Õppekava nimetus: Retoorika ning suhtlemiskultuuri koolitus
Õppekavarühm: Sotsiaal- ja käitumisteadused
Koolitajad: Nikolai Bentsler (kõrgharidus, kino- ja teatrinäitleja, TV ja raadiotöötaja, näitlejameisterlikkuse ja kõnetehnika õppejõud), Lilia Kerro (psühholoogiline kõrgharidus), Jelena Solomina  (ajakirjanik ja saatejuht).
Sihtgrupp: Kursus on mõeldud neile, kes soovivad omandada edukaid avaliku esinemise oskusi, parandada oma häält ja diktsiooni ning suurendada enesekindlust.

1. Üldsätted
EV Koolitus MTÜ Retoorika ning suhtlemiskultuuri koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest, ning iseseisvast tööst.

2. Eesmärk
Koolituse tulemusena saab õpilane praktilisi kogemusi edukaks avalikuks esinemiseks, esitlusteks ja tõhusaks suhtlemiseks.

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

  • vabaneb hirmust avaliku esinemise ees
  • esineb enesekindlalt
  • väljendab oma mõtteid täpselt ja arusaadavalt
  • räägib huvitavalt ja kuulajate jaoks huvipakkuvalt
  • oskab köita kuulajate tähelepanu
  • valitseb oma häält ja kõneleb väljendusrikkalt
  • omab selget diktsiooni ja artislikkust
  • vastab kindlalt ja julgelt kõige ootamatumatele küsimustele

4. Õppe kogumaht
Õppekava näeb ette 80 ak.t. (millest 60 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid ning 20 ak.tundi iseseisvat tööd ).

5. Koolituse sisu
Retoorika ja suhtlemise kultuur 
Enda esitlemine
Kõne energeetika
Häälestamine publikule. Esimene mulje. Imidz.Väline ilme, poosid, žestid
Ärevuse ja hirmu ületamise meetodid ja võtted.Kindluse saavutamine
Verbaalsed ja mitteverbaalsed võtted kuulajatega kontakti saamiseks
Kuulajate kaasamine ja nende tähelepanu hoidmine
Kõnetehnika. Töö häälega. Kõne ilmekus intonatsiooni kaudu
Kõne katkematus. Improvisatsioon. Oskus publikut mõista
Mitteverbaalne suhtlemine. Kehakeel
Näitlejameisterlikkuse arendamine. Näitlemistehnikad
Väljendamise rikkus. Ilmekus. Metaforism
Kõne loogika ja arusaadavus
Esinemise ettevalmistamise efektiivne programm.
Kõne adaptsioon konkreetsele auditooriumile
Kõne sisu. Kompositsioon ja struktuur. Edukas algus ja lõpp
Töö vastuväidetega, agressiooniga, konfliktidega.
Ootamatutele küsimustele vastamise variandid
Eduka arutelu tulemused. Veenev kõne. Kuulajatele mõju avaldamise
meetodid
Eksam
Kokku: 80 ak.t. (sh 20 ak.t. iseseisvat tööd)

6. Õpingute alustamise tingimused
Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.
Кoolitusel saavad osaleda 18 aastased isikud ja need, kellel on vähemalt põhiharidus.

7. Õppevorm
Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas.
Õppekeel on vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Üks õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi loengu, praktilise ja iseseisva töö vormis (mini-loengud, harjutused kõnetehnika ja efektiivse suhtlemise ning avalike esinemiste viimistlemiseks, hääle-kõne treening, mängulised harjutused, tagasiside, video treening).

9. Hindamismeetod
Eksam

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Nõuded õpingute lõpetamiseks: aktiivne osavõtt loengutes ja praktilises töös ning aktiivne iseseisev töö.
Täieliku koolituse lõpus õppija esitab sooritab eksami.
Õppijale, kes on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja sooritanud eksami, mis on saanud koolitaja poolt positiivse hinnangu, väljastatakse tunnistus.
Õppijale, kes osales vähemalt 70% kontakttundides, kuid ei sooritanud eksami või ta ei saanud koolitajalt positiivset hinnangut, väljastatakse koolitusel osalemise kohta tõend.

11. Õppematerjal
Lektorite poolt koostatud konspektid.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
On olemas tingimused liikumispuudega inimestele (kaldtee, inva-wc).

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Koolitus MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.