EV Koolitus MTÜ Inglise keele õppekava A2

Õppekava nimetus: Inglise keele koolitus

Õppekavarühm: Keeleõpe

Õppejõud: Alla Zarubina (pedagoogiline kõrgharidus, eesti-inglise keelte õpetaja), Natalia Kortšagina (pedagoogiline kõrgharidus, inglise keele õpetaja).

1. Üldsätted
1.1. EV Koolitus MTÜ A2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud inglise keele täienduskoolituse koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Täiendkoolituse standardist.
1.2. Õppekava näeb ette maksimaalselt 170 ak. tundi keeleõpet (sh 120 ak.tundi auditoorset tööd ja 50 ak.tundi iseseisvat tööd), mis koosneb A2 – tasemekursusest. Õppetöö A2-tasemele kestab kuni 6 kuud.
1.3.
EV Koolituse inglise keele koolituse õpe koosneb statsionaarsest keeleõppest.

2. Õpiväljundid

2.1 Koolituse lõpuks õppija oskab:

– lugeda ja kirjutada inglise keeles lihtsamaid tekste;

– mõista lihtsaid tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu;

– kirjutada sõnumeid, isiklikke kirju ning täita ametlikke dokumente oma isikuandmetega;

– väljenduda lihtsal viisil igapäevateemadel;

– kasutada oma inglise keele teadmisi igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel;

3. Õpingute alustamise tingimused

3.1. Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud õppijad, kes on huvitatud A2- taseme omandamisest ning kes on sooritanud keeleoskuse taseme määramise testi tasemele A1.

4. Õppe kogumaht

4.1. Keeleõpe kursus tervikuna sisaldab 120 ak.tundi auditoorset tööd ja 50 ak.tundi iseseisvat tööd, kokku 170  ak. tundi.

5. Õppevorm

5.1. Kursuseõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 1- 3 korda nädalas maksimaalselt 6 tundi korraga. Õppeaja kestus kuni 6 kuud.

5.2. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

5.3. Üks õppepäev kestab kuni 6 tundi.

5.4. Õppekeel on vene keel.

6. Õppemeetodid:

6.1 Õppetöö viiakse läbi loengu või seminari vormis: grupi- ja paaristöö, rollimängud, juhitud diskussioon, intervjuu, vabakirjutamine, probleemõpe, arutluskaart, mõistekaart.

7. Õppe sisu

Teemad:

 1. Tutvumine. Endast ja teistest rääkimine: Tervitamine ja tutvumine. Isikuandmed (nimi, aadress, telefon, sünnikoht ja –aeg, rahvus, vanus). Välimus ja iseloom. Perekond. Kodu ja töö. Haridus. Elukutse. Hobid. Huvid.
 2. Kultuur ja keeled, keelte õppimine: Keeled. Euroopa riigid ja pealinnad. Rahvused. Vestlus päritolust ja keeleoskusest. Jutustus mõnest kultuurisündmusest.
 3. Haridus: Kool. Ülikool.  Oma hariduse ja koolielu kirjeldamine. Mis meeldis koolis ning mis mitte. Edasiõppimise kavatsused. Jutustus oma õpitulemuste kohta.
 4.  Asukoht: Tallinna linnaosad. Tallinna vanalinna vaatamisväärsused. Aadressi ja telefoninumbri küsimine. Helistamine. Isikuandmete küsimine.
 5. Kellaaeg:  Kellaaeg (pool, veerand, kolmveerand). Mõõtühikud. Kellaaja küsimine. Info küsimine busside/rongide väljumisaja ja piletihinna kohta. Küsimuste esitamine kauguse ja pikkuse kohta.
 6.  Inimeste suhted ühiskonnas: Suhted kolleegidega – kirjeldus.  Inimeste kirjeldamine välimuselt kui ka muudelt omadustelt.
 7. Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus: Jutustus oma huvialade kohta. Vestlus tegevustest, mis meeldivad või ei meeldi. Kutsumine kinno, teatrisse, kontserdile jne. Pühadesoovid. Vestlus kultuuri – või meelelahutusasutuse lahtiolekuaegade ja piletihinnade kohta.
 8. Elukutse: Elukutsed. Asutused/töökohad. Info küsimine ameti ja töökoha kohta. Oma elukutse ja töökohta kirjeldamine. Oma tööpäeva kirjeldamine. Oma tööga seotud kavatsused. Jutustus ühest juhtumist tööl.
 9. Töö otsimine: Tööintervjuu. Tööpakkumiskuulutuste lugemine. Tööintervjuu. Isikliku ankeedi täitmine. Jutustus, kuidas oma töö leidsin.
 10. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht: Hommikused tegevused kodus. Hommikusöök. Ruumid korteris/majas. Sööginõud. Riided. Kirjeldus oma majapidamise ja kodu sisustuse kohta. Külaliste kutsumine.
 11. Sisseostud, hinnad: Sisseostude tegemine toidupoes ja turul.Vestlus poodide asukoha ja lahtiolekuaegade kohta. Vestlus kaupade koguse, mõõtude või suurusnumbri ja hinna kohta.  Kaupade hinna ja kvaliteedi võrdlus. Tasumine sularahas või pangakaardiga.
 12. Enesetunne, tervis, heaolu: Tervislik seisund. Enesetunne. Kirjeldus oma tervisliku seisundi kohta. Vestlus polikliinikus arsti vastuvõtuaegade kohta. Jutustus oma halvast enesetundest. Ravimide ostmine apteegis.
 13. Söök ja jook: Toiduained. Joogid ja söögid. Toiduretseptid. Kirjeldus igapäevaste toitumisharjumuste kohta. Laua broneerimine restoranis. Menüü põhjal söögi ja joogi tellimine. Söögi ja joogi pakkumine söögilauas.
 14. Keskkond, kohad, loodus, ilm: Oma kodukoha kirjeldamine. Oma asukoha kirjeldus. Lühikõnelus ilmast. Maakardilt kindla info leidmine. Vestlus loomadest, lindudest, taimedest.
 15. Reisimine, transport, vaatamisväärsused: Tee küsimine ja juhatamine linnas. Sõiduplaani kasutamine. Suhtlemine ühissõidukites. Jutustus, kuidas ühistranspordiga sihtpunkti jõuda. Sõidupileti ostmine. Teatada oma sõidu sihtpunkti.
 16. Teenindus: Suhtlemine postkontoris, pangas. Pakkide ja panderollide saatmine. Vestlus pangas toimingute kohta. Tasumine teenuste eest sularahas, ülekandega või pangakaardiga.

Grammatika:

Question words; Present tenses; Past tenses; Quantity much and many; Articles; Verb patterns; Present Perfect and Past Simple; Time clauses; Passives; First conditional; Second conditional; Present Perfect Continous; Articles; Indirect questions; Imperatives; Prepositions of direction; Prepositions of place; used to; Must and have to; Comparative adverbs; The order of adjectives; Negative questions; Reported speech.

8. Õppekeskkonna kirjeldus

8.1 Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.

8.2 Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.

8.3 Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.

8.4 Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.

8.5 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.

8.6 Õppeklassis olevad sõnastikud, käsiraamatud, testikogumikud jm. Õpilastele on tagatud  väljaprinditud õppematerjalid, sõnastikud ja kirjutusvahendid. Õppeasutuses  on EV Koolitus MTÜ-le kuuluv printer, mida õpetajad saavad vajadusel kasutada. Seega kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.

8.7 Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

9. Õppematerjalide loend:

Põhiõpikud:

1. English result elementary student’s book with DVD; Mark Hancock, Annie McDonald; Oxford University Press

2. English result elementary workbook without key+CD-ROM

Õppematerjal:

1. Lektorite poolt koostatud konspektid.

10. Hindamismeetod:

10.1 Kirjalik test

11. Hindamiskriteeriumid

11.1 Testi positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigeid vastuseid.

12. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

12.1 Täieliku koolituse  lõpus  õppija sooritab kirjaliku testi.

12.2  Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.

12.3 Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.

12.4 Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

EV Koolitus MTÜ poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.