Õppekava nimetus: Tugiisiku koolitus
Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Koolitajad: Jelena Parfjonova (psühholoogiline kõrgharidus), Valeria Siminko (psühholoogiline kõrgharidus), Eva Raud (rakenduskõrgharidus, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool), Inga Semjonova (rakenduskõrgharidus, Tallinna Tervishoiu kõrgkool), Jaana Palusaar (RN MA — erakorralise meditsiini õde, intensiivõenduse spetsialist, Haridusteaduste magister (andragoogika), Angela Melikhova (juriidiline kõrgharius), Doris Jaško (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik).
Sihtrühm: Koolitus on suunatud eelkõige isikutele, kes soovivad omandada oskust töötada tugiisikuna.

1. Üldsätted
EV Koolitus MTÜ Tugiisiku koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.

2. Eesmärk:
Koolituse tulemusena omandab õpilane teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna erinevate sihtrühmadega (lapsed, täiskasvanud, erivajadustega isikud).

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

  • märkab ja lahendab laste, erivajadustega inimeste ja eakate igapäevaseid probleeme
  •  toetab abivajajat emotsionaalselt ja aitab sotsialiseeruda ühiskonda
  • juhendab klienti igapäevastes toimingutes ja asjaajamistel
  • aitab leida ning kasutada avalikke teenuseid
  •  teeb koostööd abivajaja perekonna ja lähedastega
  • on orienteeritud kliendikesksusele ja pidevale oma töö täiustamisele

4. Õppe kogumaht
Õppekava näeb ette 256 ak.t. (millest 240 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid ning 16 ak.tundi iseseisvat tööd ).

5. Koolituse sisu
Sotsiaalpoliitika
Professionaalse tugiisiku teenuse olemus
Isiklik abistaja ja tugiisiku teenuse erinevus
Seadusandlus ja õigused ning kohustused tugiisiku töös
Teenuse osutaja rollid töötamisel  klientidega ja piirid tugiisiku töös
Isikuandmete kaitse

Töö erivajadustega inimestega
Teenuste osutamine tugiisiku töös. Levinumad teenused.
Füüsilised ja psüühilised puudused
Puudega isku taotluste täitmise alused

Eripedagoogika ja psühholoogia alused
Arengupsühholoogia. Lapsepõlv ja noorus. Täiskasvanuiga. Vanadus ja surm.
Levinumad psühholoogilised probleemid inimese elu erinevatel perioodidel
Erivajadustega inimestega suhtlemine eriolukordades
Reageerimine käitumisprobleemidel
Probleemse käitumise põhjused, tagajärjed ja prognoosid

Koostöö klientide ja nende lähedastega
Suhtlemisoskused tugiisiku töös
Teenuste osutamise etapid
Tugiisiku isiksuse roll tema töös (väärtused, tõekspidamised jt)
Individuaalne töö, meeskonnatöö, võrgustiku töö
Väärkohtlemine sugulaste vahel
Kontakti loomine, intervjueerimine, aktiivne kuulamine, tagasiside
Kuulaja motiveerimine koostööks
Konfliktsituatsioonid
Koostöö manipuleeriva või vastupanu osutava kliendiga
Vägivald ja agressiivse käitumise tüübid
Vägivalla ennetamise võimalused
Tugiisiku töö väärkoheldud inimestega

Esmaabi
Elustamine
Välised verejooksud
Šoki olemus ja selle tunnused
Haavad, traumad ja luumurrud
Mürgistused
Söövitused, põletused, külmakahjustused
Esmaabivõtted ja –vahendid

Õppepraktika – 80 ak.t.


Kokku: 256 ak.t(sh. iseseisev töö 16 ak.t)

6. Õpingute alustamise tingimused
Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.
Tugiisiku koolitusel saavad osaleda vähemalt 18 aastased isikud ja need, kellel on vähemalt keskharidus ja puudub sissekanne karistusregistris.

7. Õppevorm
Tugiiiku koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas.
Õppekeel on vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi järgmiselt: loeng, seminar, grupitöö, iseseisev töö.

9. Hindamismeetod
Kirjalik test

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab kirjaliku testi.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest ja tema kirjaliku testi sooritamise õigsus on vähemalt 60% töö mahust, siis väljastatakse õppijale tunnistus.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest, kuid tema kirjaliku testi sooritamise õigsus jääb alla 60% töö mahust, siis väljastatakse õppijale kursusel osalemist kinnitav tõend

11. Õppematerjal
Lektorite poolt koostatud konspektid.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
On olemas tingimused liikumispuudega inimestele (kaldtee, inva-wc).

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Koolitus MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.