EV Koolitus MTÜ Spetsiaalsete sotsiaalkindlustusasutuste tegevusjuhendaja koolituse õppekava

Õppekava nimetus: Tegevusjuhendaja

Õppekavagrupp: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õpetajad: Tereza Kipper (psühholoogiline kõrgharidus), Angela Melikhova (juriidiline kõrgharidus, jurist-konsultant), Jaana Palusaar (RN MA-erakorralise meditsiini õde, intensiivõenduse spetsialist, haridusteaduste magister (andragoogika), Inga Semjonova (rakenduskõrgharidus, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)

1. Üldsätted

1.1. EV Kooltus MTÜ Tegevusjuhendaja koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest ning Tegevusjuhendaja kutsestandardist, tase 4.

1.2. Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest, iseseisvast tööst ja praktilisest osast.

2. Õppekava eesmärk

2.1. Koolituse läbinu suudab juhtida ja toetada psüühiliste erivajadustega inimest tema igapäevases tegevuses, töös ja hobides, et tagada maksimaalne iseseisvus ja elukvaliteet.

2.1.1. Lõpetajal on vajalikud teadmised kvalifikatsioonistandardi Tegevusjuhendaja 4. taseme eksami sooritamiseks.

3. Õpiväljundid Koolituse läbinu:

3.1. mõistab erihooldussüsteemi olemust

3.2. osutab erihoolekandeteenuseid, lähtudes kliendi arengust ja operatiivvõime tasemest

3.3. valdab kõige levinumaid klientidega töötamise meetodeid

3.4. kasutab oma töös erivajadustega inimestele sobivaid meetodeid

3.5. koostab tegevuskava psüühiliste erivajadustega inimestele

3.6. hindab kannatanu seisundit ja annab esmast abi

4. Sihtgrupp

Erihariduseta ja rehabilitatsiooniteenuseid osutavate asutuste töötajad, kellel puudub kutsekvalifikatsioon, madal või vananenud kutsekvalifikatsioon ja kes soovivad asuda tööle tegevusjuhendajana. Koolitusele on kutsutud ka need, kes hoolivad lähedastest või on koolitusest huvitatud ja keda pole koolitatud tegevusjuhendajaks.

5. Õpingute alustamise tingimused

5.1. Õppija alustab õpinguid suulise või kirjaliku avalduse alusel.

5.2. Õpingute algust kinnitab kirjalik registreerimisleht

5.3. Tegevusjuhendaja kursus on mõeldud 18-aastaseks saanud inimestele, kellel on vähemalt keskharidus.

6. Õppe kogumaht

Õppekava näeb ette 260 akadeemilist tundi, millest 160 ak.tundi on kontakttunnid, 30 ak tundi on juhendatud praktika ja 70 ak. tundi on iseseisvat tööd.

7. Õppe sisu

Teema 1. Sotsiaalabi psüühiliste erivajadustega inimestele

1.1 Tegevusjuhendaja töö põhialused

1.2. Tegevusjuhendaja roll, vastutus, kompetentsid

1.3. Tegevusjuhendaja isikuomadused

1.4. Sotsiaalkindlustuse aluspõhimõtted erivajadustega inimestele Eestis

1.5. Spetsiaalsed sotsiaalkindlustusteenused

1.6. Tegevusjuhendaja tegevust reguleerivad õigusaktid

1.7. Eetilised aspektid sotsiaalkindlustuses

1.8. Inimõigused sotsiaalkindlustuses

Teema 2. Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine

2.1. Klienditugi suhtluses.

2.2. Kliendile käitumisnormide õpetamine.

2.3. Toimetulek kliendi emotsionaalsete seisunditega

2.4. Konfliktide lahendamine ja enesekindel käitumine.

2.5. Tagasiside andmine suhtlusolukordade kohta.

Teema 3. Kliendi toimetulekuvõime arendamine ja iseseisvuse toetamine

3.1. Kliendi toimetulekuvõime ja abivajaduste hindamine ning analüüs

3.2. Tervisliku seisundi jälgimine, muutuste fikseerimine.

3.3. Tervislike eluviiside kujundamine.

3.4. Kliendi motiveerimine ja kaasamine tegevustesse.

3.5. Kliendi juhendamine abivahendite kasutamisel.

Teema 4. Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevastes tegevustes

4.1. Päeva- / nädalaplaani koostamine koos kliendiga.

4.2. Klienditugi enda eest hoolitsemisel.

4.3. Kliendile määratud ravirežiimi jälgimine.

4.4. Leibkonna koolitus.

4.5. Toitumise jälgimine.

4.6. Päevaeelarve koostamine koos kliendiga.

4.7. Kliendi orienteerumine kogukonnas pakutavate teenuste tarbimisel.

Teema 5. Kliendi kontroll ja tugi vaba aja veetmise korraldamisel

5.1. Klientide suunamine ja kaasamine vaba aja tegevustesse.

5.2. Kliendiga erinevate tegevuste otsimine ja rakendamine.

5.3. Turvariskide arvestamine.

5.4. Juhendamine erinevatel üritustel osalemise kohta, vajadusel saatmine.

Teema 6. Kliendikeskse suhtlusvõrgu loomine ja säilitamine

6.1. Kliendi vajadustele vastava suhtlusvõrgu loomine.

6.2. Olemasoleva suhtlusvõrgu säilitamine.

6.3. Koostöö kliendi sugulaste ja eestkostjatega.

6.4. Koostöö teiste spetsialistidega.

Teema 7. Esmaabi osutamine

7.1. Taaselustamine

7.2. Väline verejooks

7.3. Šoki olemus ja selle märgid

7.4. Haavad, traumad ja luumurrud

7.5. Mürgitus

7.6. Söövitused, põletused, külmumine

Teema 8. Suuline test

8. Õppevorm

8.1. Koolitus toimub päeval ja / või õhtul 2–4 korda nädalas. Õppekeel on vene keel.

8.2 Õppetöö viiakse läbi järgmiselt: loeng, seminar, iseseisev töö, praktika.

8.3. Õppeaeg arvestatakse akadeemilistes tundides.

8.4. Üks akadeemiline päev kestab 4–8 akadeemilist tundi.

9. Õppekeskkonna kirjeldus

9.1. Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

9.2. Koolituse toimumise koht: Kivimurru 7, Tallinn.

9.3. Hoone otstarve on mitteeluruumid korterelamus. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.

9.4. Klassiruumid on puhtad, hästi valgustatud, ventileeritud ja sobiva temperatuuriga. Eraldi on garderoob.

9.5. Ruumis on õppetööks sobiv mööbel: lauad, toolid, lauad. Vajadusel on võimalik kasutada projektorit ja arvutit.

9.6. Õpilased saavad õppematerjalid paberkandjal. Ruumis on EV Koolitus MTÜ-le kuuluv printer. Seega kinnitame, et õppematerjale ja õppimiseks vajalikke vahendeid jätkub kõigile õpilastele.

9.7. Ruumid ja seadmed vastavad töökaitse- ja ohutusnõuetele.

9.8. On olemas tingimused liikumispuudega inimestele (kaldtee, tualett).

10. Õppematerjalide loend

Lektorite poolt koostatud konspektid

11. Hindamismeetod

Suuline test

12. Hindamiskriteeriumid

Eduka testi läbimiseks vajatakse vähemalt 60% õigeid vastuseid.

13. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

13.1. Kursuse lõpus sooritab õppija suulise testi

13.2. Kursuse läbimiseks on vajalik osaleda vähemalt 70% -l kontakttundidest.

13.3. Õppijale, kes sooritab vähemalt 60% testist, väljastatakse tunnistus.

13.4 Õppijale, kelle testi tulemus on alla 60% või pole üldse sooritatud, väljastatakse tõend, mis kinnitab koolitusel osalemist.

14. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

EV Koolitus MTÜ poolt kaasatud õpetajail on erialane haridus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.