Õppekava nimetus: Raamatupidamise programmi Standard Books (HansaRaama, Standard Hansa) koolitus
Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus
Koolitaja: Ingrid Fedotova (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik)
Sihtrühm: Koolitus on suunatud eelkõige isikutele, kes soovivad omandada oskust töötada programmis Standard Books (HansaRaama, Standard Hansa)

1. Üldsätted
EV Koolitus MTÜ Raamatupidamise programmi Standard Books (HansaRaama, Standard Hansa) koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis.
Õppekava koosneb auditoorsest teoreetilisest ja praktilisest ning iseseisvast õppest.

2. Eesmärk
Kursuse läbinu tunneb ja kasutab programmi Standard Books (HansaRaama, Standard Hansa).

3. Õpiväljundid
• tunneb Standard Books programmi tööriistu
• sisestab programmi algdokumente
• koostab raamatupidamise andmikke, žurnaale ja aruandeid

4. Õppe kogumaht
Õppekava näeb ette 40 ak.tundi (millest 30 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid ning 10 ak.tundi iseseisvat tööd).

5. Koolituse sisu
Programmiga töötamise printsiibid.
Kontoplaani loomine ja haldamine
Algdokumentide sisestamine programmi (kassa orderid, panga operatsioonid, arved, saatelehed jm)
Personali arvestus (töötasu arvestus, aruandvad isikud)
Klientide andmebaasi loomine
Ülevaade andmikest. Erinevate andmike täitmise erisused
Tulude ja kulude arvestus
Põhiaruanded
Dokumentide trükkimine
Kokku: 40 ak.t (sh iseseisev töö 10 ak.t)

6. Õpingute alustamise tingimused
Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.

7. Õppevorm
Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 3-4 korda nädalas.
Õppekeel on vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Üks õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi järgmiselt: loeng, praktiline ja iseseisev töö.

9. Hindamismeetod
Praktiline töö.

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab praktilise töö.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest ja tema praktilise töö sooritamise õigsus on vähemalt 60% töö mahust, siis väljastatakse õppijale tunnistus.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest, kuid tema praktilise töö sooritamise õigsus jääb alla 60% töö mahust või ta ei ole praktilist tööd sooritanud, siis väljastatakse õppijale kursusel osalemist kinnitav tõend.

11. Õppematerjal
Koolitaja poolt koostatud konspektid.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
On olemas kaldtee majja sisenemiseks liikumispuudega inimestele ja inva-WC

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Koolitus MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.