ESF projekti „Tagasi tööle!“

Projekti sihtrühm hõlmab  Harjumaa, Ida-Virumaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa ja Viljandimaa eesti ja vene keelt kõnelevaid töötuid inimesi, kellest projekti kaasatakse kokku 200 inimest. Projekt viiakse läbi  perioodil 01.06.2017-31.05.2019.

Projekti eesmärgiks on taastada sihtrühma sotsiaalne suutlikkus – taastada ja tõsta eneseusku ja motivatsiooni naasmiseks tööturule. Nii rahvusvahelised kui ka Eesti esimesed kogemused näitavad, et üks paremaid lahendusi töötute tööturule toomiseks on tööklubide vorm. Tööklubis toimuvad toimetulekukoolitused koos praktiliste õppuste ja videotreeningutega, mida toetab pidev omavaheline suhtlus ja vastastikune toetus, mis aitab taastada töötu enesekindlust ja tööotsingute motivatsiooni. Projekti raames käivitatakse 10 regionaalset tööklubi: Harjumaal, Ida-Virumaal, Valgamaal, Võrumaal, Põlvamaal ja Viljandimaal.

Sihtrühma suhtes rakendatakse individuaalset lähenemist, mis lähtub iga töötu spetsiifilisest olukorrast, tema vajadustest ja võimetest.  Iga kaasatud sihtrühma liikme tööturule toomine toimub individuaalse  tegevuskava alusel, mis valmistab teda ette tööotsinguteks, annab vajalikke teadmisi ja oskusi, aitab ületada passiivsust ja madalat enesehinnangut. Iga sihtrühma liige täidab tööotsija päevikut, mis kaardistab tema tegevusi projektis osalemisel, toob välja spetsiifilised probleemid ja takistused töö otsimisel. Päeviku pidamine on töötule oluline eneseanalüüsi seisukohalt. Samas on  päevik väärtuslik lähtematerjal nõustajale ja tugiisikule/mentorile sihtrühma liikme nõustamisel ja suunamisel.

Sihtrühma konkurentsivõime suurendamiseks pakutakse projektis osalejatele vastavalt vajadusele koolitusi:  arvutiõpet, eesti keele ja erialakoolitusi, mille käigus sihtrühm omandab ja tõstab oma tööalast kompetentsust ja sotsiaalseid oskusi, ning personaalset nõustamist, mis toetab osalejaid selgemalt teadvustama ja tõhusamalt rakendama oma individuaalseid eeldusi, võimalusi ja kogemusi.. Sihtrühma liikmed  läbivad tööpraktika kuni kolme erineva tööandja juures, et veenduda, kuivõrd antud eriala ja tulevane töökoht neile sobivad.

Eesmärgiga kindlustada sihtrühma  tööturule toomine rakendatakse  tugiisikute/mentorite süsteemi. Selleks koolitatakse 30 tugiisikut/mentorit, nii eesti kui vene töökeelega spetsialisti, kelle ülesandeks on aidata sihtrühma liikmel otsida ja leida tööd, pakkuda psühholoogilist tuge ka pärast töö leidmist uuel töökohal kohanemiseks.

Projekt viiakse läbi nelja partnerorganisatsiooni koostöös: Juhtpartner – MTÜ Eesti Avatud Ühiskonna Instituut on tegelenud töötute tööturule toomise alaste teenuste osutamisega alates aastast 2009.  MTÜ-s Eesti Avatud Ühiskonna Instituut töötavad spetsialistid, kes omavad põhjalikke teadmiseid ja praktilisi kogemusi töötute sh pikaajaliselt tööturult eemale jäänud inimeste sotsiaalse suutlikkuse ja konkurentsivõime suurendamiseks, on  koostanud juhendmaterjale ja käsiraamatuid, korraldanud spetsialistidele koolitusi jms.

Partner MTÜ EV Koolitus – kes juhindudes kreedost „Teadmised on edukuse võti“ on viimase 15 aasta jooksul pakkunud keelte- ja arvutikursusi ning erinevaid erialakoolitusi nii eesti, kui vene keeles täiskasvanutele. MTÜ EV Koolitus ülesandeks projektis on korraldada venekeelseid tööklubisid , keelte- ja arvutikursusi ning erinevaid erialakoolitusi Harjumaal ja Ida-Virumaal.

Partner Tercare OÜ alustas oma tegevust 2007 aastal,  põhiliseks tegevusvaldkonnaks on nõustamine, koolitused ja konsultatsioonid. Tercare OÜ ülesandeks projektis on korraldada eestikeelseid tööklubisid , keelte- ja arvutikursusi ning erinevaid erialakoolitusi Valgamaal, Võrumaal, Põlvamaal ja Viljandimaal.

Partner MTÜ Talent Management and Development Centre missiooniks on toetada töörõõmu ja inimeste professionaalset arengut, tarka ja inimesi väärtustavat juhtimist ning inimestele pakutavate teenuste kvaliteedi tõusu paranemist.  MTÜ Talent Management and Development Centre viib projektis läbi karjääri- ja psühholoogilist nõustamist ning pakub tugiisikute teenust nii eesti- kui venekeelsetele tööotsijatele.