EV Koolituse MTÜ Tugiisik lapsele koolituse (koos juhendatud praktikaga) õppekava 

Õppekava nimetus: Tugiisik lapsele

Õppekavarühm: Sotsiaal- ja käitumisteadused

Õppejõud: Jelena Parfjonova (psühholoogiline kõrgharidus, psühholoog), Ljudmilla Šturm (meditsiiniline kõrgharidus, lastearst), Angela Melikhova (juriidiline kõrgharidus, jurist-konsultant), Jaana Palusaar (RN MA-erakorralise meditsiini õde, in   tensiivõenduse spetsialist, haridusteaduste magister (andragoogika), Jelena Varunina (spetsialist eelkooliealiste laste hariduse alal, omab enam kui 10 aastast kogemust loomingulises töös lastega).

 1. Üldsätted
 • EV Koolitus MTÜ Tugiisik lapsele koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava koostamisel on lähtutud Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tugiisikuteenuse eesmärkidest ja sisust.
 • Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest.
 1. Õppekava eesmärk

Anda vajalikud teadmised ja oskused sotsiaal- ja tugiisiku töö alal.

 1. Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

 • tagab füüsiliselt ja psüühiliselt turvalise keskkonna lapsele
 • toetab koostöös lapsevanema lapse arengut, lähtudes lapse individuaalsusest
 • oskab näha ja lahendada laste probleeme tänapäeva ühiskonnas
 • märkab muutusi lapse tervislikus seisundis ja hoolitseb haige lapse eest
 • oskab pöörduda asjaajamisel või ülesannete lahendamisel õige haldusorganisatsiooni poole
 • oskab leida ning kasutada avalikke teenuseid
 • teeb koostööd nii meeskonna kui ka abivajajate ja nende lähedastega
 • on orienteeritud kliendikesksusele ja pidevale oma töö täiustamisele
 1. Õpingute alustamise tingimused
 • Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
 • Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.
 • Tugiisik lapsele koolitusel saavad osaleda vähemalt 21 aastased isikud ja need, kellel on vähemalt keskharidus.
 1. Õppe kogumaht

Põhiõpe sisaldab 270 akadeemilist tundi, millest 160 on kontakttunnid, 80 on juhendatud praktika tunnid ja 30 tundi on iseseisvat tööd.

 1. Õppe sisu

Sotsiaalpoliitika

 • Professionaalse tugiisiku teenuse olemus
 • Isiklik abistaja ja tugiisiku teenus
 • Seadusandlus ja õigused ning kohustused tugiisiku töös
 • Teenuse osutaja rollid töötamisel  klientidega ja piirid tugiisiku töös
 • Isikuandmete kaitse

Turvalise keskkonna tagamine lapsele

 • Töökeskkonna füüsikalised, keemilised, bioloogilised ja psühholoogilised  ohutegurid, nende vältimine ja riskide vähendamine
 • Lastehoiuga seotud tööohutus-, töötervishoiu- ja hügieeninõuded
 • Kodumajandamise ja olmehügieeni põhialused
 • Ohutustehnika nõuded turvalise keskkonna loomisel ja säilitamisel

Eripedagoogika ja psühholoogia alused

 • Arengupsühholoogia. Lapsepõlv ja noorus. Täiskasvanuiga. Vanadus ja surm.
 • Levinumad psühholoogilised probleemid inimese elu erinevatel perioodidel
 • Erivajadustega inimestega suhtlemine eriolukordades
 • Reageerimine käitumisprobleemidel
 • Probleemse käitumise põhjused, tagajärjed ja prognoosid

Lapse kasvu ja arengu toetamine

 • Lapse erinevad arengufaasid, ealised erinevused;
 • Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine;
 • Lapse kõne, taju, mõtlemise, fantaasia areng ja sotsiaalsed oskused;
 • Kombeõpetus ja eetika;
 • Eakohaste päevategevuste planeerimise ja läbiviimise alused;

Lapse tervisliku seisundi jälgimine, tervise edendamine, haige lapse eest hoolitsemine

 • Lapse tervist ohustavad tegurid
 • Lapse tervist edendavad tegurid
 • Lapse tervisliku seisundi (kehatemperatuur, hingamine, eritamine jne) ja turvalisuse (lapse vanusele ja vajadustele vastav ohutu keskkond) jälgimine
 • Imiku ja väikelapse hooldamise ning põetamise alused
 • Puudega lapse hooldamise ning põetamise alused

Koostöö perekonnas

 • Suhtlemisoskused tugiisiku töös
 • Teenuste osutamise etapid
 • Tugiisiku isiksuse roll tema töös (väärtused, tõekspidamised jt)
 • Individuaalne töö, meeskonnatöö, võrgustiku töö
 • Kontakti loomine, intervjueerimine, aktiivne kuulamine, tagasiside
 • Konfliktsituatsioonid

Esmaabi andmine

 • Lapse eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm)
 • Erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm) ja traumad (luumurd, verejooks jm)
 • Elustamise ABC
 • Esmaabivõtted ja –vahendid

Praktika

Juhendatud praktika toimub lasteaedades ja lasteasutustes. Praktilise tööga kinnitatakse omandatud teoreetiline materjal. Õppijad saavad kogemuse selleks, et edukalt tegutseda oma tulevasel erialal.

 1. Õppevorm
 • Kursuseõpe toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 3 — 4 korda nädalas maksimaalselt 8 ak. tundi korraga. Õppeaja kestus kuni 4 kuud.
 • Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
 • Üks õppepäev kestab kuni 8 tundi.
 • Õppekeel on vene keel.
 1. Õppemeetodid

Õppetöö viiakse läbi järgmiselt: loeng, seminar, grupitöö, iseseisev töö.

 1. Õppematerjal:

Lektorite poolt koostatud konspektid

 1. Õppekeskkonna kirjeldus
 • Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
 • Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
 • Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
 • Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.
 • Õpperuumides on õppimise läbiviimiseks ette nähtud mööbel: lauad, toolid, tahvlid. Vajadusel võimalik kasutada projektorit ja arvutit. Õpperuumid ja tehnika vastavad tervisekaitse-ja ohutusnõuetele.
 1. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
 • Täieliku koolituse  lõpus  õppija koosneb eneseanalüüsi ja sooritab kirjaliku testi.
 • Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%.
 • Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele ja kirjaliku lõputesti tulemusele vähemalt 60% sooritanutele väljastatakse tunnistus.
 • Vähemalt 70% kontakttundides osalenutele, kelle lõputesti tulemus jääb alla 60% või kes ei ole lõputesti sooritanud, väljastatakse kursusel osalemist kinnitav tõend.