EV Koolitus MTÜ Excel baaskoolituse õppekava

Õppekava nimetus: Excel baaskoolituse

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Õppejõud:Nils Härsing (kõrgharidus, õpetaja info-ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas), Kristjan Normet (kõrgharidus, õpetaja info-ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas), Vassili Hromenkov (kõrgharidus, matemaatik-programmeerija), Mihhail Jakovlev – kõrgharidus

1. Üldsätted
1.1. EV Koolitus MTÜ Excel baaskoolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest.

1.2. Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest osast.

2. Koolituse eesmärk
Koolituse eesmärgiks on anda osalejale esmased MS Exceli kasutamise oskused nii, et koolituse tulemusena oskab osaleja luua lihtsamaid arvutustabeleid, neid kujundada ja printida.

3. Õpiväljundid
Koolituse lõpuks õppija:
— koostab lihtsaid tabeleid, kujundab neid ja teeb väljatrükke;
— tunneb andmetüüpe Excelis ja oskab neid muuta;
— kasutab arvutamiseks Exceli funktsioone;
— visualiseerib andmeid diagrammidega ja tingimusliku kujundusega;
— analüüsib suuri tabeleid.

4. Õpingute alustamise tingimused
4.1. Õppijal on olemas elementaarsed arvutikasutamise oskused.
4.2. Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht ja leping.

5. Õppe kogumaht
Õppekava näeb ette 12 ak. tundi, millest 8 ak.tundi auditoorset tööd ja 4 ak.tundi iseseisvat tööd

6. Õppevorm
6.1. Kursuseõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis.
6.2. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
6.3. Õppekeel on eesti ja vene keel.

7. Õppemeetodid
 Õppetöö viiakse läbi loengu vormis.

8. Õppe sisu

  1. Töökeskkonna (MS Excel) kohaldamine
  2. Dünaamiliselt seotud tabelite koostamine erinevatele töölehtedele:

— töölehtede grupeerimine
— valemite koostamine
— funktsioonide kasutamine (nt SUM, AVERAGE, ROUND, MAX, MIN, COUNT, TODAY, (IF)
— tabeli põhjalikum kujundamine, kujunduse kopeerimine
— diagrammide koostamine erinevatel töölehtedel paiknevatest andmetest
— tingimuslik kujundamine (Conditional Formatting)
— piirangute seadmine andmete sisestamisel

  1. Faili, töölehe ja tabeli kaitsmine
  2. Ridade, veergude ja valemite peitmine
  3. Tabelite analüüs:

— ridade, veergude külmutamine
— suure tabeli printimine
— veergude jagamine ja ühendamine
— sorteerimine
— filtreerimine

  1. Iseseisev töö (3 ak.t)
  2. Praktiline töö.

 Kokku: 12 ak.tundi (sh iseseisev töö — 4 ak.t)

9. Õppekeskkonna kirjeldus
9.1 Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
9.2 Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
9.3 Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
9.4 Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
9.5 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid.
9.6 Õppetöös kasutatakse kooli arvuteid, kuhu on paigaldatud litsentseeritud programmid.
9.7 Õpilastele on tagatud väljaprinditud õppematerjalid. Õppeasutuses on EV Koolitus MTÜ-le kuuluv printer, mida õpetajad saavad vajadusel kasutada. Seega kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.
9.8 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

 10. Õppematerjal
Lektori poolt koostatud konspektid.

11. Hindamismeetod:
Praktiline töö

12. Hindamiskriteeriumid
Praktilise töö positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigesti sooritatud tööd.

13. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
13.1 Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab praktilise töö.
13.2 Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning praktilise töö sooritamise õigsus vähemalt 60% töö mahust.
13.3 Õppijale, kes on läbinud kursuse vastavalt punktis 12.2. nimetatud tingimustele väljastatakse tunnistus.
13.4 Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle praktilise töö sooritamise õigsus jääb alla 60% töö mahust või kes ei ole praktilist tööd sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend

14. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Koolitus MTÜ poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.