EV Koolituse MTÜ Karkasskimpude koolituse õppekava

Õppekava nimetus: Karkasskimbud

Õppekavarühm: Aiandus

Õppejõud: Artjom Salmin (Moskva Floristika kooli õppejõud; 2012 a rahvusvahelise konkursi "Tallinna Lilleball" võitja; Regionaalse konkursi "Moskva Kevad" 2013 a võitja; Venemaa professionaalsete floristide meistrivõistlustel 2014 a võitnud hõbedase auhinna; Venemaa professionaalsete floristide meistrivõistlustel 2015 a võitnud meistritiitli)    

1. Üldsätted

1.1. EV Koolitus MTÜ Karkasskimpude koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest,  Florist kutsestandardist, tase 4 ning Meisterflorist kutsestandardist, tase 5.
1.2. Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest.

2. Õppekava eesmärk
2.1. Näidata uusi tehnikaid ja tehnoloogiaid karkasside loomiseks lillekimpude ja kompositsioonide jaoks.

2.2. Tundma õppida uusi karkasside loomiseks sobivaid materjale.
2.3. Kiirendada karkassbukettide koostamist.

3. Õpiväljundid
3.1. Kursuse lõppuks õppija: 
— teab, mis on karkass;
— eristab karkasside liike;
— valmistab erinevaid liike karkasse nii taimsest kui ka dekoratiivsest materjalist;
— teeb klassikalisi ja kreatiivseid kimpe spiraaltehnikas.

4. Õpingute alustamise tingimused
4.1.  Koolituse sihtgrupiks on algajad floristid ning need floristid, kes soovivad tõsta oma kvalifikatsiooni.

4.2. Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
4.3. Õppemise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht ja leping.

5. Õppe kogumaht
Kursus tervikuna sisaldab 18 ak. tundi auditoorset tööd.

6. Õppemeetodid
6.1. Õppetöö viiakse läbi loengu, praktilise töö vormis.
6.2. Koolitus kestab 2 päeva.
6.3. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
6.4. Õppekeel on vene keel.

7. Õppe sisu
Teema 1. Karkasside liigid.
Teema 2. Spiraal- ja paralleeltehnikas klassikaliste ja kreatiivsete lillekimpude loomise põhiprintsiibid ja reeglid.
2.1. Tööriistad

2.2. Materjalid.
Teema 3. Lillekimpude loomine karkassil.
3.1. Karkassi tegemine taimsest materjalist
3.2. Karkassi loomine dekoratiivsest materjalist
3.3. Karkassi loomine autoritehnikas.
Teema 4. Karkassil lillekimpude koostamise tehnika.
Teema 5. Lillekimpude finaaldekoreerimine.
Teema 6. Praktiline töö.

Kokku : 18 ak. t

8. Õppekeskkonna kirjeldus
8.1. Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
8.2. Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
8.3. Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
8.4. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
8.5. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit.
8.6. Koolituse käigus varustatakse õppijad lõikelilledega ja nii taimse kui dekoratiivse materjaliga praktilise töö teostamiseks. 
8.7. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

9. Õppematerjal:
Lektori poolt koostatud konspektid.

10. Hindamismeetod:
Praktiline töö

11. Hindamiskriteeriumid
Praktilise töö positiivseks soorituseks on vaja teha kõik praktilised tööd koolitusel.

12. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
12.1. Täieliku koolituse  lõpus  õppija sooritab praktilise töö.
12.2.  Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning  praktilise töö sooritamine.
12.3. Õppijale, kes on läbinud kursuse vastavalt punktis 12.2. nimetatud tingimustele väljastatakse tunnistus.
12.4. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle praktilise töö ei ole sooritatud väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Koolitus MTÜ poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.