EV Koolitus MTÜ Ettevõtluskoolituse õppekava

Õppekava nimetus: Ettevõtluskoolitus

Õppekavarühm: Ärindus ja haldus

Õppejõud: Igor Korzoun (majanduse kõrgharidus), Olga Sorkina (majanduse kõrgharidus), Anžela Melikhova (juriidiline kõrgharidus), Anna Tsõpova (majanduse kõrgharidus), Doris Jaško (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik).

1. Üldsätted
1.1. EV Koolitus MTÜ Ettevõtluskoolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava on koostatud lähtuvalt Erakooliseadusest ning Väikeettevõtja kutsestandardist, tase 5.
1.2. Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest;

2. Õppekava eesmärk
2.1. Käesoleva kursuse eesmärk:
2.1.1 anda kuulajatele (kõigile, kes tegelevad ettevõtlusega või kavatsevad sellega alustada) teadmisi oma äritegevuse korraldamiseks ja alustamiseks.
2.1.2 ühendada teoreetilised teadmised iseseisva ja praktilise tööga.
2.1.3. koolituse lõppeesmärgiks on tulemus, mille alusel koolituse läbinu võib alustada või parendada oma äritegevust.

3. Omandatavad teadmised ja oskused

3.1 Omandatakse oskused ettevõtte loomiseks ja arendamiseks ning ettevõtja tööks vajalikud teadmised.

3.2 Ettevõtluse kohta peamised omandatavad teadmised ja oskused:
— Ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevused
— Äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted ning äriplaani individuaalne koostamine
— Toode ja turundus (turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi- ja jaotuskanalid)
— Finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, rahavoogude plaan, kasumiaruanne jmt)
— Raamatupidamise põhialused
— Maksunduse alused, maksustamine
— Tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused)
— Töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes
— Ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused.
3.3 Iseseisev töö:
Eesmärgiks on iseseisvalt omandada põhilisi teadmisi ja professionaalseid oskusi ning arendada oma võimeid. Profiili kogemus, loominguline ja teadustegevus. Õpilaste iseseisev töö soodustab iseseisvuse arenemist, vastutustunde suurenemist, loomingulist lähenemist probleemide lahendamisele haridus- ja professionaalsel tasemel. Tänu iseseisvale tööle õpilased õpivad orienteeruma vastavas teaduslikus kirjanduses.

3.4 Praktika:
Praktika eesmärgiks on omandada praktilise töö kogemusi kasutades omandatud teoreetilisi teadmisi, anda õppijale vajalik praktiline töökogemus ning täiendada oma äri alustamiseks vajalikke oskuseid ja teadmisi.

4. Õppekava struktuur ja kestvus
4.1 Õppekava näeb ette 215 ak. tundi, millest 200 ak.tundi auditoorset tööd ja 15 ak.tundi iseseisvat tööd ning koosneb 10 moodulist.

Moodul 1. Sissejuhatus ettevõtlusesse
Teema 1. Ettevõtluse olemus (põhimõisted).
Teema 2. Ettevõtja isiksuse omadused, eneseanalüüs.
Teema 3. Äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevused
(FIE, TÜ, UÜ, OÜ, AS)
Teema 4. Ettevõtte loomise/asutamise etapid.
Teema 5. Iseseisev töö (2 ak.t)
Kokku 9 ak.t

Moodul 2. Äriidee, äriidee analüüs, äriplaan
Teema 1. Äriidee mõiste, ärikeskkonna analüüs (sh SWOT analüüs).
Teema 2. Äriplaan, selle koostamise põhimõtted. Teema 3. Ettevõtte tegevuse planeerimine, strateegia ja tegevuskava.
Teema 4. Uute äriideede leiutamise ja genereerimise protsess.
Teema 5. Iseseisev töö. (2 ak.t)
Kokku 27 ak.t

Moodul 3. Toode ja turundus
Teema 1. Tooted ja teenused, tootearendus.
Teema 2. Turg ja selle prognoosimine, sihtgrupi valik.
Teema 3. Hinnakujunduse põhimõtted.
Teema 4. Müügi- ja jaotuskanalid.
Teema 5. Reklaam. Turunduskanalid. Reklaami edastamise võimalused erinevate kanalide kaudu.
Teema 6. Iseseisev töö (2 ak.t)
Kokku 27 ak.t

Moodul 4. Väikeettevõtja raamatupidamise põhialused ja maksunduse alused
Teema 1. Raamatupidamise seadus.
Raamatupidamise seaduse lühitutvustus.
Teema 2. Raamatupidamise korraldamine.
Teema 3. Kassa- ja tekkepõhine raamatupidamine.
Teema 4. Bilansi, kasumiaruande, omakapitali aruande ja rahavoogude aruande olemus, nende omavahelised seosed.
Teema 5. Maksustamine (tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, sundkindlustusmaksed) Teema 6. Iseseisev töö (2 ak.t)
Kokku 37 ak.t

Moodul 5. Finantsplaneerimine
Teema 1. Ettevõtluse tulud ja kulud.
Teema 2. Püsi- ja muutuvkulud.
Teema 3. Tasuvuspunkt ja selle arvutamine.
Teema 4. Kasumiaruanne.
Teema 5. Rahavoogude plaan.
Teema 6. Finantsprognooside olemus (rahavoo, kasumiaruande ja bilansi prognoos ja nendevahelised seosed).
Teema 7. Iseseisev töö (2 ak.t)
Kokku 26 ak.t

Moodul 6. Tööõigus ja seadusandlus
Teema 1. Tööleping, vormistamise alused, lõpetamine.
Teema 2. Tööleping ja töövõtuleping, käsundusleping, juhatuse liikme leping (näidised).
Teema 3. Töövõtja ja tööandja õigused ja kohustused.
Teema 4. Eesti Vabariigi maksu- ja tööseadusandlus.Tulumaksuseadus.
Sotsiaalmaksuseadus. Kogumispensionide seadus. Töötuskindlustuse
seadus. Eesti Vabariigi töölepingu seadus.
Teema 5. Iseseisev töö (2 ak.t)
Kokku 32 ak.t

Moodul 7. Tööohutus ja – tervishoid, tuleohutus
Teema 1. Töötervishoiu ja tööohutuse alase töö korraldamine ettevõttes. Teema 2. Tuleohutus ettevõttes.
Teema 3. Iseseisev töö (1 ak.t)
Kokku 12 ak.t

Moodul 8. EL ja riiklikud toetused ning tugistruktuurid
Teema 1. Infoportaalid;
Infoportaalides info saamise võimalused.
Äritegevuse rahastamine ja toetusvõimalused.
Teema 2. Iseseisev töö (1 ak.t)
Kokku 5 ak.t

Moodul 9. Personali juhtimise põhioskused
Teema 1. Personali värbamine, motiveerimine ja kohandamine.
Teema 2. Juhtimise põhioskused.
Teema 3. Suhtlemine ja meeskonnatöö.
Teema 4. Ärieetika.
Teema 5. Stressijuhtimine.
Teema 6. Iseseisev töö (1 ak.t)
Kokku 32 ak.t

Moodul 10. Äriplaanide kaitsmine
Teema 1. Äriplaanide kaitsmine — äriplaani kaitsmine komisjoni ees.
Kokku 8 ak.t

5. Koolituse sisu ja maht
Põhiõpe koosneb 10 moodulist ja sisaldab 215 akadeemilist tundi, millest 200 on auditoorset tööd ja 15 tundi on iseseisvat tööd.

Moodul 1 sisaldab 9 ak.tundi, moodul 2 – 27 ak.tundi, moodul 3 – 27 ak.tundi, moodul 4 – 37 ak.tundi. moodul 5 – 26 ak.tundi, moodul 6 – 32 ak.tundi, moodul 7 – 12 ak.tundi, moodul 8 – 5 ak.tundi, moodul 9 – 32 ak.tundi, moodul 10 – 8 ak.tundi.

6. Õpingute alustamise tingimused
6.1. Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
6.2. Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.
6.3. Ettevõtluskoolitusel saavad osaleda vähemalt 18 aastased isikud ja need, kellel on vähemalt põhiharidus.

7. Õppevorm
7.1.Ettevõtluskoolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 3-4 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 4 kuud ja õhtuõpe kuni 7 kuud. Õppekeel on vene keel.
7.2.Õppetöö viiakse läbi loengu, seminari, praktilise töö vormis.
7.3 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
7.4. Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 4 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Hindamise põhimõtted
8.1. Õppija võib mooduli lõpetada vastava astme suulise ja/või kirjaliku testiga, ning praktiliste ülesannetega.
8.2. Õppija võib jätkata õpinguid järgmisel moodulil ka õpetaja hinnangu alusel.
8.3 Teadmiste kontrollimiseks kasutatakse erinevaid vorme: suuline arvestus; kirjalik arvestus; iseseisvate tööde arutelu; praktiliste oskuste kontrollimine.

Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse järgmiselt:

— kui õpilane on saanud 90–100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «5» „väga hea“.
— kui õpilane on saanud 70–89% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «4» „hea“.
— kui õpilane on saanud «3» 45–69% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „rahuldav“.
— kui õpilane on saanud «2» 20–44% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „puudulik“.
— kui õpilane on saanud «1» 0–19% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „puudulik“.

Õpitulemus loetakse positiivseks, kui seda on hinnatud hindele «3» (« rahuldav ») kuni «5» («väga hea») ning negatiivne tulemus «mittearvestatud».

9. Õpperuumid, sisustuse ja seadmete kirjeldus
9.1 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Loengute jaoks kasutatakse projektorit ja arvutit.

10. Lõpetamise kord
10.1. Nõuded õpingute lõpetamiseks: aktiivne osavõtt loengutest ja praktilisest tööst ning aktiivne iseseisev töö.
10.2.Täieliku põhiõppe või mooduli lõpus õppija sooritab suulise ja/või kirjaliku testi või suulise ja kirjaliku arvestuse, mille positiivset tulemust kinnitab vastav tunnistus.
10.3. Õpingute lõpetamist kinnitab ka tõend koolitusel osalemise kohta.