Õppekava nimetus: Programm AutoCAD
Õppekavarühm: Arvutikasutus
Koolitaja: Žanna Kriger (kõrgharidus, sisearhitekt)
Sihtrühm: kursus on mõeldud neile, kes soovivad omandada oskust iseseisvalt arvutil töötada kasutades programmi AutoCAD.

1. Üldsätted
EV Koolitus MTÜ AutoCAD õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest, praktilisest osast ja iseseisvast tööst.

2. Eesmärk
Koolituse tulemusena õppija tunneb ja kasutab programmi AutoCAD, oskab töötada kahemõõtmeliste joonistega ja töötleb projektdokumentatsiooni igas valdkonnas: masinaehitus, ehitus, arhitektuur jne.

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu oskab:
— kindlalt töötada süsteemis AutoCAD;
— efektiivselt kasutada modelleerimise tehnoloogiat;
— koostada tööjooniste elektroonset versiooni;
— kasutada joonestamise baasvõtteid;
— redigeerida ja muuta objekti omadusi;
— valida teksti ja jooniste stiili;
— vahetada andmeid ja fragmente jooniste vahel;
— ette valmistada jooniste trükiversiooni ja kompekteerida jooniseid;
— viia joonised välja trükkimiseks.

4. Õppe kogumaht
105 ak. tundi (millest 70 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid ning 35 ak.tundi iseseisvat tööd).

5. Koolituse sisu
Sissejuhatus süsteemi AutoCAD
Joonise loomine – AutoCADi peamine ülesanne
Objektide peamised omadused
Graafilised primitiivid kui kujutise alused
Keerulised graafilised primitiivid
Kujutiste redigeerimise tööriistad
Režiimide seadistamine ja praktilise joonestamise meetodid (ehitus- või masinaehitusjooniste näite põhjal)
Efektiivse töö tagamise võimalused
Joonise kui konstrueerimisdokumendi loomine (ehitus- või masinaehitusjooniste näite
põhjal)
Plokkide loomine ja kasutamine
Kasutaja koordinaatide süsteemi loomine ja sellega töötamine (ehitus- või masinaehitusjooniste näite põhjal)
Mõõtmete joonisele kandmine (ehitus- või masinaehitusjooniste näite põhjal)
Jooniste kopeerimine
Kokku: 105 ak.t (sh iseseisev töö 35 ak.t)

 6. Õpingute alustamise tingimused
Õppija alustab õpinguid suulise või kirjaliku registreerimise alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik koolitusleping.

7. Õppevorm
Põhiõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 2-4 korda nädalas.
Õppekeel on vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi loengu, praktilise ja iseseisva töö vormis

9. Hindamismeetod
Praktiline töö

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpus kaitseb õppija oma projekti.
Õppijale, kes on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja esitanud korrektse projekti, mis on saanud koolitaja poolt positiivse hinnangu, väljastatakse tunnistus.
Õppijale, kes osales vähemalt 70% kontakttundides, kuid ei esitanud projekti või projekt ei saanud koolitajalt positiivset hinnangut, väljastatakse koolitusel osalemise kohta tõend.

11. Õppematerjal
Koolitajate poolt koostatud konspektid.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
On olemas tingimused liikumispuudega inimestele (kaldtee, inva-wc).

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Koolitus MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.