EV Koolitus MTÜ Kinnisvaramaakleri koolituse õppekava

Õppekava nimetus: Kinnisvaramaakler

Õppekavarühm: Hulgi- ja jaekaubandus

Õppejõud: Irina Krivenkova (kõrgharidus, kutseline maakler), Irina Oleinitš (kõrgharidus)

1. Üldsätted
1.1. EV Koolitus MTÜ Kinnivaramaakleri koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest ning Kinnisvaramaakler kutsestandardist, tase 5.

2. Õppekava eesmärk
2.1. Anda õppijale teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks kinnisvaramaakleri kutsealal, mis võimaldab pärast koolituse edukat läbimist suunduda tööturule ja leida rakendust kinnisvara valdkonnas.
2.2. Anda õppijale baasteadmised ja ülevaade kinnisvara valdkonnast ning tutvustada õigusakte, mis reguleerivad kinnisvaraga tehtavaid tehinguid.
2.3. Arendada õpilases iseseisva töö oskust, loovust, algatus-, otsustus- ja vastutusvõimet ning suhtlemisvalmidust.
2.4. Anda õpilasele oskus ühendada teoreetilised teadmised praktilise tööga.

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

  • tunneb kinnisvara põhimõisteid ja olemust ning moodustamise protsessi;
  • tunneb Eesti Vabariigi õigusakte mis reguleerivad tegevust kinnisvaraturul;
  • tunneb kinnisvaraturu protsesse;
  • tunneb kinnisvara müügitöö põhimõtteid;
  • orienteerub ehitamise-ja planeerimise põhimõistetes.

4. Sihtgrupp
Sihtgrupiks on:

  • inimesed, kes soovivad omandada kinnisvaramaakleri oskusi;
  • inimesed, kes soovivad taotleda kinnisvaramaakleri kutset;
  • maklerid, kes tunnevad, et oleks vaja värskendada kinnisvara baasteadmisi.

5. Õpingute alustamise tingimused
5.1. Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
5.2. Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.

6. Õppe kogumaht
6.1. Õppekava näeb ette 89 ak. tundi, millest 65 ak.tundi on kontakttunnid ja 24 ak. tundi on iseseisvat tööd.

7. Õppevorm
7.1. Kursuseõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 1- 2 korda nädalas maksimaalselt 5 tundi korraga. Õppeaja kestus kuni 2 kuud.
7.2. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
7.3. Üks õppepäev kestab kuni 5 tundi.
7.4. Õppekeel on vene keel.

8. Õppemeetodid
8.1. Õppetöö viiakse läbi järgmiselt: loeng, seminar, iseseisev töö.

 9. Õppe sisu
Teema 1: Põhiteadmised tsiviilõigusest
— kinnisvaratehingute subjektid: füüsiline isik, juriidiline isik, avalik õiguslik isik
— tehingud, tehingute vormid, esindusvolitused, apostille, volitus
— elukoht
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 7 ak.t

Teema 2: Asjaõigus, omand, kaasomand
— kinnisvara mõiste
— naabrusõigused
— kinnistusraamat
— abikaasade omand
— abikaasade vara haldamise režiim
— kaasomand
— õiguslikud kaitsevahendid
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 12 ak.t

Teema 3: Ostueesõigus
— kohaliku omavalitsuse ostueesõigus
— riigi ostueesõigus
— kaasomaniku ostueesõigus
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 6 ak.t

Teema 4: Maakleeri leping
— kinnisvaramaakleri õigused ja kohustused
— heade tavade koodeks
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 6 ak.t

Teema 5: Servituut
— reaalservituut
— isiklik servituut
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 4 ak.t

Teema 6: Hindamisakt. Kogu laenu protsess üldiselt. Hüpoteek
— hüpoteegi maht
— hüpoteegi tekkimine ja lõppemine
— hüpoteekide jagamine ja ühendamine
— kohtu hüpoteek
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 8 ak.t

Teema 7: Üürileping
-tähtajaline, tähtajatu üürileping
— üürimaks
— tagatisraha
— üürilepingu korraline ja erakorraline ülesütlemine
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 8 ak.t

Teema 8: Pärimine
— pärimine seaduse järgi
— pärimine testamendi järgi
— pärimisleping
— sundosa
— pärandi vastuvõtmine ja pärandist loobumine
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 8 ak.t

Teema 9: Maksud
— kasum vara võõrandamisest
— kasum üürivarast
— residendi ja mitteresidendi tulumaks
— käibemaks
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 8 ak.t

Teema 10: Ehitamine ja planeerimine
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 5 ak.t

Teema 11: Müümine ja kliendi nõustamine
— klientide otsimine
— töö klientidega
— kliendi nõustamine
— kuidas tegutseda effektiivselt
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 12 ak.t

Teema 12: KOKS piirangud kinnisvara omandamises Eestis
Iseseisev töö: 2 ak.t
Kokku: 5 ak.t

10. Õppematerjal
10.1. Lektorite poolt koostatud konspektid.

11. Õppekeskonna kirjeldus
11.1. Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
11.2. Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
11.3. Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
11.4. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
11.5. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.
11.6. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

12. Hindamismeetod
12.1. Kirjalik test

13. Hindamiskriteeriumid
13.1. Testi positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigeid vastuseid.

14. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
14.1. Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab kirjaliku testi.
14.2. Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
14.3. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
14.4. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Koolitus MTÜ poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.