ESF INNOVE projekti „Uued võimalused vanemaealistele tööotsijatele“ 

SA INNOVE rahastatud projekt „Uued võimalused vanemaealistele tööotsijatele“ viiakse läbi perioodil 01.01.2020-31.12.2021. Projekti sihtrühm hõlmab Harjumaa, Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Võrumaa, Pärnumaa, Viljandimaa ja Jõgevamaa eesti ja vene keelt kõnelevaid  töötuid. Projekti kaasatakse kokku 170 inimest vanuses 50+.

Projekti eesmärgiks on taastada sihtrühma sotsiaalne suutlikkus – tõsta eneseusku ja motivatsiooni ning adata tööturult eemal olnud inimesed tagasi tööturule. Nii rahvusvahelised kui ka Eesti esimesed kogemused näitavad, et üks paremaid lahendusi töötute tööturule toomiseks on tööklubide vorm. Tööklubis toimuvad toimetulekukoolitused koos praktiliste õppuste ja videotreeningutega, mida toetab pidev omavaheline suhtlus ja vastastikune toetus. Projekti raames käivitatakse 12 regionaalset tööklubi: Harjumaal, Ida-Virumaal, Lääne-Virumaal, Võrumaal, Pärnumaal, Viljandimaal ja Jõgevamaal. Sihtrühma suhtes rakendatakse individuaalset lähenemist, mis lähtub iga töötu spetsiifilisest olukorrast, tema vajadustest ja võimetest. Iga töölesoovija tööturule toomine toimub individuaalse tegevuskava alusel, mis valmistab teda ette tööotsinguteks, annab vajalikke teadmisi ja oskusi, aitab ületada passiivsust ja madalat enesehinnangut.

Sihtrühma konkurentsivõime suurendamiseks pakutakse projektis osalejatele vastavalt vajadusele koolitusi: arvutiõpet, eesti keele ja erialakoolitusi, mille käigus inimesed uuendavad oma tööalast kompetentsusti, ning karjäärinõustamist, mis aitab selgemalt teadvustada ja tõhusamalt rakendada inimese individuaalseid eeldusi, võimalusi ja kogemusi. Sihtrühma liikmed läbivad tööpraktika kuni kolme erineva tööandja juures, et veenduda, kuivõrd antud eriala ja tulevane töökoht neile sobivad. Eesmärgiga kindlustada sihtrühma tööturule toomine rakendatakse mentorite/regiooni kordinaatorite  süsteemi, kelle ülesandeks on aidata sihtrühma liikmel otsida ja leida tööd, pakkuda tuge tööeluga kohanemisel.

Projekt viiakse läbi kahe partnerorganisatsiooni koostöös:

Rakendaja MTÜ Eesti Avatud Ühiskonna Instituut on tegelenud töötute tööturule toomise alaste teenuste osutamisega alatesaastast 2009. MTÜ-s Eesti Avatud Ühiskonna Instituut töötavad spetsialistid, kes omavad põhjalikke teadmiseid ja praktilisi kogemusi töötute sh pikaajaliselt tööturult eemale jäänud inimeste sotsiaalse suutlikkuse ja konkurentsivõime suurendamiseks, on koostanud juhendmaterjale ja käsiraamatuid, korraldanud spetsialistidele koolitusi jms

Partner MTÜ EV Koolitus, juhindudes kreedost „Teadmised on edukuse võti“, on viimase 15 aasta jooksul pakkunud keelte- ja arvutikursusi ning erinevaid erialakoolitusi nii eesti, kui vene keeles täiskasvanutele üle Eesti. MTÜ EV Koolitus ülesandeks projektis on korraldada venekeelseid tööklubisid, keelte- ja arvutikursusi ning erinevaid erialakoolitusi.