EV Koolitus MTÜ Raamatupidajate koolituse õppekava (algajatele)

Õppekava nimetus: Raamatupidajate koolitus algajatele

Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus

Õppejõud: Anna Tsõpova (majanduse kõrgharidus), Ingrid Fedotova (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik), Doris Jaško (kõrgharidus, raamatupidaja-praktik), Oksana Kutsai (juriidiline kõrgharidus, raamatupidaja-praktik), Vassili Hromenkov (kõrgharidus, matemaatik-programmeerija), Alla Zarubina (pedagoogiline kõrgharidus, eesti-inglise keelte õpetaja).

1. Üldsätted
1.1. EV Koolitus MTÜ Raamatupidajate koolituse õppekava algajatele (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest ning Raamatupidaja kutsestandardist, tase 5.
1.2. Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest.
1.3 Õppekava kohaselt on võimalik ka eraldi lühikursuste ja lühiseminaride (minimaalselt 8 tunniste) korraldamine teatud teemade kordamise eesmärgil ja/või seadusandluses tehtavate muudatuste tutvustamise eesmärgil.

2. Õppekava eesmärk
2.1. Käesoleva kursuse eesmärk:
2.1.1. raamatupidamisaluste kvaliteetne õpetamine võimalusega jätkata õpinguid täiendavatel kursustel.
2.1.2. anda õppuritele alusteadmised raamatupidamisest ja seda reguleerivatest õigusaktidest ning ühendada teoreetilised teadmised praktilise tööga.

3. Omandatavad teadmised ja oskused
3.1 Raamatupidaja peamiste tööülesannete kohta omandatavad teadmised ja oskused:
◾Võimaldab õppuritel saada teadmisi ja oskusi, millised on vajalikud töötamiseks raamatupidajana igat liiki äriühingus;
◾Kursusel saadud teadmised võimaldavad lõpetanul iseseisvalt läbi viia raamatupidamise arvestust, koostada aruandeid, koostada ja kaitsta raamatupidamise bilanssi;
◾Kursuse läbinu suudab raamatupidamist korraldada nii käsitsi, MS Excel või spetsiaalseid raamatupidamisprogramme kasutades (1C-Raamatupidamine, raamatupidamise programm Standard Books);
◾Kursuse läbinu on pädev nii teoreetilises kui ka praktilises osas selles, mis on vajalikud kutsestandardi Raamatupidaja, tase 5 edukaks sooritamiseks.

3.2 Iseseisev töö
Eesmärk:
Omandada põhilisi teadmisi, professionaalseid oskusi ja võimeid. Profiili kogemus, loominguline ja teadustegevus. Õpilaste iseseisev töö soodustab iseseisvuse arenemist, vastutustunde suurenemist, loomingulist lähenemist probleemide lahendamisele haridus- ja professionaalsel tasemel.
Tänu iseseisvale tööle õpilased õpivad orienteeruma vastavas teaduslikus kirjanduses.
3.3 Praktika
Praktika eesmärgiks on omandada praktilise töö kogemusi kasutades omandatud teoreetilisi teadmisi, anda õppijale töö leidmiseks vajalik praktiline töökogemus ning täiendada töölesaamiseks vajalikke ametialaseid oskuseid ja teadmisi.

4. Õppekava struktuur ja kestvus
4.1. Õppekava näeb ette 398 ak.tundi ja koosneb 8 moodulist.
4.2. Reeglina osaleb õppija ühel moodulõppel korraga.

Moodul 1. Raamatupidamise alused
Teema 1. Raamatupidamisalane terminoloogia. Raamatupidamise algtõed.
Äriühingute liigid ja nende erinevused.
Teema 2. Eesti Vabariigi Raamatupidamisalane seadusandlus.
Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadus Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
Teema 3. Raamatupidamise korraldamise põhimõtted ja nõuded edastatavale informatsioonile. Raamatupidamise sise-eeskiri, kontoplaan.
Teema 4. Raamatupidamise algdokumentide ja registrite koostamine, vormistamine ja säilitamine. Praktiline töö
Teema 5. Majandustehingute dokumenteerimine raamatupidamisregistrites. Kahekordne kirjendamine. Praktiline töö
Teema 6. Raamatupidamise arvestusmeetodid ja –võtted. Analüütiline ja sünteetiline arvestus.
Teema 7. Raamatupidamise aruannete koostamise põhimõtted ja printsiibid.
Teema 8. Bilansi aktiva. Käibevara. Kassa ja pangaoperatsioonide arvestus. Laoarvestus. Inventuurid
Teema 9. Materiaalne ja immateriaalne põhivara. Põhivara arvelevõtt ja mahakandmine. Põhivara kulumi arvutamine. Praktiline töö
Teema 10. Bilansi passiva. Kohustused
Teema 11. Arveldused ostjate ja hankijatega. Arvetele esitatavad nõuded. Lühiajalised ja pikaajalised kohustused.
Teema 12. Töötasu, puhkusetasu, haigushüvitise arvestus. Sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks, pensionikindlustusmaks, isiku tulumaks. Puhkuse reserv. Erisoodustused. Praktiline töö.
Teema 13. Arveldused aruandvate isikutega, avansiaruannete koostamine. Töölähetused.
Isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon. Tööandja sõiduauto kasutamine.
Teema 14. Firma aktsia- ja osakapital, nende suurendamise ja vähendamise viisid. Praktiline töö.
Teema 15. Firma tulude ja kulude kajastamine. Rendiarvestus.
Teema 16. Omahinna arvestus. Praktiline töö.
Teema 17. Deklaratsioonid. TSD-deklaratsiooni koos lisadega ja käibemaksudeklaratsiooni koostamine. INF vormid. Praktiline töö
Teema 18. Bilansi olemus ja ülesehitus. Näidisülesanne.
Teema 19. Majandusaasta aruande koostamine. Näidisülesanne.
Teema 20. Iseseisev töö (5 ak.t)
Kokku: 61 ak.t (sh kontakttunnid — 23 ak.t, iseseisev töö — 5 ak.t ja praktiline töö — 33 ak.t)

Moodul 2. Seadusandlus ja maksustamine
Teema 1. Maksukorralduse seadus
Seaduse reguleerimisala. Mõiste. Maksukohuslane. Maksuhaldur
Teema 2. Tulumaksuseadus .
Maksuobjekt. Maksumaksja. Maksustamisperiood. Maksumäärad. Residendi ja mitteresidendi tulude maksustamine. Tulumaksu kinnipidamine ja kinnipidamisel tehtavad mahaarvamised. Tulumaksu maksmise erijuhud. Tulude deklareerimine ja tulumaksu tasumine.
Teema 3. Sotsiaalmaksuseadus
Maksuobjekt. Maksustamise periood. Maksumäärad. Sotsiaalmaksu maksmise erijuhud.
Teema 4. Kogumispensionide seadus
Kohustatud isik. Maksuobjekt. Maksu tasumise periood. Makse määr.
Täiendav kogumispension.
Teema 5. Töötuskindlustuse seadus
Maksuobjekt. Maksumäärad. Töötuskindlustushüvitis.
Teema 6. Töölepingu seadus
Töölepingu mõiste. Töölepingu sõlmimine. Tööandja ja Töötaja kohustused. Töö- ja puhkeaeg.
Puhkus. Töölepingu lõppemine. Tööandja vastutus.
Teema 7. Käibemaksuseadus
Käive. Maksumäärad. Eksport, import. Kolmnurktehing.
Praktiline töö käibedeklaratsiooni koostamine.
Teema 8. Iseseisev töö (5 ak.t)
Kokku: 57 ak.t (sh kontakttunnid — 29 ak.t, iseseisev töö — 5 ak.t ja praktiline töö — 23 ak.t)

Moodul 3: Raamatupidamise programm „1C-RAAMATUPIDAMINE“
Teema 1. Programmiga töötamise printsiibid.
Teema 2. Konstantide sisestamine
Teema 3. Tööperioodi ülesanded.
Teema 4. Informatsiooni sisestamise meetodid: kanded, dokumendid
Teema 5. Ülevaade andmikest. Erinevate andmike täitmise erisused (kontaktid, töötajad, maksud ja kinnipidamised, nomenklatuur)
Teema 6. Kanded (käsitsi sisestamine, keeruliste kannete sisestamine) Operatsiooni žurnaal. Kontoplaan.
Teema 7. Dokumentide sisestamine.
Teema 8. Andmike sisestamine ja parandamine.
Teema 9. Töö algdokumentidega.
Teema 10. Tüüpdokumendid: kassa sissetuleku ja väljamineku order, maksekorraldused, arve, saateleht,
faktuurarve. Dokumentide sisestamine. Dokumentide ja kannete parandamine ja kustutamine.
Teema 11. Dokumentide trükkimine. Arvestus ja aruandlus programmis „1C raamatupidamine“. Põhivahendite ja immateriaalse põhivara, varude (materjalide), kaupade arvestus
Teema 12. Personali arvestus, töötasu arvestus ja töötasu ülekanded. Rahaliste vahendite arvestus.
Arveldused aruandvate isikutega, sularahata arveldamine, kulude arvestus. Omahinna arvestus,
valmistoodangu arvestus ja realiseerimine. Finantstulemuse väljatoomine.
Teema 13. Aruandluse vormid. Standardsed, reglementeeritud ja erialased aruanded.
Teema 14. Reglementeeritud aruanded (ettevõtte kvartali ja aastaaruanne).
Teema 15. Iseseisev töö (10 ak.t)
Kokku: 40 ak.t (sh iseseisev töö — 10 ak.t)

Moodul 4: Raamatupidamise programm «STANDARD BOOKS» (Standard Hansa, HansaRaama)
Teema 1. Ülevaade programmist Hansaraama
Teema 2. Faktuurarvete sisestamine ja parandamine
Teema 3. Laekumiste sisestamine ja nende parandamine
Teema 4. Ostu faktuurarvete sisestamine ja parandamine.
Teema 5. Maksete sisestamine ja nende parandamine.
Teema 6. Rahalised kanded ja nende parandamine.
Teema 7. Kliendi andmete sisestamine.
Teema 8. Kontoplaani haldamine
Teema 9. Põhilised seaded.
Teema 10. Põhiaruanded.
Teema 11. Teksti koopiad ja ohutus.
Teema 12. Iseseisev töö (10 ak.t)
Kooku: 40 ak.t (sh iseseisev töö — 10 ak.t)

Moodul 5. Praktiline töö programmiga «1C» 7.7; 8.0
Teema 1. Andmete ja dokumentide sisestamine
Teema 2. Töötasude ja maksude arvestus programmis
Teema 3. Dokumentide ja kannete parandamine ja kustutamine.
Teema 4. Põhivahendite ja amortisatsiooni arvestus
Teema 5. Arveldused aruandvate isikutega
Teema 6. Kulude ja tulude arvestus
Teema 7. Arveldused ostjatega ja hankjatega
Teema 8. Aruandluse vormid. Standardsed, reglementeeritud ja erialased aruanded.
Teema 9. Reglementeeritud aruanded (ettevõtte kvartali ja aastaaruanne).
Teema 10.Iseseisev töö (10 ak.t)
Kokku: 40 аk.t (sh iseseisev töö — 10 ak.t)

Moodul 6. Excel raamatupidajatele
Teema 1. Lausendid
Teema 2. Finantsfunktsioonid
Teema 3. Aruandluse koostamine
Teema 4. Iseseisev töö (10 ak.t)
Kokku: 30 ak.t (sh iseseisev töö — 10 ak.t)

Moodul 7. Erialane eesti keel
Teema 1. Bilanss. Terminoloogia. tud –kesksõna
Teema 2. Pank, konto. Kontode tüübid, liigid, tunnused. Raha ja manipulatsioonid. –nud ja –tud kesksõnad.
Teema 3. Palk, selle liigid. Tasud, väljamaksed. –v, -tav kesksõnad.
Teema 4. Aruanded ja aruandlus. Umbisikuline tegumood.
Teema 5. Arvsõnade käänamine, tuletised. Aritmeetika, terminid.
Teema 6. Järgarvsõnade kasutamine. Kuupäevad ja kellaajad. Kokkulepete tegemine.
Teema 7. Telefoni kõned, meilid. Sõnavara. Tegusõnade käändelised vormid.
Teema 8. Raamatupidaja töövahendid: arvuti, kantseleikaup, programmid. –ma/-da infinitiivid
Teema 9 Ametlikud kirjad. Sõnavara, lühendid, kirjade struktuur.
Teema 10 Sõnatuletus: levinuimad liited. Verbide rektsioon.
Teema 11. Iseseisev töö (5 ak.t)
Kokku: 65 ak.t (sh iseseisev töö — 5 ak.t)

Moodul 8. Erialane inglise keel
Teema 1. Bilanss. Terminoloogia.
Teema 2. Pank, konto. Kontode tüübid, liigid, tunnused. Raha ja manipulatsioonid.
Teema 3. Palk, selle liigid. Tasud, väljamaksed.
Teema 4. Aruanded ja aruandlus.
Teema 5. Arvsõnade käänamine, tuletised. Aritmeetika, terminid.
Teema 6. Järgarvsõnade kasutamine. Kuupäevad ja kellaajad. Kokkulepete tegemine.
Teema 7. Telefonikõned, e-kirjad. Sõnavara.
Teema 8. Raamatupidaja töövahendid: arvuti, kantseleikaup, programmid.
Teema 9. Ametlikud kirjad. Sõnavara, lühendid, kirjade struktuur.
Teema 10. Iseseisev töö (5 ak.t)
Kokku: 65 ak.t (sh iseseisev töö — 5 ak.t)

5. Koolituse sisu ja maht

Põhiõpe koosneb 8 moodulist ja sisaldab 398 akadeemilist tundi, millest 162 ak.t on kontakttunnid, 56 ak.tundi praktilist tööd, 50 ak. tundi on iseseisvat tööd, 65 ak.t on eesti keele tunnid (s.h 5 tundi on iseseisev töö) ja 65 ak.t on inglise keele tunnid (s.h 5 tundi on iseseisev töö).

Moodul 1 sisaldab 61 ak.tundi, moodul 2 – 57 ak.tundi, moodul 3 – 40 ak.tundi, moodul 4 – 40 ak.tundi, moodul 5 – 40 ak.tundi, moodul 6 – 30 ak.tundi, moodul 7 – 65 ak.tundi, moodul 8 — 65 ak.tundi.

6. Õpingute alustamise tingimused
6.1. Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
6.2. Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.

7. Õppevorm
7.1. Raamatupidaja koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 3-4 korda nädalas. Õppekeel on eesti keel ja vene keel.
7.2. Õppetöö viiakse läbi loengu, seminari ja praktilise töö vormis.
7.3. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
7.4. Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 4 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Hindamise põhimõtted
8.1. Õppija võib mooduli lõpetada vastava astme suulise ja/või kirjaliku testiga, ning praktiliste ülesannetega.
8.2. Õppija võib jätkata õpinguid järgmisel moodulil ka õpetaja hinnangu alusel.
8.3 Teadmiste kontrollimiseks kasutatakse erinevaid vorme: suuline arvestus; kirjalik arvestus; iseseisvate tööde arutelu; praktiliste oskuste kontrollimine.

Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse järgmiselt:

— kui õpilane on saanud 90–100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «5» „väga hea“.
— kui õpilane on saanud 70–89% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «4» „hea“.
— kui õpilane on saanud «3» 45–69% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „rahuldav“.
— kui õpilane on saanud «2» 20–44% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „puudulik“.
— kui õpilane on saanud «1» 0–19% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „puudulik“.

Õpitulemus loetakse positiivseks, kui seda on hinnatud hindele «3» (« rahuldav ») kuni «5» («väga hea») ning negatiivne tulemus «mittearvestatud».

9. Õpperuumid, sisustuse ja seadmete kirjeldus
9.1 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, arvutid. Loengute läbiviimiseks kasutatakse tahvlit, projektorit ja arvutit. Õppetöös kasutatakse kooli arvuteid, kuhu on paigaldatud litsentseeritud programmid.

10. Lõpetamise kord
10.1. Nõuded õpingute lõpetamiseks: aktiivne osavõtt loengutest ja praktilisest tööst ning aktiivne iseseisev töö.
10.2. Täieliku põhiõppe või mooduli lõpus õppija sooritab suulise ja/või kirjaliku testi või suulise ja kirjaliku arvestuse, mille positiivset tulemust kinnitab vastav tunnistus.
10.3. Õpingute lõpetamist kinnitab ka tõend koolitusel osalemise kohta.