Inglise keele A1-taseme koolitus

Õppekavarühm: Võõrkeeled ja — kultuurid, inglise keel võõrkeelena

Koolitajad: Alla Zarubina, Natalja Kortšagina, Galina Kruusmägi, Ruslan Morris, Nataliia Vykhovanets

1. Üldsätted
1.1. EV Koolitus MTÜ A1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud Inglise keele täienduskoolituse koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Täienduskoolituse standardist.
1.2. Õppekava näeb ette maksimaalselt 170 tundi keeleõpet (sh 120 ak.tundi auditoorset tööd ja 50 ak.tundi iseseisvat tööd), mis koosneb A1 – tasemekursusest. Õppetöö A1- tasemele kestab 4 kuud.
1.3. EV Koolitus inglise keele koolituse õpe koosneb statsionaarsest keeleõppest.

2. Õpiväljundid
2.1. Koolituse lõpuks õppija oskab:
– saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad õpilast, tema perekonda ja vahetut ümbrust, kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt;
– kasutab lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus elab, ja inimesi, keda tunneb;
– kirjutab lühikest ja lihtsat teadet (näiteks postkaarti puhkusetervitustega) ning täidab ankeete (näiteks hotelli registreerimislehte, kus küsitakse isikuandmeid: nime, aadressi, rahvust/kodakondsust).
— vestleb igapäevastel teda puudutavatel teemadel, kui tema partner räägib aeglaselt ja selgelt;

3. Õpingute alustamise tingimused
Koolituse sihtgrupiks on täiskasvanud õppijad, kes on huvitatud A1- taseme omandamisest.
Õppija alustab õpinguid testi või vestluse alusel.

4. Õppe kogumaht
4.1. Keeleõpe kursus tervikuna sisaldab 120 ak.tundi auditoorset tööd ja 50 ak.tundi iseseisvat tööd, kokku 170 ak. tundi.

5. Õppevorm
5.1. Kursuseõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 1- 3 korda nädalas maksimaalselt 6 tundi korraga. Õppeaja kestus kuni 4 kuud.
5.2. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
5.3. Üks õppepäev kestab kuni 6 tundi.
5.4. Õppekeel on vene keel.

6. Õppemeetodid
6.1. Õppetöö viiakse läbi loengu või seminari vormis: grupi- ja paaristöö, rollimängud, juhitud diskussioon, intervjuu, vabakirjutamine, probleemõpe, arutluskaart, mõistekaart.

 7. Õppe sisu
Moodul 1. Tähestik. Numbrid. Tervitamine, hüvastijätmine. Nimi ja aadress. Kes sa oled?
Mooduli raames õpitakse:
— jutustama iseendast, oma perest ja sugulastest
— tervitama ja esitlema end
Keeleline materjal:
— tegusõna be sisaldav lause
— isikulised asesõnad (I, you, he/she, it, we, you, they/Mina, sina, teie, meie, nemad)
— sõnajärg
— küsilause (are you? am I? is he/she?…/Kas sa oled?Kas ma olen?Kas ta on…..)
Kokku: 15 ak.t. 

Moodul 2. Kust sa oled pärit? Isikuandmed ja pere, päritolu, kodumaa
Mooduli raames õpitakse:
— vastama põhiküsimustele
— jutustama oma rahvast, maast, tegevusaladest
Keeleline materjal:
— nimisõnad ja artiklid ( a, an, the )
— üldolevik ( I  live…, he/she  lives…/ Ma elan…, Ta elab…)
— omadussõnad (big, cold…/suur, külm)
— omadussõna võrdlusastmed ( cold, colder, the coldest, most prettiest…/külm, külmem, kõige külmem, kõige ilusam)
Kokku: 15 ak.t.

Moodul 3. Söök ja jook. Toiduained, mis meeldib/ei meeldi, erinevad toiduasutused, menüü mõistmine ja tellimine.
Mooduli raames õpitakse:
— rääkima eestlaste, inglaste söögitavadest nii argi – kui pidupäeval
Keeleline materjal:
— tegusõnavormid: üldoleviku eitavad ja küsivad vormi Does Sheila like chicken?
Yes, she does. No, she does not. Sheila does not like chicken/ Kas  Šeilale maitseb kana? Ei maitse. Šeilale  ei maitse kana.
Kokku: 15 ak.t.

Moodul 4. Kodu ja maja
Mooduli raames õpitakse:
— kirjeldama oma elukohta ja ümbrust
— sisustust ja kodumasinaid puudutavat sõnavara
Keeleline materjal:
— abiverbid (be, have, has, had, do, does)
— kestev olevik (They are writing now. He is having dinner now/Praegu nad kirjutavad. Praegu tal on õhtusöök )
— modaalverbid (can, may, must, shall, will/saan, võin, pean, hakkan)
Kokku: 15 ak.t.

Moodul 5. Töö ja tööturg, haridus, elukutsed, töökoht, tööpäev
Mooduli raames õpitakse:
— jutustama oma tööelust, ametiseisust, töökohast, tööajast, sissetulekutest
Keeleline materjal:
— tulevik (What will you do next summer? She will not buy a new flat/ Mida sa teed  järgmisel suvel? Ta ei osta uut korterit)
— üldminevik (He worked here. I wrote letters/ Ta töötas siin. Ma kirjutasin kirju)
Kooku: 15 ak.t.

Moodul 6. Igapäevaelu.
Mooduli raames õpitakse:
-hakkamasaamine kaupluses, kohvikus, takso tellimine, blanketide täitmine jne
Kokku: 15 ak.t.

Moodul 7. Tervis, fraasid tervise kohta, apteegis, arsti juures
Kokku:15 ak.t.

Moodul 8. Reisimine, transport, puhkus, vaatamisväärsused, tee küsimine ja juhatamine. Majutusasutused. Vaba aeg, hobid, sport.
Kokku: 15 ak.t. 

8. Koolituse sisu ja maht
8.1. Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
8.2. Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
8.3. Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
8.4. Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
8.5. Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit.
8.6. Õpilastele on tagatud väljaprinditud õppematerjalid, sõnastikud ja kirjutusvahendid. Õppeasutuses on EV Koolitus MTÜ-le kuuluv printer, mida koolitajad saavad vajadusel kasutada. Seega kinnitame, et õppematerjale ja vahendeid jätkub kõigi koolitusel osalejate jaoks.
8.7. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.

9. Õppematerjal
9.1. Põhiõpikud:
Face2Face Starter Student’s Book Chris Redston, With Gillie Cunningham, Cambridge University Press
9.2. Õppematerjal:
Lektorite poolt koostatud konspektid ja materjalid

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
10.1. Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab kirjaliku testi. Testi positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigeid vastuseid.
10.2. Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
10.3. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
10.4. Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.

11. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Koolitus MTÜ poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.