EV Koolitus MTÜ Lapsehoidja koolituse õppekava

Õppekava nimetus: Lapsehoidja koolitus

Õppekavarühm: Lastehooldus ja noorsootöö

1. Üldsätted
1.1. EV Koolitus MTÜ Lapsehoidja kursuse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest ja vastab „Kutse andmise kord lapsehoidjatele“ ja kutsestandardi lapsehoidja tase 4 nõuetele.
1.2. Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest.

2. Õppekava eesmärk
2.1. Käesoleva kursuse eesmärk:
2.1.1. anda kuulajatele (kõigile, kes tegelevad lapsehoidmise teenuse osutamisega või kavatsevad sellega alustada) teadmisi mudilaste ja laste arengust, tervisest, toitumisest ja arendavatest tegevustest ning õpetada kuidas lastega paremini toime tulla
2.1.2. ühendada teoreetilised teadmised praktilise tööga.
2.1.3. koolituse lõppeesmärgiks on tulemus, mille alusel koolituse läbinu võib taotleda lapsehoidja taseme 4 nõuetele vastavat kutsetunnistust.

3. Omandatavad teadmised ja oskused
3.1. Omandatakse tööks vajalikud teadmised ja oskused lapse hooldamiseks ning arengu toetamiseks.
3.2. Kaasa aitamine lapse füüsilisele, emotsionaalsele, intellektuaalsele ja sotsiaalsele arengule, arvestades perekonna vajadusi lapse hooldamisel.
3.3. Lapsehoidja peamiste tööülesannete kohta omandatavad teadmised ja oskused:

  • Tagab füüsiliselt ja psüühiliselt turvalise keskkonna lapsele
  • Toetab koostöös lapsevanema lapse arengut, lähtudes lapse individuaalsusest
  • Hooldab imikut igapäevastes toimingutes, luues emotsionaalse ja turvalise keskkkonna imiku arenguks
  • Hoiab ja õpetab erivajadustega last
  • Kujundab lapsele õigeid hügieeniharjumusi
  • Koostab lapsele tervisliku menüü, valmistab toitu
  • Märkab muutusi lapse tervislikus seisundis ja hoolitseb haige lapse eest
  • Vajadusel annab lapsele esmaabi


3.4. Iseseisev töö
Eesmärgiks on omandada põhilisi teadmisi, professionaalseid oskusi ja võimeid. Profiili kogemus, loominguline ja teadustegevus. Õpilaste iseseisev töö soodustab iseseisvuse arenemist, vastutustunde suurenemist, loomingulist lähenemist probleemide lahendamisele haridus- ja professionaalsel tasemel.
Tänu iseseisvale tööle õpilased õpivad orienteeruma vastavas teaduslikus kirjanduses.
3.5. Praktika
Praktika eesmärgiks on omandada praktilise töö kogemusi kasutades omandatud teoreetilisi teadmisi, anda õppijale töö leidmiseks vajalik praktiline töökogemus ning täiendada töölesaamiseks vajalikke ametialaseid oskuseid ja teadmisi.

4. Õppekava struktuur ja kestvus
4.1 Õppekava näeb ette 284 ak. tundi, millest 180 ak. tundi on kontakttunnid, 80 ak. tundi on juhendatud praktika tunnid ja 24 ak. tundi on iseseisvat tööd.

Moodul 1. Turvalise keskkonna tagamine lapsele
Teema 1. Töökeskkonna füüsikalised, keemilised, bioloogilised ja psühholoogilised
ohutegurid, nende vältimine ja riskide vähendamine;
Teema 2. Lastehoiuga seotud tööohutus-, töötervishoiu- ja hügieeninõuded;
Teema 3. Kodumajandamise ja olmehügieeni põhialused;
Teema 4. Ohutustehnika nõuded turvalise keskkonna loomisel ja säilitamisel.
Teema 5. Iseseisev töö (4 ak.t)
Kokku: 24 ak.t

Moodul 2. Lapse kasvu ja arengu toetamine
Teema 1. Lapse erinevad arengufaasid, ealised erinevused;
Teema 2. Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine;
Teema 3. Lapse kõne, taju, mõtlemise, fantaasia areng ja sotsiaalsed oskused;
Teema 4. Kombeõpetus ja eetika;
Teema 5. Eakohaste päevategevuste planeerimise ja läbiviimise alused
Teema 6. Iseseisev töö (2 ak.t)
Kokku: 24 ak.t

Moodul 3. Lapse hügieeniharjumuste kujundamine, juhendamine hügieeni täitmisel ja vajadusel abistamine
Teema 1. Puhtusekasvatus;
Teema 2. Lapse vanusele ja arengule vastavad hügieeni juhendamismeetodid;
Teema 3. Lapse ealised erinevused ja individuaalne võimekus.
Teema 4. Iseseisev töö (2 ak.t)
Kokku: 12 ak.t

Moodul 4. Lapse toitmine ja lapse abistamine söömisel
Teema 1. Söömiskultuur (sh religioossed ja kultuurilised tõekspidamised) ja
kombeõpetuse põhialused;
Teema 2. Laste eakohase tervisliku toitlustamise põhimõtted ja toitumishügieeni reeglid;
Teema 3. Menüüde koostamine vastavalt etteantud juhistele ja ravitoitlustamise alused;
Teema 4. Iseseisev töö (2 ak.t)
Kokku: 12 ak.t

Moodul 5. Lapse tervisliku seisundi jälgimine, tervise edendamine, haige lapse eest hoolitsemine
Teema 1. Lapse tervist ohustavad tegurid;
Teema 2. Lapse tervist edendavad tegurid;
Teema 3. Lapse tervisliku seisundi (kehatemperatuur, hingamine, eritamine jne)
ja turvalisuse (lapse vanusele ja vajadustele vastav ohutu keskkond) jälgimine;
Teema 4. Lapse esmaabi;
Teema 5. Imiku ja väikelapse hooldamise ning põetamise alused;
Teema 6. Puudega lapse hooldamise ning põetamise alused.
Teema 7. Iseseisev töö (2 ak.t)
Kokku: 14 ak.t

Moodul 6. Koostöö vanematega
Teema 1. Lapse kasvatamise põhialused;
Teema 2. Pedagoogika ja psühholoogia alused;
Teema 3. Nõustamispõhimõtted;
Teema 4. Suhtlemispsühholoogia alused.
Teema 5. Iseseisev töö (2 ak.t)
Kokku: 22 ak.t

Moodul 7. Esmaabi andmine
Teema 1. Lapse eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm);
Teema 2. Erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid
(nt uppumine, elektrilöök jm) ja traumad (luumurd, verejooks jm);
Teema 3. Elustamise ABC;
Teema 4. Esmaabivõtted ja –vahendid.
Teema 5. Suuline test
Kokku: 16 ak.t

Moodul 8. Arvuti kasutamine
Teema 1. Põhiteadmised enamkasutatavatest programmidest (MS Office, veebilehitsejad)
ja riistvarast;
Teema 2. Veebikasutuse võimalused;
Teema 3. Internetiturvalisus (käitumine internetis, ohud, probleemilahendus);
Teema 4. Iseseisev töö (4 ak.t)
Kokku: 8 ak.t

Moodul 9. Tööjuhendamine
Teema 1. Juhtimise alused;
Teema 2. Meeskonnatöö alused;
Teema 3. Arvutikasutamine tasemel AO1 – AO4, AO7;
Teema 4. Suuline test
Kokku: 16 ak.t

Moodul 10. Erilise ja erivajadusega lapse hoidmine
Teema 1. Erinevad puuded ja haigusseisundid;
Teema 2. Probleemsed käitumised;
Teema 3. Rehabilitatsiooni alused;
Teema 4. Abivahendid ja nende kasutamine;
Teema 5. Alternatiivkommunikatsiooni alused:
Teema 6. Eripedagoogika ja –psühholoogia alused.
Teema 7. Iseseisev töö (4 ak.t)
Kokku: 28 ak.t

Moodul 11. Lapsehoiuteenuse osutamine
Teema 1. Kutse-eetika;
Teema 2. Lapsehoiuga seotud tööohutus- ja hügieeninõuded;
Teema 3. Kutsealaga seonduvad õigusaktid.
Teema 4. Iseseisev töö (2 ak.t)
Kokku: 18 ak.t

Moodul 12. Praktika moodul
Teema 1. Praktilised ülesanded
Kokku: 80 ak.t

Juhendatud praktika toimub lasteaedades ja lasteasutustes. Praktilise tööga kinnitatakse omandatud teoreetiline materjal. Õppijad saavad kogemuse selleks, et edukalt tegutseda oma tulevasel erialal.

5. Koolituse sisu ja maht
Põhiõpe koosneb 12 moodulist ja sisaldab 284 akadeemilist tundi, millest 180 ak. tundi on kontakttunnid, 80 ak. tundi on juhendatud praktika tunnid ja 24 ak. tundi on iseseisvat tööd.

6. Õpingute alustamise tingimused
6.1. Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
6.2. Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.
6.3. Lapsehoidja koolitusel saavad osaleda vähemalt 18 aastased isikud ja need, kellel on vähemalt põhiharidus.

7. Õppevorm
7.1.Lapsehoidja koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 3-4 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 5 kuud ja õhtuõpe kuni 9 kuud. Õppekeel on vene keel.
7.2.Õppetöö viiakse läbi loengu, seminari, praktilise töö ja juhendatud praktika vormis.
7.3 Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
7.4.Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 4 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Hindamise põhimõtted
8.1. Õppija võib mooduli lõpetada vastava astme suulise ja/või kirjaliku testiga, ning praktiliste ülesannetega.
8.2. Õppija võib jätkata õpinguid järgmisel moodulil ka õpetaja hinnangu alusel.
8.3 Teadmiste kontrollimiseks kasutatakse erinevaid vorme: suuline arvestus; kirjalik arvestus; iseseisvate tööde arutelu; praktiliste oskuste kontrollimine.

Õpilaste teadmisi ja oskusi hinnatakse järgmiselt:

— kui õpilane on saanud 90–100% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «5» „väga hea“.
— kui õpilane on saanud 70–89% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega «4» „hea“.
— kui õpilane on saanud «3» 45–69% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „rahuldav“.
— kui õpilane on saanud «2» 20–44% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „puudulik“.
— kui õpilane on saanud «1» 0–19% maksimaalselt võimalikust punktide arvust, hinnatakse õpitulemust hindega „puudulik“.

Õpitulemus loetakse positiivseks, kui seda on hinnatud hindele «3» (« rahuldav ») kuni «5» («väga hea») ning negatiivne tulemus «mittearvestatud».

9. Õpperuumid, sisustuse ja seadmete kirjeldus
9.1 Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Loengute jaoks kasutatakse projektorit ja arvutit.

10. Lõpetamise kord
10.1. Nõuded õpingute lõpetamiseks: aktiivne osavõtt loengutest ja praktilisest tööst ning aktiivne iseseisev töö.
10.2. Täieliku põhiõppe või mooduli lõpus õppija sooritab suulise ja/või kirjaliku testi või suulise ja kirjaliku arvestuse, mille positiivset tulemust kinnitab vastav tunnistus.
10.3. Õpingute lõpetamist kinnitab ka tõend koolitusel osalemise kohta.