EV Koolitus MTÜ Giidide koolituse õppekava

Õppekava nimetus: Giidide koolitus

Õppekavarühm: Reisimine, turism ja vaba aja veetmine

Eriala õpetajad: Marina Dunajeva (kõrgharidus, atesteeritud Tallinna Giidide Ühingu poolt), Jelena Маtojan (kesk-eriharidus, atesteeritud Tallinna Giidide Ühingu poolt).

1. Üldsätted

1.1. EV Koolitus MTÜ Giidide koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest ning Giidi kutsestandardist, tase 5.
1.2. Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest.

2. Õppekava eesmärk

Käesoleva koolituse eesmärgid on:

1. Toetada täiskasvanud inimese mitmekesist arengut läbi praktiliste oskuste õpetamise ja rakendamise.
2. Anda täiskasvanule praktilisi põhioskusi giidide töövaldkonnas ja teadmisi tema edaspidiseks  erialaseks arenguks.
3. Koolituse lõpetajal on giidide valdkonna põhiteabe valdamine ja praktilised oskused, mis võimaldavad töötada vastavas valdkonnas.

3. Omandatavad teadmised ja oskused

Omandatakse giidi tööks vajalikud põhiteadmised ja -oskused.
Koolituse läbinu oskab:

  • ette valmistada ja läbi viia ekskursiooni,
  • koostada marsruuti ja üles ehitada ekskursiooni arvestades oma klientide soove,
  • vajalike materjalidega tutvuda ja hankida informatsiooni,
  • mõista klientide soove arvestades sihtrühma ootusi ja vajadusi ning eripära,
  • viia ennast kurssi aktuaalsete kultuurisündmuste ja liikluskorraldusega ning muude tema tööd puudutavate asjaoludega kasutades selleks erinevaid infokanaleid,
  • lahendada jooksvaid probleeme, mis võivad tema töös klientidega tekkida (kaebused jms),
  • esinduslik välja näha, korrektselt käituda, olla nähtav ja kuuldav kogu grupile igas keskkonnas,
  • suhelda edukalt erineva positsiooni, kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega, on poliitilistes ja religioossetes seisukohtades hinnanguvaba,
  • säilitada  liidripositsiooni, kehtestada ennast kogu ekskursiooni jooksul.

Iseseisva töö eesmärk on omandada ja kinnistada põhilisi professionaalseid oskusi ja rakendada teoreetilisi teadmisi praktikal. Õppijate iseseisev töö soodustab iseseisvuse arenemist, vastutustunde suurenemist, loomingulist lähenemist ülesannete lahendamisel, oma stiili väljakujunemist.

Praktika

Praktika eesmärgiks on omandada praktilise töö kogemusi kasutades omandatud teoreetilisi teadmisi, anda õppijale töö leidmiseks vajalik praktiline töökogemus ning täiendada töölesaamiseks vajalikke ametialaseid oskuseid ja teadmisi.

4. Õppekava struktuur ja kestvus

Õppekava näeb ette 104 ak.tundi (sh iseseisv töö 22 ak.tundi) ja koosneb 6 moodulist. Moodulid 1-5 on suunatud algajatele ning koosnevad 70 ak.tundidest (58 ak.t auditoorset tööd ja 12 ak.t. iseseisvat tööd). Moodulid 1 – 4 on ettevalmistavaks osaks ning moodul 5 – eksamite sooritamiseks.

Moodul 6 on suunatud edasijõudnutele ning koosneb 34 ak.tundidest (24 ak.t. auditoorset tööd ja 10 ak.t. iseseisvat tööd).

Moodul 1. Sissejuhatav osa
Teema 1. Ekskursioon, selle sisu, olemus.
Teema 2. Ekskursioonide klassifikatsioon.
Teema 3. Ekskursiooni ettevalmistus.
Teema 4. Klienditeenindus
Teema 5. Iseseisev töö

Moodul 2. Eesti ajalugu
Teema 1. Muinasaja eesti
Teema 2. Tallinna ajalugu
Teema 3. Taani periood
Teema 4. Livoonia periood
Teema 5. Hansa Liit
Teema 6. Rootsi periood
Teema 7. Vene periood
Teema 8. Eesti vabariik
Teema 9. Iseseisev töö

Moodul 3. Koolituse praktiline osa I
Teema 1. Kaubahoovid: Vene, Skandinaavia, Ladina kvartal
Teema 2. All-linn -Pikk tänav, Gildi hoone
Teema 3. Üla-linn – Toompea loss, Toomkirik
Teema 4. Nevski Katedraal, Taani aed
Teema 5. Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoone (Pikk 17)
Teema 6. Tallinna Linnamuuseum (Vene 17)
Teema 7. Raekoda, Raekoja plats
Teema 8. Linnamüür, bastionid, tornid
Teema 9. Kadrioru park ja muuseum
Teema 10. Niguliste Muuseum
Teema 11. Maarjamäe Muuseum
Teema 12. Tänavad: Lühike Jalg, Rataskaevu, Nunne, Lai
Teema 13. Tänavad: Hobusepea, Pikk, Pühavaimu, Vene
Teema 14. Tänavad: Katariina käik, Müürivahe, Viru, Raekoja plats
Teema 15. Iseseisev töö

Moodul 4. Koolituse praktiline osa  II
Teema 1. Linnaarhiiv
Teema 2. Õppeekskursioon bussi  marsruudil
Teema 3. Õppeekskursioon jalgsi marsruudil
Teema 4. Iseseisev töö

Moodul 5. Eksam
Koolitus  (moodulid 1-4) lõpeb testiga teoreetilise osa kohta ja kahe praktilise eksamiga:
Teema 1. Iseseisev töö
Teema 2. Praktiline eksam jalgsi marsruudil
Teema 3. Praktiline eksam bussi marsruudil
Teema 4. Test teoreetilise osa kohta

Moodul 6. Edasijõudnutele. Ettevalmistus riigi eksamiteks
Teema 1. Ekskursioon, selle sisu, olemus. Ekskursioonide klassifikatsioon.
Teema 2. Ekskursiooni teema. Ekskursiooni ettevalmistus.
Eksami marsruut:
Teema 3. Ülalinn. Toompea loss. Vaatlusplatvormid.
Teema 4.Toomkirik. A. Nevski katedraal. Taani kuninga aed.
Teema 5.Tänavad: Lühike Jalg, Rataskaevu, Nunne, Lai
Teema 6.Tänavad: Hobusepea, Pikk, Pühavaimu, Vene
Teema 7.Tänavad: Katariina käik, Müürivahe, Viru, Raekoja plats
Teema 8. Iseseisev töö
Teema 9. Eksam bussi marsruudil
Teema 10. Eksam jalgsi marsruudil

5. Koolituse sisu ja maht
Põhiõpe koosneb  6 moodulist ja sisaldab 104 akadeemilist tundi (sh iseseisev töö 22 ak.tundi).

6. Õpingute alustamise tingimused
6.1 Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku lepingu koolitustellimuse alusel.
6.2 Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht ja/või leping.
6.3 Giidi koolitusel saavad osaleda vähemalt 18 aastased isikud ja need, kellel on vähemalt põhiharidus.

7. Õppevorm
7.1 Giidi koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-3 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 3 kuud ja õhtuõpe kuni 4 kuud.
7.2 Koolituse praktiline osa viiakse läbi nädalal ja nädalavahetusel, teooria nädala tööpäevadel.
7.3 Õppekeel on vene keel.
7.4 Õppetöö viiakse läbi loengu ja praktilise töö vormis.
7.5 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
7.6 Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Hindamise põhimõtted
Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse järgmiselt:

— kui õpilane on saanud 90–100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «5» „väga hea“;
— kui õpilane on saanud 70–89% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «4» „hea“;
— kui õpilane on saanud 45–69% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «3» „rahuldav“;
— kui õpilane on saanud 20–44% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «2» „puudulik“;
— kui õpilane on saanud  0–19% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «1» „puudulik“.

Õpitulemus loetakse positiivseks, kui seda on hinnatud hindele «3»  (« rahuldav ») kuni «5» («väga hea») ning negatiivne tulemus «mittearvestatud».

9. Õpperuumid, sisustuse ja seadmete kirjeldus

Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Loengute jaoks   kasutatakse projektorit ja arvutit. Õppetöös kasutatakse kooli arvuteid, kuhu on paigaldatud litsentseeritud programmid.

10. Lõpetamise kord

10.1  Nõuded õpingute lõpetamiseks: aktiivne osavõtt loengutest ja  praktilisest tööst ning aktiivne iseseisev töö.
10.2  Täieliku põhiõppe või lisamooduli lõpus õppija sooritab suulise ja/või kirjaliku testi või suulise ja   kirjaliku  arvestuse, mille positiivset tulemust kinnitab vastav tunnistus.
10.3  Õpingute lõpetamist kinnitab tunnistus koolitusel osalemise kohta.