EV Koolitus MTÜ Inglise keele õppekava B1

Õppekavarühm: Võõrkeeled ja — kultuurid, inglise keel võõrkeelena

Koolitajad: Alla Zarubina, Natalja Kortšagina, Galina Kruusmägi, Ruslan Morris, Nataliia Vykhovanets

1. Üldsätted
1.1. EV Koolitus MTÜ B1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud Inglise keele täienduskoolituse koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Täienduskoolituse standardist.
1.2. Õppekava näeb ette maksimaalselt 170 tundi keeleõpet (sh 120 ak.tundi auditoorset tööd ja 50 ak.tundi iseseisvat tööd), mis koosneb B1 – tasemekursusest. Õppetöö B1- tasemele kestab 4 kuud.
1.3. EV Koolitus inglise keele koolituse õpe koosneb statsionaarsest keeleõppest.

2. Õpiväljundid
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse kirjaliku testiga kursuse lõpus.
Kuuldu mõistmine:
— mõistab igapäevaelus (tööl, koolis, vabal ajal) regulaarselt korduvate teemade peamist mõtet ja olulisemaid üksikasju ning faktiteavet;
— suudab järgida üksikasjalikke juhiseid.
Loetu mõistmine:
-suudab lugeda lühemaid tekste erinevatel teemadel (ajaleheartiklid, brošüürid, kasutusjuhendid, lihtne ilukirjandus);
— mõistab ka pikemate tekstide peamist mõtet ja otsib neist konkreetset infot, kui teema on talle tuttav.
Rääkimisoskus:
— tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus praktilistes olukordades, nagu info küsimine, selgituse palumine, oma arvamuse avaldamine, ettepanekute tegemine;
— on võimeline lihtsaid keelevahendeid kasutades kirjeldama, analüüsima ja võrdlema oma huvivaldkonna teemasid.
Kirjutamisoskus:
-oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid, väga lühikesi tüüpvormis ettekandeid, kus esitab tavapärast faktiteavet või põhjendab toiminguid.

3. Õpingute alustamise tingimused
Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud õppijad, kes on huvitatud B1- taseme omandamisest.
Õppija alustab õpinguid testi või vestluse alusel.

4. Õppe kogumaht
4.1. Keeleõpe kursus tervikuna sisaldab 120 ak.tundi auditoorset tööd ja 50 ak.tundi iseseisvat tööd, kokku 170 ak. tundi.

5. Õppevorm
5.1. Kursuseõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 1- 3 korda nädalas maksimaalselt 6 tundi korraga. Õppeaja kestus kuni 4 kuud.
5.2. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
5.3. Üks õppepäev kestab kuni 6 tundi.
5.4. Õppekeel on vene keel.

6. Õppemeetodid
6.1. Õppetöö viiakse läbi loengu või seminari vormis: grupi- ja paaristöö, rollimängud, juhitud diskussioon, intervjuu, vabakirjutamine, probleemõpe, arutluskaart, mõistekaart.

 7. Õppe sisu
Teema 1. Enesetutvustus: Tervitamine ja tutvumine. Päritolu. Keelteoskus. Elukoht. Tegevusala. Amet. Töökoht. Haridustee. Huvivaldkonnad. Iseloom. Välimus. Perekonnaseis. Pereliikmed. Sugulased.
Kokku: 8 ak.t. 

Teema 2. Haridus: Haridusasutused ja õppevormid. Haridusasutuse töötajad. Lapsevanemad. Õpilased. Õppimine ja/või töötamine. Õpingud välismaal. Kooliaeg. Täiendõpe
Kokku: 8 ak.t.

Teema 3. Töö ja elukutse: Töökoht ja amet. Tööpäev ja tööülesanded. Töökeskkond ja –tingimused. Töövahendid. Töökohustused. Töökollektiiv ja suhted kolleegidega. Töö otsimine ja pakkumine. Tööintervjuu.
Kokku: 8 ak.t.

Teema 4. Teenindamine ja asjaajamine: Probleemolukordade lahendamine. Ametikirjade koostamine, blankettide täitmine. Asjaajamine telefoni teel.
Kokku: 8 ak.t.

Teema 5. Igapäevane elu: Pank ja pangateenused. Post. Telefon ja mobiilside. Juuksur. Kingaparandus. Sisseostude tegemine. Ostukohad (lahtiolekuajad, hinnad, makseviisid). Toiduained. Hind ja kvaliteet. Soodustused. Toitumisharjumused. Lauakombed. Söögikohad ja väljas söömine.
Kooku: 8 ak.t.

Teema 6. Kodu: Eluase. Ruumid. Sisustus. Eluaseme üürimine. Kodu ja turvalisus. Kodukoht ja selle ümbrus. Argipäev kodus. Kodune majapidamine ja peresisene tööjaotus
Kokku: 8 ak.t.

Teema 7. Enesetunne ja tervis: Enesetunne ja tervislik seisund. Arstiabi. Ravikindlustus ja haigekassa. Tervisesport. Hügieen. Õnnetusjuhtumid ja haigused. Ravimid. Tasuta ja tasuline arstiabi.
Kokku: 8 ak.t 

Teema 8. Vaba aeg ja meelelahutus: Vaba aja veetmise võimalused. Harrastused ja huvialad. Muusika. Teater. Kunst. Kontserdid. Muuseumid. Sport. Matkamine.
Kokku: 8 ak.t. 

Teema 9. Sisseostud: Müügikoht. Pakutav kaup. Klientuur. Poodide ja kaubanduskeskuste asukohad ja lahtiolekuajad. Pakutavad kaubad ja hinnad ning maksetingimused. Kaupade ja ostuvõimaluste kirjeldamine.
Kokku: 8 ak.t. 

Teema 10. Toitlustamine: Söögikohad. Menüü. Tellimused. Söök ja jook.
Kokku: 8 ak.t. 

Teema 11. Inimsuhted: Küllakutsed ja külaskäigud. Külaline ja võõrustaja. Kohtumised inimestega. Sõprus ja tutvus. Kirjavahetus. Suhtlemine ja internet. Olulised sündmused.
Kokku: 8 ak.t. 

Teema 12. Elukeskkond: Elukeskkond. Fauna ja floora. Looduskaitsealad. Kaunimad paigad Eestis. Rahvastik Eestis.
Kokku: 8 ak.t. 

Teema 13. Reisimine, vaatamisväärsused: Reisimisvõimalused. Reisibürood ja nende pakutavad teenused. Reisiks valmistumine. Reisikaaslased. Võõrad maad ja rahvad. Vaatamisväärsused.
Kokku: 8 ak.t. 

Teema 14. Transport: Ühistransport. Kaugsõidud: buss, lennuk, laev, rong. Linnatransport. Individuaaltransport. Kaubavedu ja veoteenus. Tee küsimine ja juhatamine.
Kokku: 8 ak.t. 

Teema 15. Kultuur: Eesti kultuur ja selle huvipakkuvad valdkonnad. Kultuurisündmused ja esinejad. Kino. Teater. Näitus. Kirjandus ja ajakirjandus: lemmikautorid ja – raamatud. Muusikaelu: heliloojad, lauljad, üritused.
Kokku: 8 ak.t. 

8. Koolituse sisu ja maht
8.1. Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
8.2. Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
8.3. Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
8.4. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
8.5. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.
8.6. Õpilastele on tagatud väljaprinditud õppematerjalid, sõnastikud ja kirjutusvahendid. Õppeasutuses on EV Koolitus MTÜ-le kuuluv printer, mida koolitajad saavad vajadusel kasutada. Seega kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.
8.7. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

9. Õppematerjal
9.1. Põhiõpikud:
Face2face Intermediate Student’s Book, Chris Redston, Gillie Cunningham, Cambridge University Press
9.2. Õppematerjal:
Lektorite poolt koostatud konspektid ja materjalid

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
10.1. Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab kirjaliku testi. Testi positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigeid vastuseid.
10.2. Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
10.3. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
10.4. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Koolitus MTÜ poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.