Õppekava nimetus: Täiskasvanute koolitaja (andragoogi) koolitus
Õppekavarühm: Kasvatusteadused
Koolitajad: Elena Morozova — ärikoolituste koolitaja, tehniline kõrgharidus ja psühholoogia-alane kõrgharidus. Aleksandr Martõnov—kõrgharidus sotsiaaltöö erialal, 6. taseme andragoog. Galina Safronova — kõrgharidus, õppinud Eesti Kõrgema Kommertskooli Avatud Ülikoolis, 6. taseme andragoog.
Sihtgrupp: igat tüüpi haridusasutuste juhid ja õpetajad, kelle tegevus on seotud täiskasvanuharidusega; personaliosakonna, haridus- või arendusosakonna juhid ja töötajad, kes korraldavad või viivad ettevõttes läbi koolitusi; erinevas vormis koolitusi pakkuvad spetsialistid (seminaride, töötubade, ümarlaudade, õppe sessioone); erinevatele täiskasvanute sihtrühmadele suunatud koolitusprogrammide juhid; äritreenerid ning äri-coachid; täiskasvanutele mõeldud huvitegevuse juhendajad (uute hobide õppimine, kasulike harjumuste omandamine jms.)

1. Üldsätted
EV Koolitus MTÜ Täiskasvanute koolitaja (andragoogi) koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest.
Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.

2. Eesmärk
Õpetajate ametipädevuste kvaliteetne muutumine ning areng, mis on vajalik täiskasvanuhariduse valdkonna erialaste probleemide lahendamiseks. 

3. Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

  • omandab täiskasvanud õppijate õppe korraldamise aluseid;
  • oskab õpetada täiskasvanud õppijaid, arvestades nende individuaalseid ja vanuselisi iseärasusi;
  • oskab rakendada täiskasvanute õppijate koolitamise kaasaegseid tehnoloogiaid õppe-eesmärkide saavutamiseks;
  • koostab ja kaitseb ennese kui andragoogi eneseanalüüsi;
  • saab võimalusi enesetäiendamiseks.

4. Õppe kogumaht
Õppekava näeb ette 180 ak.t. (millest 110 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid ning 70 ak.tundi iseseisvat tööd ).

5. Koolituse sisu
Andragoogika olemus, mõisted ja põhimõtted
Täiskasvanute õpe elukestva õppe süsteemis.
Täiskasvanu kui õpisubjekt. Andragoogika olemus ning roll.
Täiskasvanute õpetaja kutsestandard Eestis.
Täiskasvanute koolituse seadus.
Täiskasvanute õpetaja eetika.
Täiskasvanute koolitaja pädevused.

Täiskasvanuhariduse kontseptsioonid ja tehnoloogiad
Täiskasvanuhariduse arengu teooria ning praktika ajalooline tagasivaade.
Vanuseline periodiseerimine täiskasvanute tööalase ning isikliku kohanemise probleemide lahendamisel.
Аndragoogika ja akmeoloogia. Meisterliku tegevuse suutlikkuse probleem
Kohanenud täiskasvanuhariduse süsteemid.

Hariduslik disain
Andragoogika õppe käsitlused.
Täiskasvanuõppe protsessikaart. Disain läbi õpimudelite.
Õppimise kujundamine läbi õppija kogemuse.
Õppemeetodite klassifikatsioon, vormi ning vahendite valiku põhimõtted.
Elektroonilise ja mobiilse hariduse tehnoloogiad.
Моodulõpe kui täiskasvanuhariduse tehnoloogia.

Õppeprotsessi ettevalmistamine
Õpilasrühma õpivajaduste väljaselgitamine.
Õppekava koostamine ja koolituste/kursuste planeerimine.
Õppematerjalide ning vahendite kohandamine täiskasvanuõppes.
Õpitulemuste saavutamise hindamine ja analüüs.
Õpikeskkonna kujundamine. Hariduskeskkonna modelleerimise meetodid.

Haridusprotsessi läbiviimine
Juhtiva õppeprotsessi rolli teadlik valik.
Aktiivõppemeetodite kasutamine.
Dialoog õppetöös. Tagasiside õpilasele õppeprotsessis.
Rühmatöö eripära õpilastega töötamisel.
Rühma dünaamika. Rühma arenguprotsessid ning nende juhtimine.
Töötamine raskete koolitusel osalejatega.
Õpilaste arengu ja motiveerimise toetamine.

Õpetaja professionaalne areng
Täiskasvanute koolitaja pädevused.
Refleksiivse mõtlemise arendamine. Peegeldustasemed.
Enda tegevuse hindamine õppeprotsessis.
Motivatsioon ja eneseareng täiskasvanute õpetajana.
Kõnekunst ning avalik esinemine.
Professionaalse läbipõlemise ennetamine.
Supervisioon täiskasvanutega tundide läbiviimisel.

Eneseanalüüsi koostamine 5. või 6. taseme kutseeksamiks
Täiskasvanute õpetaja universaalsete pädevuste analüüs ja kirjeldamine.
Andragoogi eneseanalüüsi ettevalmistus.
E-portfoolio loomine.

Materjali paigutamine elektroonilisse keskkonda.

Kokku: 180 ak.t

6. Õpingute alustamise tingimused
Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.Õpingute alustamise tingimused.

7. Õppevorm
Täiskasvanute koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2 korda nädalas.
Õppekeel on vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

8. Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi järgmiselt: loeng, seminar, grupitöö, iseseisev töö.

9. Hindamismeetod
Eneseanalüüs, õppekava, supervision.

10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab suulise testi.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest ja tema suulise testi sooritamise õigsus on vähemalt 60% töö mahust, siis väljastatakse õppijale tunnistus.
Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest, kuid tema suulise testi sooritamise õigsus jääb alla 60% töö mahust või ta ei ole praktilist tööd sooritanud, siis väljastatakse õppijale kursusel osalemist kinnitav tõend.

11. Õppematerjal
Lektorite poolt koostatud konspektid.

12. Õppekeskkonna kirjeldus
Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.
Koolituse toimumise aadress on Tulika 19, Tallinn.
Õpperuumid on turvalised ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Ruumid, sisseseade ja õppevara on esteetilise väljanägemisega.
Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, on olemas projektor, ekraan ja sülearvutid.
Lisaks õpe toimub ka veebipõhiselt Zoom’i keskkonnas.

13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
EV Koolitus MTÜ poolt kaasatud koolitajatel on kõrgharidus, nad on läbinud suuremahulised erialased täienduskoolitused ning valdavad tänapäevast õppemetoodikat. Kõik koolitajad omavad varasemat töökogemust õpetataval erialal täiskasvanute õpetamisel.