Inglise keele õppekava B2

Kesktase/Upper-intermediate Course

Õppekavarühm: Keeleõpe

1. Üldsätted

1.1. EV Koolitus MTÜ B2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud inglise keele täienduskoolituse koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Täienduskoolituse standardist.

1.2. Õppekava näeb ette 440 tundi keeleõpet (sh 240 ak.tundi auditoorset tööd ja 200 ak.tundi iseseisvat tööd). Õppetöö B2- tasemele kestab kuni 7 kuud.

1.3. EV koolitus MTÜ eesti keele koolituse õpe koosneb statsionaarsest keeleõppest.

2. Õpiväljundid

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse kirjaliku testiga kursuse lõpus.
Koolituse läbinu:
 • saab aru nii konkreetset kui ka abstraktset teemat puudutavast suulisest kõnest tuttaval või tundmatul teemal ja mõistab erialaga seotud pikemat diskussiooni või loengut;
 • saab aru nii aktuaalsetel kui ka erialastel teemadel kirjutatud pikematest keerulisematest tekstidest ning leiab nendest  olulist infot ja teksti põhipunkte;
 • vestleb spontaanselt ja ladusalt  emakeeles kõnelejatega oma huvivaldkonna teemadel ulatuslikku sõnavara kasutades ning väljendab ja põhjendab  oma seisukohti tuttavates olukordades;
 • kirjutab oma huvivaldkonna teemade piires arusaadavat teksti, edastab infot ning kommenteerib ja põhjendab oma seisukohti;

3. Õpingute alustamise tingimused

3.1. Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud õppijad, kes on huvitatud B2- taseme omandamisest ning kes on sooritanud keeleoskuse taseme määramise testi tasemele B1.

4. Õppe kogumaht

4.1. Õppe kogumaht on 440 akadeemilist tundi, millest 240 ak.tundi on kontaktõpet ja 200 ak.tundi iseseisvat tööd.

5. Õppevorm

5.1. Kursuseõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 1- 3 korda nädalas. Õppeaja kestus kuni 7 kuud.
5.2. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
5.3. Üks õppepäev kestab kuni 6 tundi.
5.4. Kursus toimub vene keele baasil.
6. Õppemeetodid
6.1. Õppetöö viiakse läbi loengu või seminari vormis: grupi- ja paaristöö, rollimängud, juhitud diskussioon, intervjuu, vabakirjutamine, kuulamis- ja tõlkeharjutused, probleemõpe, arutluskaart, mõistekaart.

7. Õppetegevused osaoskuste kaupa

Lugemine

 • Erisugused ajalehetekstid
 • Erisugused ilukirjandustekstide katkendid
 • Juhendid
 • Ametlikud ja poolametlikud kirjad
 • Tööalased tekstid

Kuulamine

 • Monoloogid, dialoogid 
 • Eri kiiruse ja selgusega kõnelejad
 • Eri žanrides tekstid
 • Kõnekeelsed tekstid ja kirjakeelsed tekstid
 • Keeleõppija kõne
 • Taustamüraga tekstid
 • Igasugused uudised
 • Telesaated, raadiosaated
 • Arutlussaated
 • Meelelahutussaated
 • Poliitikasaated
 • Vestlussaated

Rääkimine

 • Arutelud
 • Läbirääkimised, kokkulepete saavutamine
 • Ettekannete pidamine, küsimustele vastamine
 • Intervjuu andmine, intervjuu läbiviimine
 • Küsitlemine
 • Koosolekul osalemine, koosoleku juhtimine
 • Eri allikatest pärit teabe vahendamine
 • Viisakusvestlus
 • Vestlused mitteformaalses õhkkonnas

 Kirjutamine

 • Isiklikud kirjad
 • Poolametlikud kirjad (avaldused, seletuskirjad, järelepärimised, kaebused, ettepanekud, tänukirjad jm)
 • Teated
 • Esseed
 • Aruanded
 • Ettekanded
 • Protokollid
 • Kõned 
 • Kokkuvõtted
 • Artiklid
 • Tegevuskavad
 • Tööplaanid

8. Iseseisev töö

8.1 Õppijad täidavad paralleelselt õppetundidega pidevalt iseseisvaid ülesandeid väljaspool klassiruumi. Iseseisev töö hõlmab suuliste ja kirjalike koduülesannete ettevalmistamist kogu kursuse jooksul, uudiste vaatamist, kuulamist ja lugemist. Iseseisvaid töid arutatakse õppetundides ja õpetaja annab neile tagasisidet ning abistab õppijaid vajaduse korral.

9. Õppe sisu

Teemad:

 1. Endast ja teistest rääkimine: Tervitamine ja tutvumine. Päritolu.  Välimus. Iseloom. Keelteoskus. Elukoht. Tegevusala. Amet. Töökoht. Haridustee. Huvivaldkonnad. Perekonnaseis. Pereliikmed. Sugulased.
 2. Haridus: Haridus ja koolitee; Koolitöö, kooliaeg, õppimine. Haridussüsteem, koolivõrk, eriala õppimine ja õpetamine; Haridust puudutavad üldhuvitavad päevateemad.
 3. Elukutse, amet ja töö: Ametid, elukutsed; tööd puudutavad küsimused; töökoosolekud ja läbirääkimised; probleemsed olukorrad töökeskkonnas; töö ja elukutse vajalikkus
 4. Teenindamine ja asjaajamine:  Teenindusega seotud probleemsete olukordade lahendamine ning kaebuse esitamine. Ametikirjade koostamine, blankettide täitmine. Asjaajamine telefoni teel. Anda  infot teistele edasi või aidata seda saada; Hankimine telefonitsi ja Interneti teel infot avaliku teeninduse kohta. Oma pöördumise põhjuse selgitamine;
 5. Igapäevane elu, kodu ja kodukoht:  Kodu ja kasvatus. Kodukultuur. Põlvkondadevahelised suhted. Rollid perekonnas. Majapidamistööd. Perekonna eelarve. Elukohas tekkinud probleemse situatsiooni kirjeldamine, pretensioonide esitamine.
 6. Enesetunne ja tervis: Tervise ja enesetunde kirjeldamine. Õnnetusjuhtumid. Arstiabi palumine. Tervislik eluviis. Taastusravi.
 7. Vaba aeg ja meelelahutus:  Vaba aja sisustamise viisid, meelelahutuslikud ja kultuurilised harrastused. Vaba aja veetmise võimalused. Puhkuse vajalikkus. Puhkamisvõimalused Eestis ja välismaal. Kultuuri- ja meelelahutusüritused. Lugemiseelistused.
 8. Sisseostud, hinnad: Eelistused poodide, kaubamärkide, tootjate ja toodete osas. Reklaam ja reklaami viisid. Teenuste ja kaupade ostmine.
 9. Toitlustamine: Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Võrdlus ja kvaliteet. Toitumisharjumused. Lauakombed ja kõneetikett. Teave köögiseadmete kohta. Ohutusnõuded, ainete ja tarvikute kasutusõpetused.
 10. Inimeste suhted ühiskonnas: Ühiskonna ja oma kogukonna struktuur. Ühiskonna organiseeritus. Erinevate organisatsioonide kohta info hankimine. Oma õigused ja kohustused. Era- ja töösuhted.
 11. Keskkond, kohad, loodus, ilm: Ilmastikuolud. Loodushoid. Keskkonnareostus ja –kaitse. Kohalikud loodusobjektid ja vaatamisväärsused. Loomad, linnud ja taimed.
 12. Reisimine, vaatamisväärsused, transport: Info ja soovitused reiside ja matkade kohta. Oma reisieelistuste põhjendamine. Reisikirjeldus. Ühistransport. Kaugsõidud: buss, lennuk, laev, rong.Vaatamisväärsused. Pretensiooni, nõude, kaebuse esitamine reisibüroo, transpordifirma või hotelli halva teenuse korral.
 13. Kultuur ja keeled, keelte õppimine: Eesti ja päritolumaa kultuur. Rahvusrühmad ja kultuurinähtused.Võõrkeelte ja –kultuuride õppimine. Kultuurierinevused ühiskonnas.
 14. Poliitika, aktuaalsed sündmused: Poliitilised uudised, aktuaalsed sündmused, poliitilised vaated ja seisukohad.
 15. Majandus- ja õigussuhted: Turundus. Reklaam ja müük. Sissetulekud ja väljaminekud. Tulud ja kulud. Hind, kasum ja investeering. Sularaha. Asjaajamine ametiasutustes. Kohtusüsteem ja juriidiline abi.

Grammatika

The tense system; Present Perfect; Continuous verb forms; Narrative tenses; Expressing quantity; Countable and uncountable nouns; Future forms; Relative clauses; Verb patterns; Reduced infinitives; Modal auxiliary verbs; Hypothesizing; Noun phrases.

10. Õppekeskkonna kirjeldus

 1. Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
 2. Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
 3. Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
 4. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
 5. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.
 6. Õppeklassis olevad sõnastikud, käsiraamatud, testikogumikud jm. Õpilastele on tagatud  väljaprinditud õppematerjalid, sõnastikud ja kirjutusvahendid. Õppeasutuses  on EV Koolitus MTÜ-le kuuluv printer, mida õpetajad saavad vajadusel kasutada. Seega kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.
 7. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

11. Õppematerjalide loend:

Põhiõpikud:

 1.  
 2.  

Õppematerjal:

 1. Lektorite poolt koostatud konspektid.

12. Hindamismeetod

12.1. Kirjalik test

13. Hindamiskriteeriumid

13.1. Testi positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigeid vastuseid.

14. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

14.1.Täieliku koolituse  lõpus  õppija sooritab kirjaliku testi.
14.2.Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
14.3.Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
14.4.Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

EV Koolitus MTÜ poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.