EV Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

RAAMATUPIDAJATE KVALIFIKATSIOONI TÕSTMINE

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

1. Moodul: Raamatupidamise täiendkoolitus

Anna Tsõpova (majanduse kõrgharidus)
Anžela Melikhova (juriidiline kõrgharidus, jurist-konsultant)
Doris Jaško (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik)
Olga Sorkina (majanduse kõrgharidus)
Õppejõud:
Maksumus – 1820 eurot
Kestvus – 130 ak.tundi auditoorset tööd (90 ak.t. on kontakttunnid ja 40 ak.t. on praktiline töö) ja 10 ak.t iseseisvat tööd

 • Raamatupidamise seadus. Seaduse põhisätted.
 • Maksuseadused Ülevaade põhilistest maksudest Eesti Vabariigis, maksu subjektid. Maksustamise kontroll ettevõtetes, trahvid ja muud sanktsioonid.
 • Raamatupidamise toimkonna juhendid Nende tähendus ja kasutamine praktikas. Ülevaade kõikide juhendite põhisätetest raamatupidamise aruannete analüüsi baasil (bilansi kirjete, kasumiaruande, rahavoogude aruande, omakapitali muutuste aruande))
 • Tulu- ja sotsiaalmaksu seadus. Tulumaksuga maksustamise erijuhud. Erisoodustused. Kingitused ja annetused. Esinduskulud. Ettevõtlusega mitteseotud kulud. Dividendide maksustamine. Füüsiliste isikute maksustamine.
 • Tulundusühingute omakapital Omakapitali kajastamine bilansis ja omakapitali muutuste aruandes äriseadustiku ja raamatupidamise toimkonna juhendite alusel. Ettevõtte võimalused muudatuste tegemiseks omakapitalis.
 • Käibemaksuseadus. Maksukohuslane. Piiratud maksukohuslane. Käibemaksukohuslaseks registreerimine, käibemaksukohuslase õigused ja kohustused. Käibemaksukohuslase registrist kustutamine. Käibemaksu summa arvutamine. Arvutamise nüansid. Kauba käive. Eestisisene kaubakäive. Käibemaksu määrad. Kauba eksport ja import. Kaubakäive Euroopa Liidus. Kauba müük. Euroopa liidu sisene kauba soetamine. Teenuste käive. Teenuste käive Eestis. Käibemaksumäärad. Teenuste käive Euroopa Liidus ja väljaspool Euroopa Liitu. Teenuste käibemaksuga maksustamise erijuhud.
 • Aastaaruanne Majandusaasta aruannete liigid. Nõuded nendele. Aruannete esitamine äriregistrile elektrooniliselt.
 • Tööseadusandlus. Töölepingu seaduse erisused. Töölepingu sõlmimise kord. Töölepingu ja töövõtulepingu erinevused. Leping juriidilise isiku juhatuse liikmega. Töösuhete muutmine ja lõpetamine. Töö- ja puhkeaja õiguslik reguleerimine. Puhkused. Töötasu. Töötaja ja tööandja vastutus. Individuaalsete töövaidluste lahendamise kord.
 • Interneti kasutamise võimalused raamatupidaja praktilises töös. Äriregistri portaali, majandustegevuse registri, Eesti väärtpaberite keskregistri portaali kasutamise võimalused.
 • Finantsplaneerimine Kulude analüüs. Eelarve (rahavoogude prognoos) – praktiline ülesanne.

2. Moodul: „1C-Raamatupidamine“ versioonid 7.7; 8.0

Kestvus – 30 ak.tundi auditoorset tööd ja 10 ak.t iseseisvat tööd
Maksumus – 420 eurot
Õppejõud:
Oksana Kutsai (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik), Svetlana Kozlova (majanduse kõrgharidus, raamatupidaja-praktik)

 • Programmiga töötamise printsiibid.
 • Konstantide sisestamine
 • Tööperioodi ülesanded.
 • Informatsiooni sisestamise meetodid: kanded, dokumendid
 • Ülevaade andmikest. Erinevate andmike täitmise erisused (kontaktid, töötajad, maksud ja kinnipidamised, nomenklatuur)
 • Kanded (käsitsi sisestamine, keeruliste kannete sisestamine) Operatsiooni žurnaal. Kontoplaan.
 • Dokumentide sisestamine.
 • Andmike sisestamine ja parandamine.
 • Töö algdokumentidega.
 • Tüüpdokumendid: kassa sissetuleku ja väljamineku order, maksekorraldused, arve, saateleht, faktuurarve. Dokumentide sisestamine. Dokumentide ja kannete parandamine ja kustutamine.
 • Dokumentide trükkimine. Arvestus ja aruandlus programmis „1C raamatupidamine“. Põhivahendite ja immateriaalse põhivara, varude (materjalide), kaupade arvestus
 • Personali arvestus, töötasu arvestus ja töötasu ülekanded. Rahaliste vahendite arvestus. Arveldused aruandvate isikutega, sularahata arveldamine, kulude arvestus. Omahinna arvestus, valmistoodangu arvestus ja realiseerimine. Finantstulemuse väljatoomine.
 • Aruandluse vormid. Standardsed, reglementeeritud ja erialased aruanded.
 • Reglementeeritud aruanded (ettevõtte kvartali ja aastaaruanne).

3. Moodul: Raamatupidamise programm Standard Books (HansaRaama, Standard Hansa)

Kestvus – 30 ak.tundi auditoorset tööd ja 10 ak.t iseseisvat tööd
Maksumus – 480 eurot
Õppejõud: Ingrid Fedotova (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik)

 • Ülevaade programmist Hansaraama
 • Faktuurarvete sisestamine ja parandamine
 • Laekumiste sisestamine ja nende parandamine
 • Ostu faktuurarvete sisestamine ja parandamine.
 • Maksete sisestamine ja nende parandamine.
 • Rahalised kanded ja nende parandamine.
 • Kliendi andmete sisestamine.
 • Kontoplaani haldamine
 • Põhilised seaded.
 • Põhiaruanded.
 • Teksti koopiad ja ohutus.

4. Moodul: Praktiline töö programmiga «1C» 7.7; 8.0
Kestvus: 30 ak.tundi auditoorset tööd ja 10 ak.t iseseisvat tööd
Maksumus: 380 eurot
Õppejõud: Oksana Kutsai (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik),
Svetlana Kozlova (majanduse kõrgharidus, raamatupidaja-praktik)

 • Andmete ja dokumentide sisestamine
 • Töötasude ja maksude arvestus programmis
 • Dokumentide ja kannete parandamine ja kustutamine
 • Põhivahendite ja amortisatsiooni arvestus
 • Arveldused aruandvate isikutega
 • Kulude ja tulude arvestus
 • Arveldused ostjatega ja hankijatega
 • Aruandluse vormid. Standardsed, reglementeeritud ja erialased aruanded
 • Reglementeeritud aruanded (ettevõtte kvartali ja aastaaruanne).

5. Moodul: Excel raamatupidajatele
Kestvus: 20 ak.tundi auditoorset tööd ja 10 ak.t iseseisvat tööd
Maksumus: 240 eurot
Õppejõud: Vassili Hromenkov (kõrgharidus, matemaatik-programmeerija)

 • Lausendid
 • Finantsfunktsioonid
 • Aruandluse koostamine

SPETSIAALSED VALIKULISED MOODULID:

6. Moodul: Erialane eesti keel 
Kestvus: 65 ак. tundi (sh 5 ak.t. iseseisvat tööd)
Ühe akadeemilise tunni hind: 12 еurot
Õppejõud: Alla Zarubina (pedagoogiline kõrgharidus, eesti-inglise keelte õpetaja)

Moodul on suunatud raamatupidajatele professionaalse terminoloogia omandamiseks, erialase suulise ja kirjaliku suhtlemisoskuse saavutamiseks.

 • Bilanss. Terminoloogia.
 • Pank, konto. Kontode tüübid, liigid, tunnused. Raha ja manipulatsioonid.
 • Palk, selle liigid. Tasud, väljamaksed.
 • Aruanded ja aruandlus.
 • Arvsõnade käänamine, tuletised. Aritmeetika, terminid.
 • Järgarvsõnade kasutamine. Kuupäevad ja kellaajad. Kokkulepete tegemine.
 • Telefonikõned, e-kirjad. Sõnavara.
 • Raamatupidaja töövahendid: arvuti, kantseleikaup, programmid.
 • Ametlikud kirjad. Sõnavara, lühendid, kirjade struktuur.

7. Moodul: Erialane inglise keel 
Kestvus: 65 ак. tundi (sh 5 ak.t. iseseisvat tööd)
Ühe akadeemilise tunni hind: 12 еurot
Õpetaja: Alla Zarubina (pedagoogiline kõrgharidus, eesti-inglise keelte õpetaja)

Moodul on suunatud raamatupidajatele professionaalse terminoloogia omandamiseks, erialase suulise ja kirjaliku suhtlemisoskuse saavutamiseks.

 • Bilanss. Terminoloogia.
 • Pank, konto. Kontode tüübid, liigid, tunnused. Raha ja manipulatsioonid.
 • Palk, selle liigid. Tasud, väljamaksed.
 • Aruanded ja aruandlus.
 • Arvsõnade käänamine, tuletised. Aritmeetika, terminid.
 • Järgarvsõnade kasutamine. Kuupäevad ja kellaajad. Kokkulepete tegemine.
 • Telefonikõned, e-kirjad. Sõnavara.
 • Raamatupidaja töövahendid: arvuti, kantseleikaup, programmid.
 • Ametlikud kirjad. Sõnavara, lühendid, kirjade struktuur.

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://ev.ee/est/raamatupidamise-taiendkoolitus/