Õppekava nimetus: Raamatupidamise koolitus algajatele
Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus
Koolitajad: Doris Jaško (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik), Julia Shusta (majanduse kõrgharidus, raamatupidaja-praktik), Nataliia Sanzharovska (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik).

Sihtrühm: Raamatupidamise kursused on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega või täiendada enda teadmisi raamatupidamise alal.

1.Üldsätted
EV Koolitus MTÜ Raamatupidaja koolituse (algajatele) õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest ning Raamatupidaja kutsestandardist, tase 5.
Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.

2. Eesmärk
Koolituse tulemusena on õppijal raamatupidamise tööks vajalikud oskused.

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:
◾töötab raamatupidajana igat liiki äriühingus;
◾korraldab iseseisvalt raamatupidamist, koostab jooksvaid aruandeid ja raamatupidamise aastaaruande;
◾on pädev nii teoreetilises kui ka praktilises osas selles, mis on vajalikud kutsestandardi Raamatupidaja, tase 5 edukaks sooritamiseks.

4. Õppe kogumaht
Õppekava näeb ette 168 ak.t. (millest 108 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid ning 60 ak.tundi iseseisvat tööd ).

5. Koolituse sisu
Raamatupidamise alused
Raamatupidamisalane terminoloogia. Raamatupidamise algtõed. Äriühingute liigid ja nende erinevused.
Eesti Vabariigi Raamatupidamisalane seadusandlus.
Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadus, Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
Raamatupidamise korraldamise põhimõtted ja nõuded edastatavale informatsioonile. Raamatupidamise sise-eeskiri, kontoplaan.
Raamatupidamise algdokumentide ja registrite koostamine, vormistamine ja säilitamine. Praktiline töö
Majandustehingute dokumenteerimine raamatupidamisregistrites. Kahekordne kirjendamine. Praktiline töö
Raamatupidamise arvestusmeetodid ja –võtted. Analüütiline ja sünteetiline arvestus.
Raamatupidamise aruannete koostamise põhimõtted ja printsiibid.
Bilansi aktiva. Käibevara. Kassa ja pangaoperatsioonide arvestus. Laoarvestus. Inventuurid
Materiaalne ja immateriaalne põhivara. Põhivara arvelevõtt ja mahakandmine. Põhivara kulumi Praktiline töö
Bilansi passiva. Kohustused
Arveldused ostjate ja hankijatega. Arvetele esitatavad nõuded. Lühiajalised ja pikaajalised kohustused.
Töötasu, puhkusetasu, haigushüvitise arvestus. Sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks, pensionikindlustusmaks, isiku tulumaks. Puhkuse reserv. Erisoodustused. Praktiline töö.
Arveldused aruandvate isikutega, avansiaruannete koostamine. Töölähetused.
Isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon. Tööandja sõiduauto kasutamine.
Firma aktsia- ja osakapital, nende suurendamise ja vähendamise viisid. Praktiline töö.
Firma tulude ja kulude kajastamine. Rendiarvestus.
Omahinna arvestus. Praktiline töö.
Deklaratsioonid. TSD-deklaratsiooni koos lisadega ja käibemaksudeklaratsiooni koostamine. INF vormid. Praktiline töö
Bilansi olemus ja ülesehitus. Näidisülesanne.
Majandusaasta aruande koostamine. Näidisülesanne.
Kokku: 86 ak.t. (sh 30 ak.t. iseseisvat tööd)
Seadusandlus ja maksustamine
Maksukorralduse seadus
Seaduse reguleerimisala. Mõiste. Maksukohuslane. Maksuhaldur
Tulumaksuseadus .
Maksuobjekt. Maksumaksja. Maksustamisperiood. Maksumäärad. Residendi ja mitteresidendi tulude maksustamine. Tulumaksu kinnipidamine ja kinnipidamisel tehtavad mahaarvamised. Tulumaksu maksmise erijuhud. Tulude deklareerimine ja tulumaksu tasumine.
Sotsiaalmaksuseadus
Maksuobjekt. Maksustamise periood. Maksumäärad. Sotsiaalmaksu maksmise erijuhud.
Kogumispensionide seadus
Kohustatud isik. Maksuobjekt. Maksu tasumise periood. Makse määr.
Täiendav kogumispension.
Töötuskindlustuse seadus
Maksuobjekt. Maksumäärad. Töötuskindlustushüvitis.
Töölepingu seadus
Töölepingu mõiste. Töölepingu sõlmimine. Tööandja ja Töötaja kohustused. Töö- ja puhkeaeg.
Puhkus. Töölepingu lõppemine. Tööandja vastutus.
Käibemaksuseadus
Käive. Maksumäärad. Eksport, import. Kolmnurktehing.
Praktiline töö käibedeklaratsiooni koostamine.
Kokku 82 ak.t (sh 30 ak.tundi iseseisvat tööd)

6. Õpingute alustamise tingimused
Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.

7. Õppevorm
Raamatupidamise koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas.
Õppekeel on vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 4 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi järgmiselt: loeng, praktiline ja iseseisev töö.

9. Hindamismeetod
Praktiline töö

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab praktilise töö.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest ja tema praktilise töö sooritamise õigsus on vähemalt 60% töö mahust, siis väljastatakse õppijale tunnistus.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest, kuid tema praktilise töö sooritamise õigsus jääb alla 60% töö mahust või ta ei ole praktilist tööd sooritanud, siis väljastatakse õppijale kursusel osalemist kinnitav tõend.

11. Õppematerjal
Koolitajate poolt koostatud konspektid, EV seadusandlus raamatupidamise alal. Samuti kasutatakse erinevaid ülesannete lehti, harjutuskomplekte, näidisärimudeleid.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
On olemas tingimused liikumispuudega inimestele (kaldtee, inva-wc).

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Koolitus MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.