Inglise keele õppekava B1

Madalam kesktase/Intermediate Course

Õppekavarühm: Keeleõpe

1. Üldsätted

1.1. EV Koolitus MTÜ B1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud inglise keele täienduskoolituse koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Täienduskoolituse standardist.

1.2. Õppekava näeb ette 200 tundi keeleõpet (sh 130 ak.tundi auditoorset tööd ja 70 ak.tundi iseseisvat tööd). Õppetöö B1- tasemele kestab kuni 6 kuud.

1.3. EV Koolitus MTÜ inglise keele koolituse õpe koosneb statsionaarsest keeleõppest.

2. Õpiväljundid

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse kirjaliku testiga kursuse lõpus.

Kuuldu mõistmine 

 • mõistab igapäevaelus (tööl, koolis, vabal ajal) regulaarselt korduvate teemade peamist mõtet ja olulisemaid üksikasju ning faktiteavet;
 • suudab järgida üksikasjalikke juhiseid.

Loetu mõistmine 

 • suudab lugeda lühemaid tekste erinevatel teemadel (ajaleheartiklid, brošüürid, kasutusjuhendid, lihtne ilukirjandus); 
 • mõistab ka pikemate tekstide peamist mõtet ja otsima neist konkreetset infot, kui teema on talle tuttav.

Rääkimisoskus

 • tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikus praktilistes olukordades, nagu info küsimine, selgituse palumine, oma arvamuse avaldamine, ettepanekute tegemine; 
 • on võimeline lihtsaid keelevahendeid kasutades kirjeldama, analüüsima ja võrdlema oma huvivaldkonna teemasid.

Kirjutamisoskus 

 • oskab kirjutada isiklikke kirju ja teateid, väga lühikesi tüüpvormis ettekandeid, kus esitab tavapärast faktiteavet või põhjendab toiminguid.

3. Õpingute alustamise tingimused

3.1. Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud õppijad, kes on huvitatud B1- taseme omandamisest ning kes on sooritanud keeleoskuse taseme määramise testi tasemele A2.

4. Õppe kogumaht

4.1. Õppe kogumaht on 200 akadeemilist tundi, millest 130 ak.tundi on kontaktõpet ja 70 ak.tundi iseseisvat tööd.

5. Õppevorm

 1. Kursuseõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 1- 3 korda nädalas maksimaalselt 6 tundi korraga. Õppeaja kestus kuni 6 kuud.
 2. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
 3. Üks õppepäev kestab kuni 6 tundi.
 4. Kursus toimub vene keele baasil.

6. Õppemeetodid

6.1. Õppetöö viiakse läbi loengu või seminari vormis: grupi- ja paaristöö, rollimängud, juhitud diskussioon, intervjuu, vabakirjutamine, kuulamis- ja tõlkeharjutused, probleemõpe, arutluskaart, mõistekaart.

7. Iseseisev töö

Õppijad täidavad paralleelselt õppetundidega pidevalt iseseisvaid ülesandeid väljaspool klassiruumi. Iseseisev töö hõlmab suuliste ja kirjalike koduülesannete ettevalmistamist kogu kursuse jooksul, uudiste vaatamist, kuulamist ja lugemist. Iseseisvaid töid arutatakse õppetundides ja õpetaja annab neile tagasisidet ning abistab õppijaid vajaduse korral.

8. Lektorite poolt koostatud konspektid

Õppematerjalide koostamisel lähtub õpetaja konkreetsest õpperühmast ja juhindub nõuetest, millised on vajalikud inglise keele eksami sooritamiseks tasemele B1.

9. Õppe sisu

Teemad:

 1. Enesetutvustus: Tervitamine ja tutvumine. Päritolu. Keelteoskus. Elukoht. Tegevusala. Amet. Töökoht. Haridustee. Huvivaldkonnad. Iseloom. Välimus. Perekonnaseis. Pereliikmed. Sugulased.
 2. Haridus: Haridusasutused ja õppevormid. Haridusasutuse töötajad. Lapsevanemad. Õpilased. Õppimine ja/või töötamine. Õpingud välismaal. Kooliaeg. Täiendõpe
 3. Töö ja elukutse: Töökoht ja amet. Tööpäev ja tööülesanded. Töökeskkond ja –tingimused. Töövahendid.Töökohustused. Töökollektiiv ja suhted kolleegidega. Töö otsimine ja pakkumine. Tööintervjuu.
 4. Teenindamine ja asjaajamine: Probleemolukordade lahendamine. Ametikirjade koostamine, blankettide täitmine. Asjaajamine telefoni teel.
 5. Igapäevane elu: Pank ja pangateenused. Post. Telefon ja mobiilside. Juuksur. Kingaparandus. Sisseostude tegemine. Ostukohad (lahtiolekuajad, hinnad, makseviisid). Toiduained. Hind ja kvaliteet. Soodustused. Toitumisharjumused. Lauakombed. Söögikohad ja väljas söömine.
 6. Kodu: Eluase. Ruumid. Sisustus. Eluaseme üürimine. Kodu ja turvalisus. Kodukoht ja selle ümbrus. Argipäev kodus. Kodune majapidamine ja peresisene tööjaotus
 7. Enesetunne ja tervis: Enesetunne ja tervislik seisund. Arstiabi. Ravikindlustus ja haigekassa. Tervisesport. Hügieen. Õnnetusjuhtumid ja haigused. Ravimid. Tasuta ja tasuline arstiabi.
 8. Vaba aeg ja meelelahutus: Vaba aja veetmise võimalused. Harrastused ja huvialad. Muusika. Teater. Kunst. Kontserdid. Muuseumid. Sport. Matkamine.
 9. Sisseostud: Müügikoht. Pakutav kaup. Klientuur. Poodide ja kaubanduskeskuste asukohad ja lahtiolekuajad. Pakutavad kaubad ja hinnad ning maksetingimused. Kaupade ja ostuvõimaluste kirjeldamine.
 10. Toitlustamine: Söögikohad. Menüü. Tellimused. Söök ja jook.
 11. Inimsuhted: Küllakutsed ja külaskäigud. Külaline ja võõrustaja. Kohtumised inimestega. Sõprus ja tutvus. Kirjavahetus. Suhtlemine ja internet. Olulised sündmused.
 12. Elukeskkond: Elukeskkond. Fauna ja floora. Looduskaitsealad. Kaunimad paigad Eestis. Rahvastik Eestis.
 13. Reisimine, vaatamisväärsused: Reisimisvõimalused. Reisibürood ja nende pakutavad teenused. Reisiks valmistumine. Reisikaaslased. Võõrad maad ja rahvad. Vaatamisväärsused.
 14. Transport: Ühistransport. Kaugsõidud: buss, lennuk, laev, rong. Linnatransport. Individuaaltransport. Kaubavedu ja veoteenus. Tee küsimine ja juhatamine.
 15. Kultuur: Eesti kultuur ja selle huvipakkuvad valdkonnad. Kultuurisündmused ja esinejad. Kino. Teater. Näitus. Kirjandus ja ajakirjandus: lemmikautorid ja – raamatud. Muusikaelu: heliloojad, lauljad, üritused.

Grammatika

Question words; Present tenses; Past tenses; Quantity much and many; Articles; Verb patterns; Present Perfect and Past Simple; Time clauses; Passives; First conditional; Second conditional; Present Perfect Continous; Articles; Indirect questions; Imperatives; Prepositions of direction; Prepositions of place; used to; must and have to; Comparative adverbs; The order of adjectives; Negative questions; Reported speech.

10. Õppekeskkonna kirjeldus

 1. Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
 2. Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
 3. Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
 4. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
 5. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.
 6. Õppeklassis olevad sõnastikud, käsiraamatud, testikogumikud jm. Õpilastele on tagatud väljaprinditud õppematerjalid, sõnastikud ja kirjutusvahendid. Õppeasutuses on EV Koolitus MTÜ-le kuuluv printer, mida õpetajad saavad vajadusel kasutada. Seega kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.
 7. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

11. Õppematerjalide loend

Põhiõpikud:

 1. English result elementary student’s book with DVD; Mark Hancock, Annie McDonald; Oxford University Press
 2. English result elementary workbook without key+CD-ROM

Õppematerjal:

 1. Lektorite poolt koostatud konspektid.

12. Hindamismeetod

12.1. Kirjalik test

13. Hindamiskriteeriumid

13.1. Testi positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigeid vastuseid.

14. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

 1. Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab kirjaliku testi.
 2. Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
 3. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
 4. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

EV Koolitus MTÜ poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.