ak.t. (sh iseseisev töö 2 ak.t)

5. Nutitelefonide ja arvuti vastastikune mõju. Kujutiste ja tekstifailide allalaadimine.

Kokku: 6 ak.t. (sh iseseisev töö 2 ak.t)

6. Mõiste „ kodune (lokaalne) võrk”, „koduse (lokaalse)võrgu” loomine ja hooldamine. Võrguühendus ja omadused. Koduste võrkude  andmete sünkroonilisus.

Kokku: 8 ak.t. (sh iseseisev töö 2 ak.t)

7. Mõiste: andmete säilitamine „pilves”. Registreerimine, administreerimine.

Kokku: 10 ak.t. (sh iseseisev töö 2 ak.t)

6. Õpingute alustamise tingimused

Õppija alustab õpinguid suulise või kirjaliku registreerimise alusel.

7. Õppevorm

Põhiõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 2-4 korda nädalas. Õppekeel on vene keel. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides. Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Õppemeetodid

Õppetöö viiakse läbi loengu, praktilise ja iseseisva töö vormis.

9. Hindamismeetod

Praktiline töö.

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab praktilise töö.

Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest ja tema  praktilise töö sooritamise õigsus on vähemalt 60% töö mahust, siis väljastatakse õppijale tunnistus.

Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest, kuid tema  praktilise töö sooritamise õigsus jääb alla 60% töö mahust või ta ei ole praktilist tööd sooritanud, siis väljastatakse õppijale kursusel osalemist kinnitav tõend.

11. Õppematerjal

Koolitajate poolt koostatud konspektid.

12. Õppekeskkonna kirjeldus

Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks. Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn. Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob. On olemas tingimused liikumispuudega inimestele (kaldtee, inva-wc).

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

EV Koolitus MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.