Õppekava nimetus: Tegevusjuhendaja 4. tase

Õppekavagrupp: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Koolitajad: Tereza Kipper (psühholoogiline kõrgharidus), Angela Melikhova (juriidiline kõrgharidus, andragoog 6), Jaana Palusaar (RN MA-erakorralise meditsiini õde, intensiivõenduse spetsialist, andragoog), Inga Semjonova (rakenduskõrgharidus, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)

Sihtrühm: Erihariduseta ja rehabilitatsiooniteenuseid osutavate asutuste töötajad, kellel puudub kutsekvalifikatsioon, madal või vananenud kutsekvalifikatsioon või kes soovivad sooritada Tegevusjuendaja kutsestandardi tase 4 kutseeksamit.
 

1. Üldsätted

EV Koolitus MTÜ Tegevusjuhendaja koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest ning Tegevusjuhendaja kutsestandardist, tase 4.
 Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest, iseseisvast tööst ja praktilisest osast.

2. Eesmärk

Koolituse läbinu juhib ja toetab  psüühiliste erivajadustega inimest tema igapäevases tegevuses, et tagada tema elukvaliteet. Õppijal on vajalikud teadmised kvalifikatsioonistandardi Tegevusjuhendaja 4. taseme eksami sooritamiseks.

3. Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

  • mõistab erihooldussüsteemi olemust
  • osutab erihoolekandeteenuseid, lähtudes kliendi arengust ja operatiivvõime tasemest
  • valdab kõige levinumaid klientidega töötamise meetodeid
  • kasutab oma töös erivajadustega inimestele sobivaid meetodeid
  • koostab tegevuskava psüühiliste erivajadustega inimestele
  • hindab kannatanu seisundit ja annab esmast abi

4. Õppe kogumaht

Õppekava näeb ette 260 akadeemilist tundi (millest 190 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid ja 70 ak. t. on iseseisvat tööd).

5. Õppe sisu

Sotsiaalabi psüühiliste erivajadustega inimestele
Tegevusjuhendaja töö põhialused
Tegevusjuhendaja roll, vastutus, kompetentsid
Tegevusjuhendaja isikuomadused
Sotsiaalkindlustuse aluspõhimõtted erivajadustega inimestele Eestis
Spetsiaalsed sotsiaalkindlustusteenused
Tegevusjuhendaja tegevust reguleerivad õigusaktid
Eetilised aspektid sotsiaalkindlustuses
Inimõigused sotsiaalkindlustuses

Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine
Klienditugi suhtluses.
Kliendile käitumisnormide õpetamine.
Toimetulek kliendi emotsionaalsete seisunditega
Konfliktide lahendamine ja enesekindel käitumine.
Tagasiside andmine suhtlusolukordade kohta.

Kliendi toimetulekuvõime arendamine ja iseseisvuse  toetamine
Kliendi toimetulekuvõime ja abivajaduste hindamine ning analüüs
Tervisliku seisundi jälgimine, muutuste fikseerimine.
Tervislike eluviiside kujundamine.
Kliendi motiveerimine ja kaasamine tegevustesse.
Kliendi juhendamine abivahendite kasutamisel.

Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevastes tegevustes
Päeva- / nädalaplaani koostamine koos kliendiga.
Klienditugi enda eest hoolitsemisel.
Kliendile määratud ravirežiimi jälgimine.
Leibkonna koolitus.
Toitumise jälgimine.
Päevaeelarve koostamine koos kliendiga.
Kliendi orienteerumine kogukonnas pakutavate teenuste tarbimisel.

Kliendi kontroll ja tugi vaba aja veetmise korraldamisel
Klientide suunamine ja kaasamine vaba aja tegevustesse.
Kliendiga erinevate tegevuste otsimine ja rakendamine.
Turvariskide arvestamine.
Juhendamine erinevatel üritustel osalemise kohta, vajadusel saatmine.

Kliendikeskse suhtlusvõrgu loomine ja säilitamine
Kliendi vajadustele vastava suhtlusvõrgu loomine.
Olemasoleva suhtlusvõrgu  säilitamine.
Koostöö kliendi sugulaste ja eestkostjatega.
Koostöö teiste spetsialistidega.

Esmaabi osutamine
Taaselustamine
Väline verejooks
Šoki olemus ja selle märgid
Haavad, traumad ja luumurrud
Mürgitus
Söövitused, põletused, külmumine
Suuline test
Kokku: 260 ak.t (sh 70 ak.t. iseseisvat tööd)

6. Õpingute alustamise tingimused
Õppija alustab õpinguid suulise või kirjaliku avalduse alusel.
Õpingute algust kinnitab kirjalik registreerimisleht
Tegevusjuhendaja kursus on mõeldud 18-aastaseks saanud inimestele, kellel on vähemalt põhiharidus ja puudub sissekanne karistusregistris.

7. Õppevorm

Koolitus toimub hommikuses, päevases või õhtuses töövormis 2-4 korda nädalas.
Õppekeel on vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Õppemeetodid

Õppetöö viiakse läbi loengu, praktilise ja iseseisva töö vormis.

9. Hindamismeetod
Suuline test.

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab suulise testi.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest ja tema testi sooritamise õigsus on vähemalt 60% töö mahust, siis väljastatakse õppijale tunnistus.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest, kuid tema testi sooritamise õigsus jääb alla 60% töö mahust või ta ei ole testi sooritanud, siis väljastatakse õppijale kursusel osalemist kinnitav tõend.

11. Õppematerjal

Koolitajate poolt koostatud konspektid.

 12. Õppekeskkonna kirjeldus
Keskkond õppeasutuses on piisav koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on Kivimurru 7, Tallinn.
Hoone otstarve-mitteeluruumid kortermajas. Õppeasutusse on tänavalt eraldi sissepääs.
Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga. Eraldi asub garderoob.

On olemas tingimused liikumispuudega inimestele (kaldtee, inva-wc).

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Koolitus MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud  erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.