EV Koolitus MTÜ Florist-kujundaja koolituse õppekava

Õppekava nimetus: Florist-kujundaja koolitus

Õppekavarühm: Aiandus

Õppejõud: Natalja Mihhaljova (majanduse rakenduskõrgharidus, meisterflorist), Natalja Prestnetsova (pedagoogiline kõrgharidus, eesti keele õpetaja), Alla Pugatšjova (psühholoogiline rakenduskõrgharidus)

1. Üldsätted
1.1. EV Koolitus MTÜ-u Florist-kujundaja koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest, Florist kutsestandardist, tase 4 ning Meisterflorist kutsestandardist, tase 5.
1.2. Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest;

2. Õppekava eesmärk
2.1. Käesoleva kursuse eesmärk:
2.1.1. Anda täiskasvanule praktilisi floristika valdkonna põhioskusi ja teadmisi, mis lubavad tal täita eriteemalisi tellimusi.
2.1.2. Arendada õppijatel esteetilist maitset ning kujundusvõimet
2.1.3. Anda õppijale disaini ja floristika valdkonna põhiteabe ettevõtlusest, mis võimaldab luua oma ettevõtte
2.1.4. Anda õppijale lisateadmisi turundus ja eesti keele valdkonnas, et tugevdada ta konkurentsivõimet

3. Omandatavad teadmised ja oskused
3.1 Omandatakse floristika valdkonnas tööks vajalikud põhiteadmised ja -oskused.
3.2 Kursuse läbinu oskab:
— kujundada kimpe, pärgi,
— dekoreerida koduesemeid,
— pakkida kingitusi,
— luua kodus pühade puhul kasutatavaid ehteid,
— kujundada ruume ja esemeid kindla püha stiilis,
— kavandada ja eesmärgistada tootete ja organisatsiooni turundust
— suhelda eesti keelt kõnelevate klientide- ja partneritega lihtsatel teemadel
3.3 Iseseisev töö
Iseseisva töö eesmärk on omandada ja kinnistada põhilisi professionaalseid oskusi ja rakendada teoreetilisi teadmisi praktikal. Õppijate iseseisev töö soodustab iseseisvuse arenemist, vastutustunde suurenemist, loomingulist lähenemist ülesannete lahendamisel, oma stiili välja kujunemist.
3.4 Praktika
Praktika eesmärgiks on omandada praktilise töö kogemusi kasutades omandatud teoreetilisi teadmisi, anda õppijale töö leidmiseks vajalik praktiline töökogemus ning täiendada töölesaamiseks vajalikke ametialaseid oskuseid ja teadmisi.

4. Õppekava struktuur ja kestvus
4.1 Õppekava näeb ette 369 ak. tundi ja koosneb 7 moodulist.

Moodul 1. Floristika ja kujundamise põhiteadmised
Teema 1. Sissejuhatus floristikasse;
Teema 2. Värskete lõikelillede eest hoolitsemine;
Teema 3. Põhistiilid kaasaegses floristikas;
Teema 4. Floristika svamm (käsn);
Teema 5. Euroopa kimbu ajalugu;
Teema 6. Kompositsiooni põhielemendid;
Teema 7. Floristika tehnilised vahendid ja nende kasutamine;
Teema 8. Rituaalne floristika;
Teema 9. Karkassi kimbud;
Teema 10. Mahulised dekoratiivsed tööd okstest;
Teema 11. Töö põhuga;
Teema 12. Proportsioonid kunstis;
Teema 13. Värv kunstis ja selle tundmine, kombineerimine, valimine;
Teema 14. Pulmakimbud;
Teema 15. Korvi vormistamine;
Teema 16. Traat ja selle kasutamine floristikas;
Teema 17. Paralleelsed kompositsioonid;
Teema 18. Pakkimise viisid ja pakkide liigid;
Teema 19. Taimsest materjalist oaaside aluste valmistamine;
Teema 20. Hoolitsemine toalillede eest;
Teema 21. Tootemüük ja müügitehnikad;
Teema 22. Müügitöö korraldamine ja organiseerimine;
Teema 23. Müümine ja kliendi nõustamine;
Teema 24. Juhtimine ja kliendi nõustamine;
Teema 25. Iseseisev töö (9 ak.t)
Kokku : 129 ak. t

Moodul 2. Interjööri kompositsioon
Teema 1. Dekoratiivsed tööd okstest;
Teema 2. Pannoo;
Teema 3. Floristiline kollaaž;
Teema 4. Floristilised pildid;
Teema 5. Dekoratiivne lilleampel toalilledele;
Teema 6. Esemete dekoreerimine jõulupühade teemal;
Teema 7. Floristiliste küünalde loomine;
Teema 8. Piduliku jõululaua dekoreerimine;
Teema 9. Iseseisev töö (5 ak.t)
Kokku: 55 ak.t

Moodul 3. Pulmafloristika
Teema 1. Tilgakujuline bukett;
Teema 2. Järguline bukett;
Teema 3. Glamelia;
Teema 4. Pulmaauto dekoreerimine;
Teema 5. Pulmaaksessuaarid, ehted;
Teema 6. Dekoratiivsed tööd karkassil;
Teema 7. Fantaasia kimbud;
Teema 8. Kera kompositsiooni alusena;
Teema 9. Pulmakimp „Cash“ tehnika kasutamisel;
Teema 10. Iseseisev töö (5 ak.t)
Kokku: 55 ak.t

Moodul 4. Jõulupühade floristika
Teema 1. Jõulupühade traditsioonid, sümbolid, värvide tähendused, jõulutäht;
Teema 2. Jõulupärg ja girland okstest;
Teema 3. Jõulupühade lauakompositsioonid;
Teema 4. Jõulupühade kingituste pakkimine, vormistamine. Jõulukaardid;
Teema 5. Jõuluehte dekupaaž
Kokku: 25 ak.t

Moodul 5. Rituaalfloristika
Teema 1. Värv ja sümbolid rituaalfloristikas;
Teema 2. Rituaalkimbud- erinevad liigid;
Teema 3. Rituaalkimp oaasis;
Teema 4. Rituaalpärg;
Teema 5. Kirstude ja hauapealsete kujundamine;
Kokku: 25 ak.t

Moodul 6. Praktika moodul
Praktika eesmärgiks on anda õppijale võimaluse omandatud teadmisi elus katsetada.
Selleks õpilane uurib kindla väikseettevõtte tööd floristika valdkonnas (4 ak.t.), millele järgneb 4 ak.t. praktika kohapeal ja 8 ak.t. kas ettevõtte juhi töövarjupäev või tellimuse täitmine ning kirjalik tagasiside seoses organisatsiooni arenguvõimalustega (4 ak.t.). Tänu sellele õppijal on kokkupuude nii ettevõtte välise külje kui ka sisulise poolega floristi töö juures.
Kokku: 20 ak.t

Moodul 7. Erialane eesti keel 
Teema 1
Mitu?
Lugemine: Värvid.
Rääkimine: Meeldimise/mittemeeldimise väljendamine.
Kuulamine: Helilindid.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: Ainsuse nimetav, omastav, osastav. Mitmuse nimetav. Alalütlev ( kellel?). Alaleütlev (kellele?). Mitu? Põhiarvsõnad 1 –10. Käskiva kõneviisi eitus. Osutavad asesõnad see, need.
Teema 2
Traditsioonid
Lugemine: Rahvusvahelised pühad, Eesti pühad. Sümbolite tähendus
Rääkimine: Minu perekonna traditsioonid. Pühade tähistamine ja sümboolika
Kuulamine: Helilindid.
Kirjutamine: Hinnapakumine kliendile: pulmaruumi dekoreerimine. Harjutused
Grammatika: Sõnatuletus. Nimisõnaliited –line, -nik. Omadussõnaliited –lik, -line.
Teema 3
Tellimuse arutamine
Lugemine: Kimpude loomisega seotud sõnad ja väljendid.
Rääkimine: Lillede liigid. Kimpude kujud. Värvid. Kujud.
Kuulamine: Helilindid.
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: Sisekohakäänete kordamine. Kaassõnad ees, juures, taga. Modaaltegusõnad.
Teema 4
Müümine ja kliendi nõustamine
Lugemine: Sortimenti kujundamine ja kaupade hankimine.
Rääkimine: Kliendi vajaduste väljaselgitamine (rühmatöö). Kliendi nõustamine ja kauba tutvustamine. Kliendi probleemide ja kaebuste lahendamine. Kaupade müümine ja lisamüügi teostamine (arutelu).
Kuulamine: Helilindid
Kirjutamine: Harjutused.
Grammatika: Sihitise kääned. Rektsioon (seestütlev kääne). Ne-liitelised tegusõnad. Lühendid. Eksitavad sõnad.
Kokku: 60 ak.t

5. Koolituse sisu ja maht
Koolitus koosneb 7 moodulist ja sisaldab 369 akadeemilist tundi, millest 270 on kontakttunnid ja 20 on juhendatud praktika tunnid, 60 on eesti keele tunnid ja 19 tundi on iseseisvat tööd.
Moodul 1 sisaldab 129 ak.tundi, moodul 2 – 55 ak.tundi, moodul 3 – 55 ak.tundi, moodul 4 – 25 ak.tundi, moodul 5 – 25 ak.tundi, moodul 6 – 20 ak.tundi, moodul 7 – 60 ak.tundi.

6. Õpingute alustamise tingimused
6.1. Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
6.2. Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht ja leping.
6.3. Florist-kujundaja koolitusel saavad osaleda vähemalt 18 aastased isikud ja need, kellel on vähemalt põhiharidus.

7. Õppevorm
7.1.Florist-kujundaja koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 3-4 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 5 kuud ja õhtuõpe kuni 9 kuud. Õppekeel on vene keel.
7.2.Õppetöö viiakse läbi loengu, seminari, praktilise töö vormis.
7.3 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
7.4.Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Hindamise põhimõtted
8.1. Õppija võib mooduli lõpetada vastava vestluse ja/või praktilise ülesande täitmise kaudu
8.2. Õppija võib jätkata õpinguid järgmisel moodulil ka õpetaja hinnangu alusel.
8.3 Teadmiste kontrollimiseks kasutatakse erinevaid vorme: suuline arvestus; kirjalik arvestus; iseseisvate tööde arutelu; praktiliste oskuste kontrollimine.
Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse järgmiselt:
— kui õpilane on saanud 90–100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «5» „väga hea“.
— kui õpilane on saanud 70–89% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «4» „hea“.
— kui õpilane on saanud «3» 45–69% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „rahuldav“.
— kui õpilane on saanud «2» 20–44% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „puudulik“.
— kui õpilane on saanud «1» 0–19% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „puudulik“.
Õpitulemus loetakse positiivseks, kui seda on hinnatud hindele «3» (« rahuldav ») kuni «5» («väga hea») ning negatiivne tulemus «mittearvestatud».

9. Õpperuumid, sisustuse ja seadmete kirjeldus
9.1 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Loengute jaoks kasutatakse projektorit ja arvutit.

10. Lõpetamise kord
10.1 Nõuded õpingute lõpetamiseks: aktiivne osavõtt loengutest ja praktilisest tööst ning aktiivne iseseisev töö.
10.2 Täieliku põhiõppe või lisamooduli lõpus õppija sooritab suulise ja/või kirjaliku testi või suulise ja kirjaliku arvestuse, mille positiivset tulemust kinnitab vastav tunnistus.
10.3 Õpingute lõpetamist kinnitab tunnistus koolitusel osalemise kohta.