EV Koolitus MTÜ Arvutiõppe õppekava

Õppekava nimetus: Arvutiõpe

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Õppejõud: Vassili Hromenkov (kõrgharidus, matemaatik-programmeerija), Žanna Kriger (kõrgharidus, sisearhitekt), Dmitri Kriger (kõrgharidus, spetsialist kvaliteetsete fotokujutuste loomisel arhitektuurse projekteerimise vallas ja interjööri konstrueerimisel)

1. Üldsätted
1.1 EV Koolitus MTÜ Arvutiõppe õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
1.2 Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest osast.

2. Õppekava eesmärk
Käesolev õppekava koosneb 8 moodulist.
Õppekava eesmärk:
2.1 Anda arvuti edukaks kasutamiseks põhilised praktilised oskused ja kogemused rakenduslike programmide kasutamise osas töökohustuste täitmisel, sealhulgas:
— süsteemsed oskused töötamiseks tekstitöötlusprogrammiga (MS Word);
— süsteemsed oskused töötamiseks tabelarvutusprogrammiga (MS Excel);
— andmebaaside loomine ja kasutamine;
— interneti ja elektronposti kasutamise põhitõed;
— turvalisuse põhitõed;
— informatsiooni esitluse oskused;
— automatiseeritud projekteerimise süsteemi kasutamine ja jooniste ning projektdokumentatsiooni koostamine;
— kolmemõõtmelise graafika koostamise ja redigeerimise alused;
— animatsioonitehnika kasutamine
— visualiseerimine 3D graafika loomise juures.
2.2 Õppekava eesmärgiks on ühendada teoreetilised teadmised praktilise tööga.

3. Saadavad teadmised ja oskused
Koolituse läbinu oskab:
— töötada iseseisvalt arvutiga kasutades õigeid töövõtteid;
— kirjutada dokumente, koostada tabeleid ja lihtsamaid diagramme;
— avada, kujundada, salvestada ja printida dokumente ning tabeleid;
— luua esitlusi, salvestada neid, liikuda avatud esitluste vahel;
— kasutada failitöötluse põhioperatsioone;
— veebikasutamise oskus (navigeerimine, otsing, järjehoidjad );
— kasutada elektronposti (kirjavahetus, adresseerimine, postkasti haldamine);
— teab arvuti ja interneti turvalisuse kasutamise põhitõdesid;
omandab projekteerimise oskused, lihtsad kui ka keerulised võtted jooniste koostamiseks, oskab töötada kahemõõtmeliste joonistega, töödelda projektdokumentatsiooni igas valdkonnas (masinaehitus, ehitus, arhitektuur jne);
— luua staatilisi stseene, modelleerida primitiivide ja parameetriliste modifikaatorite abil, kasutades loogilisi operatsioone, töötada materjalidega, kaameratega ja valgusallikatega.

4. Õppekava struktuur ja kestvus
Käesolev õppekava näeb ette 268 ak.tundi (sh iseseisev töö 58 ak.tundi) ja koosneb 8 moodulist. Moodulid 1 — 6 on arvuti baaskursus (60 ak.tundi – kontakttöö ja 28 ak.tundi – iseseisev töö). Moodul 7 on suunatud programmi AutoCAD tundma õppimisele (90 ak.tundi – kontatktöö ja 15 ak.tundi – iseseisev töö). Moodul 8 on suunatud programmi 3DsMAX tundma õppimisele
(60 ak.tundi – kontatktöö ja 15 ak.tundi – iseseisev töö).

Moodul 1. Arvuti kasutamine ja failihaaldus
Õppejõud: Vassili Hromenkov

Teema 1. Info- ja sidetehnoloogia põhimõisted: riistvara, tarkvara, võrgud.
Teema 2. Arvuti kasutamine
2.1 Arvuti käivitamine ja sisselogimine.
2.2 Windows-keskkonnas töötamise mõisted ja võimalused: töölaud, ikoonid, stardiriba, töö menüü ja akendega, klaviatuuri keele määramine ja lisamine.
2.3 Tarkvararakendused: installimise ja desinstallimise reeglid ja vajadus.
Teema 3. Failihaldus
3.1 Draivide, kaustade ja failide struktuur, salvestamise reeglid ja võimalused. Draivid ja kaustad: laiendamine, ahendamine, navigeerimine.
3.2 Failitüübid. Tegevused failidega: salvestamine, nimetamine, ümbernimetamine, sorteerimine, oleku muutmine (lugemisfail/lukus, lugemis-kirjutusfail).
3.3 Failide/kaustade kopeerimine, teisaldamine, kustutamine, otsimine. Prügikasti tühjendamine. Failide tihendamine. Viirusetõrje.
3.4 Printimine. Printeri valimine printerite loendis, uue printeri installimine. Dokumendi printimine. Printimise peatamine, taaskäivitamine, kustutamine .
Teema 4. Iseseisev töö (3 ak.t)
Kokku: 8 ak.t

Moodul 2. Tekstitöötlus
Õppejõud: Vassili Hromenkov

Teema 1. Sissejuhatus MS Wordi
Teema 2. Dokumendi loomine ja vormindamine
Teema 3. Tabeli loomine ja vormindamine
Teema 4. Kirja koostamine
Teema 5. Dokumendi häälestus ja printimine
Teema 6. Iseseisev töö (5 ak.t)
Kokku: 25 ak.t

Moodul 3. Arvutustabelid
Õppejõud: Vassili Hromenkov

Teema 1. Arvutustabelid (MS Excel). Elementaaroskused
Teema 2. Lahtrid
Teema 3. Read ja veerud. Töölehed
Teema 4. Valemid ja funktsioonid
Teema 5. Vormindamine
Teema 6. Diagrammid
Teema 7. Väljundite häälestus ja ettevalmistamine printimiseks
Teema 8. Iseseisev töö (5 ak.t)
Kokku: 25 ak.t

Moodul 4. Andmebaaside kasutamine
Õppejõud: Vassili Hromenkov

Teema 1. Andmebaaside alused
Teema 2. Kasutamine
2.1 Andmebaasi loomine, salvestamine, avamine, ja sulgemine. Tööriistaribade kuvamine ja peitmine. Spikrifunktsioonide kasutamine.
2.2 Tabeli, vormi või aruande avamine, salvestamine ,sulgemine, kustutamine. Navigeerimine tabeli/kirjete vahel.
Teema 3. Tabelid
3.1 Kirjete lisamine ja kustutamine tabelis. Andmete muutmine ja kustutamine kirjes.
3.2 Tabeli loomine, väljade kirjeldamine koos andmetüüpidega. Valideerimisreeglid arvu, kuupäeva, valuuta loomiseks. Välja seadmine primaatvõtmeks.
Teema 4. Infootsing
4.1 Käsu Otsi kasutamine. Filtri kasutamine. Päringute kasutamine andmete otsimiseks, taastamiseks, analüüsimiseks.
4.2 Kriteeriumi lisamine päringule ühe või mitme tehte abil järgmistest: = (võrdne), <> (ei võrdu), < (väiksem kui), <= (väiksem või võrdne), > (suurem kui), >= (suurem või võrdne).
4.3 Kriteeriumi lisamine päringule ühe või mitme loogikatehte abil järgmistest: AND (JA), OR (VÕI), NOT (EI).
4.4 Päringu redigeerimine: kriteeriumi lisamine, muutmine ja eemaldamine; väljade lisamine, eemaldamine, teisaldamine, peitmine ja kuvamine.
Teema 5. Objektid
5.1 Vormi loomine, kasutamine. Uute kirjete sisestamine. Kirjete kustutamine.
5.2 Andmete lisamine, muutmine, kustutamine. Teksti lisamine ja muutmine vormi päistes ja jalustes.
Teema 6. Väljundid
6.1 Aruande loomine tabeli /päringu põhjal. Andmeväljade ja päiste paigutuse muutmine aruande küljendis . Teksti lisamine ja muutmine aruande päistes ja jalustes. Tabeli, arvutustabeli päringutulemi, tekstifaili (.txt, .csv) või XML-vormingu eksportimine .
6.2 Tabeli, vormi, päringutulemi või aruande suuna muutmine: vertikaalpaigutus ja horisontaalpaigutus. Paberi formaadi muutmine. Lehekülje, valitud kirje(te) ja kogu tabeli printimine. Aruande kindlate lehekülgede ja kogu aruande printimine.
Teema 7. Iseseisev töö (5 ak.t)
Kokku: 10 ak.t

Moodul 5. Esitlus
Õppejõud: Vassili Hromenkov

Teema 1. Esitluste kasutamise rakendused ( MS PowerPoint)
Teema 2. Esitluse loomine
Teema 3. Tekst
Teema 4. Diagrammid
Teema 5. Graafikaobjektid
Teema 6. Väljundid.
Teema 7. Iseseisev töö (5 ak.t)
Kokku: 10 ak.t

Moodul 6. Veebisirvimine ja suhtlus
Õppejõud: Vassili Hromenkov

Teema 1. Internet
1.1 Sissejuhatus internetti: ühenduse võimalused, töö erinevate veebibrauseritega, www-aadresside ülesehitus.
1.2 Terminid: Interneti-teenuse pakkuja (ISP), üldine resursiaadress (URL), hüperlink. Otsingumootori olemus. Termin “RSS-materjalid”. Termin “netisaade”.
Teema 2. Veebibrauserid
Teema 3. Elektrooniline suhtlus
3.1 E-posti kasutamine: e-posti aadressi ülesehitus, internetipõhised postkastid ja kliendiprogrammid. Kirjade lugemine, kirjale vastamine, kirja edasisaatmine. Väljad: Adressaat, Koopia, Salakoopia. Faili lisamine kirjale . Manusfaili salvestamine. Funktsioonid: Vasta ja Vasta kõigile. Meilisõnumi eelvaade ja printimine.
3.2 E-postkasti korraldamine: Meilisõnumite otsimine, sortimine, kustutamine ja taastamine. E-posti kausta loomine ja kustutamine. Meilisõnumite prügikasti tühjendamine. Aadressiraamat: kontaktide lisamine, värskendamine ja kustutamine.
3.3 Virtuaalkogukonna mõiste: sotsiaalvõrgud, interneti foorumid, jututoad, võrgumängud.
3.4 Interneti-telefon ( VOLP) ja lühisõnumiteenus (SMS). Kiirsõnumite (IM) eelised: suhtlemine reaalajas, info reaalajas olevatest kontaktidest võrgus, failide edastamise võimalus.
Teema 4. Turvalisus
Teema 5. Iseseisev töö (5 ak.t)
Kokku: 10 ak.t

Moodul 7. Programm AutoCAD
Õppejõud: Žanna Kriger

Teema 1. Sissejuhatus süsteemi AutoCAD
Teema 2. Joonise loomine – AutoCADi peamine ülesanne
Teema 3. Objektide peamised omadused
Teema 4. Graafilised primitiivid kui kujutise alused
Teema 5. Keerulised graafilised primitiivid
Teema 6. Kujutiste redigeerimise tööriistad
Teema 7. Režiimide seadistamine ja praktilise joonestamise meetodid (ehitus- või masinaehitusjooniste näite põhjal)
Teema 8. Efektiivse töö tagamise võimalused
Teema 9. Joonise kui konstrueerimisdokumendi loomine (ehitus- või masinaehitusjooniste näite
põhjal)
Teema 10. Plokkide loomine ja kasutamine
Teema 11. Kasutaja koordinaatide süsteemi loomine ja sellega töötamine (ehitus- või masinaehitusjooniste näite põhjal)
Teema 12. Mõõtmete joonisele kandmine (ehitus- või masinaehitusjooniste näite põhjal)
Teema 13. Jooniste kopeerimine
Teema 14. Iseseisev töö (15 ak.t)
Kokku: 105 ak.t

Kursuse eesmärk – projekteerimise alused süsteemis AutoCAD, oskus töötada kahemõõtmeliste joonistega. Projektdokumentatsiooni töötlemine igas valdkonnas: masinaehitus, ehitus, arhitektuur jne.
Kursuste käigus õpetatakse nii lihtsaid kui ka keerulisi võtteid jooniste koostamiseks, täiendavaid võimalusi süsteemi häälestamiseks, et saavutada maksimaalne töötulemus.

Kursuste lõpus õppur oskab:
— kindlalt töötada süsteemis AutoCAD;
— efektiivselt kasutada modelleerimise tehnoloogiat;
— koostada tööjooniste elektroonset versiooni;
— kasutada joonestamise baasvõtteid;
— redigeerida ja muuta objekti omadusi;
— valida teksti ja jooniste stiili;
— vahetada andmeid ja fragmente jooniste vahel;
— ette valmistada jooniste trükiversiooni ja kompekteerida jooniseid;
— viia joonised välja trükkimiseks.

Moodul 8. Programm 3Ds MAX
Õppejõud: Dmitri Kriger

Teema 1. Tutvumine programmiga
Teema 2. Töö objektidega
Teema 3. Objektide omadused
Teema 4. Objektide modifikaatorid
Teema 5. Modelleerimine (redigeeritavad objektid)
Teema 6. Lekaalid ja kõverad
Teema 7. Materjalid
Teema 8. Valgusallikad ja materjalide kaardid
Teema 9. Kaamerad ja visualiseerimine
Teema 10. Kujutise töötlus.
Teema 11. Iseseisev töö (15 ak.t)
Kokku: 75 ak.t

Autodesk 3ds Max kursus on 3D graafikaprogrammi teadmiste omandamise baaskursus. Koolitusprogrammi peamine rõhk on järgmistel teemadel: erinevate esemete, lihtsate interjööride ja täiuslike ruumide modelleerimine ning ka valgustuse paigutamine ja tekstuuride paigaldamine.

Kursuste lõpus õppur oskab:
— luua staatilisi stseene,
-modelleerida primitiivide ja parameetriliste modifikaatorite abil, kasutades loogilisi operatsioone,
— töötada materjalidega, kaameratega ja valgusallikatega,
-luua kolmemõõtmelisi ruume ja fotorealistlikke kujutisi kolmemõõtmelistest objektidest.

Järjepidevus ja loogiline lähenemine annab võimaluse kuulajal lühikese ajaga mõista programmi loogikat ja omandada põhiinstrumendid iseseisvaks tööks programmiga Autodesk 3ds Max. Samas võimaldab hästi struktureeritud programm leida individuaalse lähenemise igale õppurile, kes tulevikus võib edukalt konkureerida tööturul nõutavatel ja hästi tasustavatel töökohtadel.

5. Koolituse sisu ja maht
Põhiõpe koosneb 8 moodulist ja sisaldab 268 akadeemilist tundi (sh iseseisev töö 58 ak.tundi).
Moodul 1 sisaldab 8 ak.tundi (sh iseseisev töö 3 ak.tundi), moodul 2 – 25 ak.tundi (sh iseseisev töö 5 ak.tundi), moodul 3 – 25 ak.tundi (sh iseseisev töö 5 ak.tundi), moodul 4 – 10 ak.tundi (sh iseseisev töö 5 ak.tundi), moodul 5 – 10 ak.tundi (sh iseseisev töö 5 ak.tundi), moodul 6 – 10 ak.tundi (sh iseseisev töö 5 ak.tundi), moodul 7 – 105 ak.tundi (sh iseseisev töö 15 ak.tundi), moodul 8 – 75 ak.tundi (sh iseseisev töö 15 ak.tundi).

6. Õpingute alustamise tingimused
6.1 Õppija alustab õpinguid suulise või kirjaliku registreerimise alusel.
6.2 Õppimise alustamist tõendab kirjalik koolitusleping.

7. Õppevorm
7.1 Põhiõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 2 korda nädalas 4 akadeemilist tundi korraga.
7.2 Õppekeel on vene keel.
7.3 Õppetöö viiakse läbi loengu ja praktilise töö vormis.
7.4 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
7.5 Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Hindamise põhimõtted
8.1 Õppija lõpetab mooduli vastava astme kirjaliku arvestusega või eksamiga.
8.2 Õppija võib jätkata õpinguid järgmisel moodulil ka õpetaja hinnangu alusel.
Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse järgmiselt:
— kui õpilane on saanud 90–100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «5» „väga hea“.
— kui õpilane on saanud 70–89% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «4» „hea“.
— kui õpilane on saanud 45–69% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «3» „rahuldav“.
— kui õpilane on saanud 20–44% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «2» „puudulik“.
— kui õpilane on saanud 0–19% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «1» „puudulik“.
Õpitulemus loetakse positiivseks, kui seda on hinnatud hindele «3» (« rahuldav ») kuni «5» («väga hea») ning negatiivne tulemus «mittearvestatud».

9. Õpperuumid, sisustuse ja seadmete kirjeldus
Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Loengute jaoks kasutatakse projektorit ja arvutit. Õppetöös kasutatakse kooli arvuteid, kuhu on paigaldatud litsentseeritud programmid.

10. Lõpetamise kord
10.1 Nõuded õpingute lõpetamiseks : aktiivne osavõtt loengutest ja praktilisest tööst ning aktiivne iseseisev töö.
10.2 Õppija võib lõpetada põhiõpingud talle vajaliku mooduli lõpul.
10.3 Täieliku põhiõppe või mooduli lõpus õppija sooritab kirjaliku arvestuse või kirjaliku eksami, mille positiivset tulemust kinnitab vastav tunnistus.
10.4 Õpingute lõpetamist kinnitab ka tõend koolitusel osalemise kohta.