EV Koolitus MTÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner:
http://www.tootukassa.ee/content/teenused/mis-koolituskaart

RAAMATUPIDAJATE KOOLITUS ALGAJATELE

Majandustegevusteade on esitatud EHIS-esse
Õppemaksust tagastatakse 20 % — Maksu- ja Tolliamet

Õppe eesmärk: Edastada õppuritele teadmisi sellest, kuidas pidada raamatupidamisarvestust.
Seletada lahti seadusandlike aktide nõudeid, millised on seotud selle tegevusalaga. Selgitada raamatupidamisarvestuse põhimõtteid ja eripära.
Meie kogenud õpetajad aitavad Teid orienteeruda raamatupidamise tarkustes.
Õppus on üles ehitatud loengute vormis, kaasatud on praktilised õppused arvutil enamlevinud raamatupidamise programmides.
Raamatupidamise koolituse programmi on lülitatud Eesti Vabariigi raamatupidamise organiseerimise printsiibid.

 

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS:

1. Moodul: Raamatupidamise alused
Kestvus – 56 ak.tundi auditoorset tööd (23 ak. t. on kontakttunnid ja 33 ak.t. on praktiline töö) ja 5 ak.t. iseseisvat tööd
Maksumus – 812 eurot
Õppejõud:
Anna Tsõpova (majanduse kõrgharidus)
Doris Jaško (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik)

 • Raamatupidamise põhimõtted
 • Eesti Vabariigi Raamatupidamisalane seadusandlus.  Raamatupidamise seadus
 • Majandusoperatsioonid. Raamatupidamiskontod
 • Ramatupidamisdokumendid
 • Bilansi aktiva. Käibevara
 • Põhivara. Põhivara kulumi arvutamine
 • Bilansi passiva. Kohustused
 • Arveldused ostjate ja hankijatega
 • Töötasu arvutamine
 • Arvestused aruandvate isikutega
 • Firma osakapital
 • Kasumiaruanne
 • Omahinna arvestus
 • Deklaratsioonid.TSD-deklaratsiooni lisadega ja käibemaksudeklaratsiooni koostamine
 • Bilansi koostamine

2. Moodul: Seadusandlus ja maksustamine
Kestvus — 52 аk.t. auditoorset tööd (29 ak. t. on kontakttunnid ja 23 ak.t. on praktiline töö) ja  5 ak.t. iseseisvat tööd
Maksumus — 754 eurot
Õppejõud:
Anna Tsõpova (majanduse kõrgharidus)
Doris Jaško (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik)

 • Eesti Vabariigi maksu- ja tööseadusandlus
 • Tulumaksuseadus
 • Sotsiaalmaksuseadus
 • Kogumispensionide seadus
 • Töötuskindlustuse seadus
 • Eesti Vabariigi töölepingu seadus
 • Käibemaksuseadus

3. Moodul: Raamatupidamise programm «1C» 7,7; 8,0 
Kestvus — 30 аk.t. auditoorset tööd ja  10 ak.t. iseseisvat tööd
Maksumus — 420 eurot
Õppejõud: Oksana Kutsai — (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik), Svetlana Kozlova (majanduse kõrgharidus, raamatupidaja-praktik)

 • Programmiga töötamise printsiibid.
 • Konstantide sisestamine.
 • Tööperioodi ülesanded.
 • Informatsiooni sisestamise meetodid: kanded, dokumendid.
 • Ülevaade andmikest. Erinevate andmike täitmise erisused (kontaktid, töötajad, maksud ja
  kinnipidamised, nomenklatuur).
 • Kanded (käsitsi sisestamine, keeruliste kannete sisestamine) Operatsiooni žurnaal. Kontoplaan.
 • Dokumentide sisestamine.
 • Andmike sisestamine ja parandamine.
 • Töö algdokumentidega.
 • Tüüpdokumendid: kassa sissetuleku ja väljamineku order, maksekorraldused, arve, saateleht, faktuurarve. Dokumentide sisestamine. Dokumentide ja kannete parandamine ja kustutamine.
 • Dokumentide trükkimine. Arvestus ja aruandlus programmis „1C raamatupidamine“. Põhivahendite ja immateriaalse põhivara, varude (materjalide), kaupade arvestus.
 • Personali arvestus, töötasu arvestus ja töötasu ülekanded. Rahaliste vahendite arvestus.
  Arveldused aruandvate isikutega, sularahata arveldamine, kulude arvestus. Omahinna arvestus, valmistoodangu arvestus ja realiseerimine. Finantstulemuse väljatoomine.
 • Aruandluse vormid. Standardsed, reglementeeritud ja erialased aruanded.
 • Reglementeeritud aruanded (ettevõtte kvartali ja aastaaruanne).

4. Moodul: Raamatupidamise program Standard Books (Hansa Raama, Standard Hansa)
Kestvus — 30 аk.t. auditoorset tööd ja  10 ak.t. iseseisvat tööd
Maksumus — 480 eurot
Õppejõud: Ingrid Fedotova — (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik)

Eesmärk on õppida kasutama Standard Books programmi.
Koolituse käigus vaatame üle moodulid Finants, Müügi-, Ostureskontro, Kassa, Kulutuse, Ladu, Palk.
Õpime raamatupidamise dokumentide sisestamist, moodulite seoseid, programmis töötamise nippe ja trikke. Uurime aruandeid ja seadistusi.

5. Moodul: Praktiline töö programmiga «1C» 7.7; 8.0
Kestvus: 30 ak.tundi auditoorset tööd ja 10 ak.t iseseisvat tööd
Maksumus: 380 eurot
Õppejõud: Oksana Kutsai (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik),
Svetlana Kozlova (majanduse kõrgharidus, raamatupidaja-praktik)

 • Andmete ja dokumentide sisestamine.
 • Töötasude ja maksude arvestus programmis.
 • Dokumentide ja kannete parandamine ja kustutamine.
 • Põhivahendite ja amortisatsiooni arvestus.
 • Arveldused aruandvate isikutega.
 • Kulude ja tulude arvestus.
 • Arveldused ostjatega ja hankijatega.
 • Aruandluse vormid. Standardsed, reglementeeritud ja erialased aruanded.
 • Reglementeeritud aruanded (ettevõtte kvartali ja aastaaruanne).

6. Moodul: Excel raamatupidajatele
Kestvus — 20 аk.t. auditoorset tööd ja 10 ak.t. iseseisvat tööd
Maksumus — 240 eurot
Õppejõud: Vassili Hromenkov — (kõrgharidus, matemaatik-programmeerija)

Eesmärk on õppida kasutama Excel raamatupidamises.

 • Lausendid
 • Finantsfunktsioonid
 • Aruandluse koostamine

SPETSIAALSED VALIKULISED MOODULID:

7. Moodul: Erialane eesti keel 
Kestvus: 65 ак. tundi (sh 5 ak.t. iseseisvat tööd)
Ühe akadeemilise tunni hind: 12 еurot
Õppejõud: Alla Zarubina (pedagoogiline kõrgharidus, eesti-inglise keelte õpetaja)

Moodul on suunatud raamatupidajatele professionaalse terminoloogia omandamiseks, erialase suulise ja kirjaliku suhtlemisoskuse saavutamiseks.

 • Bilanss. Terminoloogia.
 • Pank, konto. Kontode tüübid, liigid, tunnused. Raha ja manipulatsioonid.
 • Palk, selle liigid. Tasud, väljamaksed.
 • Aruanded ja aruandlus.
 • Arvsõnade käänamine, tuletised. Aritmeetika, terminid.
 • Järgarvsõnade kasutamine. Kuupäevad ja kellaajad. Kokkulepete tegemine.
 • Telefonikõned, e-kirjad. Sõnavara.
 • Raamatupidaja töövahendid: arvuti, kantseleikaup, programmid.
 • Ametlikud kirjad. Sõnavara, lühendid, kirjade struktuur.

8. Moodul: Erialane inglise keel 
Kestvus: 65 ак. tundi (sh 5 ak.t. iseseisvat tööd)
Ühe akadeemilise tunni hind: 12 еurot
Õpetaja: Alla Zarubina (pedagoogiline kõrgharidus, eesti-inglise keelte õpetaja)

Moodul on suunatud raamatupidajatele professionaalse terminoloogia omandamiseks, erialase suulise ja kirjaliku suhtlemisoskuse saavutamiseks.

 • Bilanss. Terminoloogia.
 • Pank, konto. Kontode tüübid, liigid, tunnused. Raha ja manipulatsioonid.
 • Palk, selle liigid. Tasud, väljamaksed.
 • Aruanded ja aruandlus.
 • Arvsõnade käänamine, tuletised. Aritmeetika, terminid.
 • Järgarvsõnade kasutamine. Kuupäevad ja kellaajad. Kokkulepete tegemine.
 • Telefonikõned, e-kirjad. Sõnavara.
 • Raamatupidaja töövahendid: arvuti, kantseleikaup, programmid.
 • Ametlikud kirjad. Sõnavara, lühendid, kirjade struktuur.

Täpsemalt kursuste õppekava kohta saab tutvuda siin: http://ev.ee/est/raamatupidamine/